Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ;-31/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:-01/01/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ L©AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ. ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ CAd¼À 41ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:¹jzÀÄUÀð«ÄvÀæ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¸Á-L.© »AzÀÄUÀqÉ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ:-31/12/2015 gÀAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆr  vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ vÀmÉÖAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 20 ««zsÀ §tÚzÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ®UÉÃeï ¨ÁåV£À°è EnÖzÀÄÝ CA.Q 10000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, ºÁUÀÆ 3 gÉVÓ£ï ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ CA.Q 1500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï CA.Q 1300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ, MAzÀÄ PÉ£Á£ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁåªÉÄgÁ CA.Q 7000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀÆ PÀA¥ÀÆålj£À ¹áPÀgï ¨ÁPïì CA.Q 1000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ CA.Q 1000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ. ºÁUÀÆ 1)¹jzÀÄUÀð «ÄvÀæ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ. CA.Q E¯Áè 2)CAd¼À«ÄvÀæ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ. CA.Q E¯Áè 3)£ÀzÁ¥sï PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, CA.Q E¯Áè 4) vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï EªÀgÀ ±Á¯Á zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ CA.Q E¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï UÁr £ÀA. PÉ.J.36 PÀÆå-140 EzÀgÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ CA.Q E¯Áè EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2016.  PÀ®A. 457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 17/12/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀdÓ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢£À¢AzÀ 1)¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀdÓ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¸ÀdÓ£À 2)ªÀÄ°è PÁdÄð£À vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À 3)CPÀ̪ÀĺÁ zÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 4)±ÉéÃvÁ vÀAzÉ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀdÓ£À  J®ègÀÆ ¸Á:vÁ½PÉÆÃmÉ f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ ªÀiÁwUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀgÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÁzÀgÉà 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 25 ®PÀë ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV PÀÆr ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19/12/15 gÀ 1430 UÀAmÉUÉ J-1 jAzÀ 3 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É DeÁzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä @ ¤TvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀdÓ£ï ¸Á: vÁ½PÉÆÃmÉ, ºÁªÀ DeÁzÀ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ     gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/16 PÀ®A 498(J) 323,504, 506, 342 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r¦ PïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ;-02/01/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀ¹gÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 60ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-gÉÃPÀ®ªÀÄgÀr vÁ-zɪÀzÀÄUÀð FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄÆäjM¤AzÀ ¹gÀªÁgÀdPÉÌ ºÉÆÃV, ¹gÀªÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ  fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J 25/ ©-5884 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹gÀªÁgÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¹gÀªÁgÀ CgÀPÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃPÀ®ªÀÄgÀr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹¢æAzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ «gÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV, £ÀAvÀgÀ jêÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ,  fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ, UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. UÁrAiÀÄ°è M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. 02/2016.  PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA«PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


       ¢: 02/01/16 ರಂದು  18.00  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ರಾಯಚೂರ ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾನವಿ ಹೊರವಲಯದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೈಸಮಿಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬಾಜು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿ  ಬಾಪೂರ ಸೀಮಾ ಹೊಲ .ನಂ 107 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5 ಎಕರೆ 2 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ದಿನಾಂಕ 2/01/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀರಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗಿ  ವಾಪಾಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು  ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಬಿದ್ದಿದ್ದು  ನೋಡಲಾಗಿ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಹಣೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳವರೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ಒಡೆದು ನಾಲಿಗೆ ಚಾಚಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ  ಆಕೆಯು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆಯಿಂದಲೇ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು  ದೇಹದಾದ್ಯಾಂತ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದಿನದು ಅಂತಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಶವು ಕೊಳೆತು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೊಬ್ಬೆಗಳು ಬಂದು ತೊಗಲು ಸುಲಿದು ಕೆಂಪಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಮೃತಳ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 22 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ  ಇರಬಹುದು. ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ್ಗೆ  ಅಂದಾಜು 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ  ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ತಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.03/16 ಕಲಂ 302, 201 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                         C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ªÀÄÈvÀ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
                                                                                              

ºÉ¸ÀgÀÄ                :-                   UÉÆwÛ¯Áè
vÀAzÉ/UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ       :-                   UÉÆwÛ¯Áè
ªÀAiÀĸÀÄì                       :-                  CAzÁdÄ 22-25 ªÀAiÀĹì£À ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ,
JvÀÛgÀ                 :-                   JvÀÛgÀ 5 ¦Ãmï 2 EAZÀÄ
ZÀºÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ     :-                   ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzÁUÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR,     
                                        ¤Ã¼ÀªÁzÀ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, 
zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ :-            ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É UÀįÁ© §tÚzÀ ©½ºÀÆ r¸ÉÊ£ï£À ¹ÃgÉ, UÀįÁ© §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, UÀįÁ© §tÚzÀ ®AUÀ, §ÆzÀÄ §tÚzÀ M¼ÀZÀrØ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É lªÁ¯ï, zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è JgÀqɼÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ JgÀqÀÄ vÁ½ §lÄÖUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ©½§tÚzÀ ªÀÄt¸ÀgÀ PÀnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. 
         ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄÈvÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è F PɼÀPÀAqÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§jUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw.
   J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 08532 235635                     
r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 08535 220222

¹¦L ªÀiÁ£À« 08538 220333
¦.J¸ï.L ªÀiÁ£À« 08538 220333 & ¸É¯ï £ÀA. 9480803865

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.01.2016 gÀAzÀÄ  35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Press report

      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¸Àj 3000 L¦¹ ºÁUÀÆ ¸ÀgÁ¸Àj ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 800 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀð zÁR¯ÁUÀÄvÀÛªÉ.  ±Éà 30% gÀµÀÄÖ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ (±Éà 20%) ªÀÄvÀÄÛ zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ (±Éà 10%) ºÁUÀÆ ±Éà 30% C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è WÉÆÃgÀ (±Éà 9%) ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃgÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À (±Éà 21%) ¥ÀæªÀiÁt EzÀÄÝ,  ±Éà 10% gÀµÀÄÖ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt EgÀÄvÀÛzÉ.
      ¥ÀæZÀ°vÀ ªÀµÀð (2015) zÀ°è 3080 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1432 ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.
ªÀµÀðªÁgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À vÀÄ®£ÁvÀäPÀ ¥ÀnÖ
Sl no
Crime head
2014
2015
1
Hurt & Rioting
939
793
2
Accidents (Fatal +Non Fatal)
932 (259+629)
862 (284+578)
3
Property offences
293
375
4
Murder
53
44
5
Rape
24
14
6
Cheating
132
128
7
Kidnapping
37
44
8
Atrocity on SC ST cases
101
105
9
Gambling cases
437
454
10
Excise cases
111
152
11
Illegal Sand
26
527
12
Missing persons
117 (detected 88)
113(detected 82)
13
Total IPC Cases
3130
3080
14
Other special and local act cases
826
1432
     
      ¥ÀæZÀ°vÀ ªÀµÀðzÀ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ MlÄÖ 375 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ (±Éà 32%) ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr F ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÝ 3.80 PÉÆÃn gÀÆ.UÀ¼À ¥ÉÊQ 70 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, 178 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. E£ÀÄß ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ 12 ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 11 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ 101 gÁwæ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è 26 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ MAzÀÄ (1) ®PÀë gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¸ÀÀ¯ÁVzÉ.
      ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄ£É ¸ÀÄgÀPÁë AiÉÆÃd£É eÁjUÉ vÀA¢zÀÄÝ, F AiÉÆÃd£É ¸ÉÃªÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EaÒ¸ÀĪÀ £ÁUÀjPÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀÄgÀPÁë AiÉÆÃd£É vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ CzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. FªÀgÉUÉ 60 d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÀPÁë AiÉÆÃd£É vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.   
      ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉUÁV ªÀÄ£É ¸ÀÄgÀPÁë AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ (§UÀÄð®gï C¯ÁªÀiïð) C¼ÀªÀr¸ÀĪÀAvÉ PÀgÉ ¥ÀvÀæ «vÀgÀuÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÉæÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉUÀlÖ®Ä QgÀÄavÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ
      F ªÀµÀðzÀ°è 862 C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è 302 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, 1240 d£ÀjUÉ wêÀæÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸À£ï 2014 £Éà ¸Á°£À°è 932 C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, 290 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, 1535 d£ÀjUÉ wêÀæÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ.
      C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 45000 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ 75000 zÀAqÀ «¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄmÁÌ dÆeÁl
      ¥ÀæZÀ°vÀ ªÀµÀðzÀ°è 454 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ 1610 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr gÀÆ 31.5 ®PÀë ªÉÆvÀÛzÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      ªÀÄmÁÌ dÆeÁl ¤AiÀÄAwæ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 03 d£À ªÀÄmÁÌ §ÄQÌUÀ¼À «gÀÄzÀÝ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
      CzÉà jÃw ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀiÁgÁl ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV CPÀæªÀĪÁV ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) ¨ÉÆAqÁ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ 2) AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°è §AzsÀ£ÀzÀ°èj¸À¯ÁVzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ
      ¥ÀæZÀ°vÀ ªÀµÀðzÀ°è CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 527 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ 576 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr 1) 532 mÁæöåPÀÖgï, 2) 26 ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 02 »mÁaUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ 32 ®PÀë ªÀiË®åzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt
      gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÀæwªÀµÀð ¸ÀgÁ¸Àj 523 d£ÀgÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀæZÀ°vÀ ªÀµÀðzÀ°è 522 d£À C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À°è ºÉZÁÑV «µÀ ¸ÉêÀ£É, DvÀäºÀvÉå, ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ,  DPÀ¹äPÀ DAiÀÄ vÀ¦à ©Ã¼ÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁªÀÅ EgÀÄvÀÛªÉ.
C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À vÀÄ®£ÁvÀäPÀ ¥ÀnÖ.
Sl No
NATURE OF DEATHS.
2013
2014
2015
1
Suicidal Drowning
10
07
10
2
Suicidal Hanging
54
48
56
3
Suicidal Burning
29
26
26
4
Suicidal Poisoning
146
113
136
5
Accidental Drowning
51
53
46
6
Accidental Burning
53
50
59
7
Accidental Poisoning
32
27
26
8
Electrocution
37
20
18
9
Lightning
13
08
07
10
Snake Bite
08
46
32
11
Other Accidental Deaths
114
103
106

Total
547
501
522