Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಆರೋಪಿ ನಂ.1) CdAiÀÄ PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¢: £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, ªÉÄʸÀÆgÀÄ E£ÉÆáù¸ï PÀA.AiÀÄ°è £ËPÀgÀ ¸Á: CA¨sÁ¨sÀªÁt Nt gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ºÁ.ªÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ.    EªÀgÀÄ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈ.ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇತನಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ±À²PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ f. gÀAUÀAiÀÄå, G: PÉJ¸ïDgïn £ËPÀgÀ, ¸Á: CA¨sÁ¨sÀªÁ¤ NtÂ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ FvÀ2 ನೇ ಮಗಳಾದ ಎಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಇವರ ಸಂಗಡ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕಡೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಇತನಿಗೆ ವರೋಪಚಾರವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಡೆಯವರು ರೂ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಮತ್ತು 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ & ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದೆ. ದಿನಾಂಕ:01-07-2012 ರಂದು ಮಲ್ಲಣ ನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಶೂಟು ಬೂಟಿನ ಖರ್ಚು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಖರ್ಚು 47000/- ರೂ., ಊಟದ ಖರ್ಚು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕಡೆಯವರು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 & ಆತನ ತಾಯಿ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ರಾಯಚೂರಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ಇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಇತನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಂಗಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಪುನಃ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು , ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರು, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 20 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ರೂ.10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  167/2013 PÀ®A: 420, 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢: 07-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¦£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦, ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ  ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ  ºÁf¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ 38ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸ÁB Q¯Áè ¹AzsÀ£ÀÆgÀ                                    ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¹àÃl dÆeÁlzÀ ºÀt 51,040/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 304/2013 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ sÀ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 06-12-2013 gÀAzÀÄ 7-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ DzÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 28ªÀµÀð,G¥ÁàgÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄļÀÆîgÀÄFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 03 EJ¸ï 3222 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ü £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 18ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°, ¸ÁB ªÀÄļÀÆîgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÁ湤AzÀ ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÁUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à 3 d£ÀgÀÄ ¹ÌÃqÁØV ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç¤UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 303/2013 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ:05-12-2013 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆgÀÄ D£Àéj gÀ¸ÉÛAiÀÄ D£Àéj ¹ÃªÀiÁzÀ ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ,35ªÀµÀð, ¸Á:D£Àéj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 /4609 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ¬ÄAzÀ D£Àéj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ D£Àéj ¹ÃªÀiÁzÀ ®QëöäUÀÄr ºÀwÛgÀ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ ,ºÀuÉUÉ , ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü  ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2013 PÀ®A. 279,337, 338, L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.  
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢ :-28-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAZÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀÄäªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 50ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 25ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:¨ÉAZÀ®zÉÆrØ UÁæªÀÄFvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CA§ªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ N¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀnÖUÉUÉ ¹ÃªÉÄ uÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¹ÃªÉÄJtÂÚ qÀ©âUÉ vÀUÀ®Ä ¹ÃªÉÄJtÂÚ qÀ©â £É®PÀÄÌgÀ½, ¹ÃªÉÄJtÂÚ N¯ÉAiÉƼÀUÉ ºÀjzÀÄ ¨ÉAQ zÀUÀ룃 ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄnÖzÀÄÝ , aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DV ¢£ÁAPÀ:05-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA: 24/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥À¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
1) PÉÆvÀÛ ¸ÁA§²ªÀÅgÁªï 2) PÉÆvÀÛ vÀıÁgÀzÉë UÀAqÀ  PÉÆvÀÛ ¸ÁA§²ªÀÅgÁªï 3) «dAiÀÄ ®Qëöä ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «PÁ¸À ¸ËºÁzÀð ¨ÁåAQ£À°è vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉ¸Àj£À°è EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß MvÉÛ¬ÄlÄÖ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸Á®PÉÌ ¸ÁA§²ÃªÀÅgÁªï ªÀÄvÀÄÛ vÀıÁgÀ zÉëAiÀĪÀgÀÄ eÁ«ÄãÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥Àæ¸ÁzÀ£ÀÄ ¸Á® PÀlÖzÉà EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸À£Àß »ÃgɪÀäoÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, «PÁ¸À ¸ËºÁzÀð PÉÆÃ-C¥ÀgÉÃnªï ¨ÁåAPï °«ÄmÉqï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁåAQUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ dAn ¤§AzsÀPÀgÀÄ zÁªÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÀħâ½îgÀªÀgÀ PÀqÉ zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ  ¹ÜgÁ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸Á® ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¢: 09-01-13 gÀAzÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀgÁf£À°è DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Áé«Ä EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢: 28-11-13 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¨ÁÓ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÉ 4 ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¹Ã¯ï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢: 04-12-13 gÀAzÀÄ 12-00 ¦JA zÀ°è ¹Ãeï ªÀiÁrzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 4 ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.252/2013 , PÀ®A. 448, 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.12.2013 gÀAzÀÄ  61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.