Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Mar 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ಮೃvÀ eÁªÉzï CºÀäzï  vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ±À¦ü  ªÀAiÀiÁ-28 eÁw-ªÀÄĹèA  ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ  ದಿನಾಂಕ 26-02-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ಯಾರೆಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ  ಹೇಳಿದವನು  ದಿನಾಂಕ 02-03-2015 ರವರೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  ಲಿಂಗಸೂಗೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-03-2015 ರಂದು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 03-03-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರಡಕಲ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶವ ತೇಲಿದೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಫಿರ್ಯುದಿ ªÀĺÀäzÀ ±À¦ü vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ mÉîgï ªÀAiÀiÁ-54 eÁw-ªÀÄĹèA G-mÉîgï  ¸Á|| gÁd¨sÀPÁëzÀUÁð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ EªÀgÀÄ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಭಂದಿಕರು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು  ಶವದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಶವವು ನಮೂದಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗನದ್ದೆ ಇದ್ದು ಮೃತನು ಯಾವುದೇ ಅಲೋಚನೆಯಿಂದ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ. °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ>r.Dgï. £ÀA:    07/2015  PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.