Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jul 2012

Reported Crimes


                                 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ: 17.07.2012 gÀªÀÄzÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, 28 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃl ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA. 599 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ f. FgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ¨Éë£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀ£ÀÄß QwÛ £Á±À¥Àr¹ 5000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/2012 PÀ®A. 447,143,147,323,504,506,427, gÉ/« 149 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         
        ¢£ÁAPÀ 17.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ UÁdgÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÀÄÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgï G: fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£ÀÄ  PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕöß ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß CAzÁæzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ  CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÉƧâgÀzÀ aîzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ °Ãlj£À 50 ºÉAqÀzÀ ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 250/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß Äß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §ªÀÄzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A:  273,284,328, L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

            ¢£ÁAPÀ 17-07-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï zÁn gÁWÀªÉÃAzÀæ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÉÄð£À UËgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀAiÀÄå, 60 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ¸Á: CgÀ½ºÀ½îºÁUÀÆ   UÀAUÁ²æà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä, 5 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ¸Á: ºÀgÀ½ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw.  EªÀgÀÄ PÀÆr  ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÉÃAzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï PÉJ-36-J¥sï-789 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ CAzÁ£À¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄð£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÄÊ, PÉÊUÉ, vÀ¯ÉUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E§âgÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
                  ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ°è ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀÄ®èAiÀÄå eÁwB®ªÀiÁtÂ,ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄÄQðUÀÄqÀØvÁAqÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£ÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ 1] ¥ÀlÖAiÀÄå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 26ªÀµÀð 2] gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 25ªÀµÀð 3] ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà 48ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw®ªÀiÁt ¸Á:ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÉUÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢¢Ý EzÉ «µÀAiÀĪÁV ¢.16-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00UÀAmÉUÉ CªÀgÀÄ CPÉAiÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆnÖzÀÝ ®AUÀªÀ£ÀÄß  «ªÀ¸ÀÛUÉƽ¸À®Ä Jwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA:  76-2012 PÀ®AB323,354,504,506 ¸À»vÀ L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆ0AqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä  ¸Á: LeÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ CzÉ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ AiÀiÁzÀªï FvÀ£À£ÀÄß ¥ÉæëĹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ  CªÀgÀÄ CzÉ Lj£À°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ  E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ  FUÀ 1 ªÀµÀð¢AzÀ vÀvÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀiÁvÀÄ PÉý ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ DUÁUÀ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä §AzÀÄ F ªÀÄÄAqÉAiÀÄ£ÀÄß  AiÀiÁPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ýà F ¸ÀƼÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ©qÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ  F «µÀAiÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ vÀ¯É PÉr¹PÉƼÀî¨ÉÃqÀ CªÀÄvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 16.07.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CªÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ §A¢zÀÝgÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  §AzÁUÀ UÀAqÀ¤UÉ gÉõÀ£ï AiÀiÁPÉ vÀA¢®è CAvÁ PÉýzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ gÉõÀ£ï AiÀiÁPÉ vÀA¢®è CAvÁ PÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ §åzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ  CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄ CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁUÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ  ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ£ÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr  C°èUÉ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ  UÀAqÀ£ÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß JwÛ ºÁQzÀÄÝ  ªÉÄʯÁè ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CªÀÄvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀ  oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: . 132/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 307, 109 gÉ/« 34 L¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,  
  
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2012 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.