Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 May 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                 ¢£ÁAPÀ: 16.05.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀÀA: 6 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ  J¯ï.«.r. PÁ¯ÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃf£À°è ¨É½UÉÎ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ. ¸ÀzÀj ªÀÄvÀ KtÂPÉAiÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁUÀ°, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ JtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj PÁ¯ÉÃeïUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁUÀ°, ªÀÄÄRAqÀgÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ JeÉAmïzÁgÀgÁUÀ° J¯ÉPÁÖç¤Pï ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ©Ãr ¹UÀgÉÃmï, ¨ÉAQ ¥ÉÆÃlÖtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¤µÉâü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 13-05-2014 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®âUÁð-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÉÆÃqï UÀÄgÀÄUÀÄAmÁzÀ qsÁ¨ÁzÀ  ºÀnÖ PÁæ¸ï  ºÀwÛ gÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á: dA§®¢¤ß ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: dA§®¢¤ß   vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.36- E.r-4114 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ  ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀnÖ PÁæ¸ï qsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¹Ìqï DV PɼÀUÉ©zÀÄÝ  C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ,  ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ £ÁUÀgÁd FvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨ÁUÀzÀ PÀtÄÚ, ¨sÀÄd, ªÉÆÃtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÁºÀ£À  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqɨÁUÀ, ºÉÆmÉÖUÉ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä vÉÆÃqÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À  aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2014 PÀ®A. 279.337,338,304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರುನಿಂದ  ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೋಳೆಯಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಇತನು ಆಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ಯ ದಿನಾಂಕ 12/05/2014 ರಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 14/05/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ 1) UÀzÉݪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà,2) zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ºÉƼÉÃAiÀÄ¥Àà, 3) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 4) gÉÃtÄPÀªÀÄä J®ègÀÆ eÁw ªÀqÀØgÀ ¸Á: J®ègÀÆ DªÀÄ¢ºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸೇರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸೂಳೆದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ  ಬಂದಿಯಾ? ಅಂತಾ ಬೈದಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿರ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಿರ್ಯಧಿಯ ಸೀರೆ ಸೇರಗು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ಆಮಲಿನಲ್ಲಿ ದುರುಗೇಶನು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಡವಿ ಹೊಡೆದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ತೋಲೆ ಚೈನು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ತೋಲೆ ಬೋರಮಳ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಳೆದರು, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದಯಾ ಅಥವಾ ಅವರೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ! ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಲಿಖಿತ  ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/14 PÀ®A.323,354,504, gÉ/«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ 41ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾಃ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೊಕ್ರಾಣಿ, ಕುರುಬರು, ಸಾಃ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ EªÀgÀ ನಡುವೆ ವಿನಾ: ಕಾರಣ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು, ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ದಿನಾಂಕ 14-05-2014 ರಂದು 10-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬೆಳಗುರ್ಕಿಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದನಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಕಿದ 6 ಲೋಡ ನೆಲ್ಲು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವೆಗೆ  ಕಡ್ಡಿ ಗೀರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೇಡು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಸುಮಾರು     3 ಲೋಡಿನಷ್ಟು  ನೆಲ್ಲು ಹುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟು ರೂ.3,000/--ಗಳಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2014 PÀ®A. 435 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                     
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2014 gÀAzÀÄ 31 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.