Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jan 2018

Reported Crimes


                                                   
             
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ- 32 eÁ- £ÁAiÀÄPÀ G- ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- PÉÆÃtZÀ¥ÀའvÁ- zÉêÀzÀÄUÀð FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 02 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Rjâ¹ vÀªÀÄÆäj£À d£ÀgÀ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¨ÁrUÉUÉ zÀÄr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄîUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ- 25 eÁ- £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÉÆÃtZÀ¥ÀའFvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÆâzÀÄÝ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£Éßà d£ÀgÀ PÀȶ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÉÛãÉ, ¤£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ §¼À¹PÉÆ, ¤£Àß mÁæöåPÀÖgÀ §AzÁV¤AzÀ £À£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ¨ÁrUÉUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛ¯Áè CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ.
 ¢£ÁAPÀ 29/12/2017 gÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆÃtZÀ¥ÀའUÁæªÀÄzÀ  gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå FvÀ£À ºÉÆ®PÉÌ  ¨ÁrUÉUÉ næ®gï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ,  ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ r¸Éïï SÁ° AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  vÀ£Àß  mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß D ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ r¸Éïï vÀgÀ®Ä zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §A¢zÀÄÝ,  r¸Éïï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ  mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ,  CzÀgÀ ¨Á¸ï ¥ÀA¥ï ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV gÁr¤AzÀ dfÓzÀAvÉ DVzÀÝjAzÀ  ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉVzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨ÉÊAiÀÄgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ,   ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤£Àß  mÁæöåPÀÖgÀ£À ¨Á¸ï ¥ÀA¥ï£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄîUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ- 25 eÁ- £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÉÆÃtZÀ¥ÀའFvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4-00 ¦JªÀiï.PÉÌ  §AzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¨Á¸ï ¥ÀA¥À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ,  ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£À ¨Á¸À ¥ÀA¥À£ÀÄß gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀ  ¸ÀzÀj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £Á£É gÁr¤AzÀ  ºÉÆqÉ¢zÉÝÃ£É £ÉÆÃqÀ¯Éà ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉeÉÓ ElÖgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ  ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018 PÀ®A: 341, 427,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿರೇಶ ತಂ: ಭೀಮಪ್ಪ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರ್ : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಕೊರ್ವಿಹಾಳ ತಾ: ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಜಂಬಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 31.12.2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಜಂಬಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಅಂತಾ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗತ್ತೀಯೇನಲೇ ಲಂಗಾಸೂಳೆ ಮಗನೇ, ನಾವು DSS ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದುಕೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಜಂಬಪ್ಪನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೈಯುತ್ತೀಯಾ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒದ್ದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಅಂತಾ ಬೀರು ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದ ಬಸ್ಸುತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ನಾವು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಒದ್ದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಬ್ರಮಿಸಿದರು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2018PÀ®A. 143 147 148 341 323 504 506 ಸಹಾ 149 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                                                                                          
J¸ï.¹./J¸ï.n.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 31-12-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ )FgÉñÀ @ ºÉÆmÉïï FgÉñÀ vÀAzÉ ºÉÆmÉ¯ï ©üêÉÄñÀ 25 ªÀµÀð 2)UÀƽ vÀAzÉ ¥ÁåmÉà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà 25 ªÀµÀð, 3)C£ÀAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, 4)FgÉñÀ vÀAzÉ UÀAd½î £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð, 5)PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ mÁQ gÀqÉØ¥Àà 24ªÀµÀð, 6)¸ÀÄ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà 23 ªÀµÀð, 7)¸Á§Ä vÀªÀÄzÉ ªÀÄ®è¥Àà 24 ªÀµÀð, 8)ºÀ¯ÉèñÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà 25 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw PÀÄgÀħgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆ«ðºÁ¼À vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉ CAUÀªÁV PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, ¥ÀmÁQ ºÉÆqÉzÀÄ J°è ¨ÉÃPÀ°è J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ªÉÄîPÉÌ GVAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÀzÀÝ® ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-01-2018 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÉà UÀzÀÝ®è ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ DgÉÆævÀjUÉ 0100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ¤ÃªÀÅ FUÁUÀ¯Éà 0300 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁr¢Ýj ¸ÁPÀÄ ªÀiÁr, ¤ªÀÄä UÀ¯ÁmɬÄAzÀ ¤zÉæ §gÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÀÅ »AUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀUÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ ºÉƸÀ ªÀµÀð DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ CAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J-1 ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ PÀȵÀÚ¥Àà¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, gÀAUÀªÀÄä½UÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è vÀAiÀiÁåj¹ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ,   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2018 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(r)(s),3(2)(va) J¸ï¹/J¸ïn zËdð£Àå wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)
ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ
           ವೀರಭದ್ರಗೌಡ @ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವ್ಯವಸಾಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳಕ್ಯಾಂಪಿನ ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಕೈ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೇ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗದೇ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ವೀದ್ರಭದ್ರಗೌಡ @ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ದಿನಾಂಕ: 01-01-2018 ರಂದು ನಸುಕಿನ 02-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 04-30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು  ²æà «ÃgÀtÚ @ FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÉƮīÄ, ªÀAiÀÄ:65ªÀ, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¹zÁæA¥ÀÄgÀ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01/2018 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :02.01.2018 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.