Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Nov 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:26.11.2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À. G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄ FvÀ£À  ತಂದೆ ಮೃತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಯ:55 ವರ್ಷ ಇತನು ತನ್ನ ಹೊಲ ತಲೆಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ 17/ಬಿ ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಮಾರು 2.36.924/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದುಇದರಿಂದ ದಿನಾಲು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸದರಿ ಸಾಲದ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:26.11.15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಲದ ಮಡ್ಡಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA:  25/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄwAiÀÄ UÀ®¨sÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ.27.11.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-20 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÁªÀÄ¥Àà CzsÀåPÀëgÀÄ »AzÀÆ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¸À«ÄÃw ªÀÄÄzÀUÀ®è FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಗಣಿಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೇಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.26.11.2015 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮತೀಯ ಗಲಭೆ  ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಿಲ್ಲಾದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಬಾಗವನ್ನು ದ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2015. PÀ®A- 295 L¦¹.    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2015 gÀAzÀÄ 24 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3800/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.