Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ: 11-12-2013 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁæºÀät ¸Àä±Á£À ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj »ÃgÉ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤gÀPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-36 n¹-738 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÉÌ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.257/2013 , PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  ¸Á§AiÀÄå @ vËqÀÄ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ UÀÄqÀÄØ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð G: ªÉÄùæöÛ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ ºÁ.ªÀ UÀzÀUÀ FvÀ£ÀÄ ಈಗ್ಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw wªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§AiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ FPÉAiÉÆAದಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ವರದಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನು ಎರಡನೇಯ ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗದಗನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಗದಗಿನಿಂದ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವರದಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ದುಡಿದ ಕೂಲಿಯ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು 50000 ರೂ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2013 PÀ®A: 498 (J), 494, 323, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 11-12 - 2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ನಗರದ ಹೊಸ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ  ಆರೋಪಿತರು  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ನಸೀಬಿಯನ್ನು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಪಾಮಪ್ಪ ಸಾನಬಾಳ 36 ವರ್ಷ ಬಾರಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ||ಮಸ್ಕಿ  2] ಎಸ್.ದಾಮೋದ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಖಾಜಾ 40 ವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ  ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ 3] ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಏಳಭಾವಿ 32 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ 4] ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸಾನಬಾಳ 35 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ|| ಗಾಂಧನಗರ ಮಸ್ಕಿ 5] ದಸ್ತಗಿರಿಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂಡಳಬಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ gÀªÀgÀ£ÀÄß ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 2680=00  ಹಾಗೂ   52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 148/13 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.12.2013 gÀAzÀÄ  72¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.