Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Jul 2013

Reported Crimes


14/07/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀÄä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÁd¥ÀÄgÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-aAZÉÆr  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀÄgÀ @ ²æäªÁ¥À¸ï CtÚ
vÀAVAiÀÄjzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪɠ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV  ¸Àj EgÀzÉ MAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ-¨ÉÃgÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ¸Àj EgÀzÉ EAzÀÄ-14/7/13 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä eÉÆüÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝPÉÌ CzÉà £ÉÃ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ eÉÆüÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArjà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAVUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀÄ PÀmÉÖUɬÄAzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀlÄÖªÀiÁqÀ®Ä ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAVUÉ DgÉÆæ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀÄ »qÀzÀÄPÉƼÀî®Ä DgÉÆæ PÀ«vÁ¼ÀÄ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ¦üÃgÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ vÀAVUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2013 PÀ®A-323.324.355.504 ¸À»vÉ 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.12-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ PÉ EgÀ§UÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ªÀÄw C¤vÁ UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ, 21 ªÀµÀ, PÀÄgÀ§gÀÄ. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-PÉ EgÀ§UÉÃgÁ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦æÃw¹ ®UÀߪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà MAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¦æÃw¹ ®UÀߪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ¯É¯Áè DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¤£ÀߣÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ CªÀÄgÉñÀ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á- PÉ EgÀ§UÉÃgÁÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E°ègÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÁgÀUÀ¼À »AzÉ ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÉÆr¸ÀzÉà EzÁÝUÀ E¯ÁdÄ PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ DvÀ¤ÀUÉ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¤£ÀßzÉãÀÄ QjQj C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ QjQj ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ GAlĪÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2013 gÀAzÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2013 PÀ®A. 498(J),323,324,325,504,302 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-14.07.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¯Áä® UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ gÁÀd ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨Áå½ E§âgÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ DUÉÎ, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¸Á: PÀ¯Áä® ªÀÄvÀÄÛ F±À¥Àà E§âgÀÆ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁÝUÉÎ ¸ÀzÀj ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß D½AiÀÄ gÁd¤UÉ J¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è ¤ªÀÄä ¥ÀPÀëzÀªÀgÉà UÉzÀÄÝ §vÁðgÀ £ÀªÀÄä ¥ÁnðUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛjAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¸Á: PÀ¯Áä® FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F¸À¥Àà ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CAzÉà ¸ÁAiÀÄAPÁ®: 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèPÁªÀÅ,ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À¤AzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ F±ÀégÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2013 PÀ®A: 143,147,148,323324,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.07.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÉÆà EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®ä¯Á gÀªÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dAiÀĪÀÄä FPÉ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆlªÁV ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ©ât ¥ÉÊ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ºÀÄrV fêÀ£À ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢j ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ , DvÀ£À ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä½UÉ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ vÁAiÀÄtÚ ªÀįÉèò ªÀÄvÀÄÛ D½AiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÉèñÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ«vÁ EªÀjUÉ §rUÉ, PÀ©âtzÀ ¥ÉàöÊ¥ÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2013 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14.07.2013 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁl£ï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ dA¨sÀ¥Àà ¸ÁªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36 EJ2899 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÀjñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÀgÉ 61 «9572 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV lPÀÌgï ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV E§âjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2013 PÀ®A: 279 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.07.2013 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.