Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jan 2015

Reported Crimes


                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ದಿನಾಂಕ.31-12-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-45ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ತೀರದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು Swaraj 843 xm Chassis No- WXRA79619112143 Engine No-DJRJP12266 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು 2)  Mahindra  C06500012R1 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಜೆ.,ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಮದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 6,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು 4,50000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಪಾಸ್ಸು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2014 PÀ®A 4,3,42,44 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä£ÀgÀ¯ïì PÀ¤ì¸ÉÖ£ïì gÀƯï 1994 & PÀ®A 379 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                   ¢ £ÁAPÀ: 31-12-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 5-30 ¤®ªÀAf ºÀwÛgÀzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ wÃgÀ¢AzÀ £ÉøÀVðPÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ DzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÀévÁÛzÀ ªÀÄgÀ¼À£Àß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁAiÀÄ°Ö vÀÄA§zÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.J. 5317 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. 5318 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁUÀÄ ZÉ¹ì £ÀA.QSCA31719031259 EAf£ï £ÀA.391340SHN09377  £ÉÃzÀÝgÀªÀÅUÀ¼À°è ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦qÀ§Æèr eÉ.E, ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 5 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ mÁåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.215/2014  PÀ®A:   4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 31/12/14 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ zÉÆqÀØ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À / n.«.J¸ï. JPÉë¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÀªÁgÀ  ¸Á: ZËqÉñÀéj £ÀUÀgÀ  £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀನು ದಿನಾಂಕ 31/12/14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಟ.ವಿ.ಎಸ್. ಎಕ್ಷಲೆ್ ಸೂಪರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಮದಿಗಹಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಾಗ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà, §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಗಾಡಿಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ  ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 346/14  ಕಲಂ  279, 337,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

             ದಿನಾಂಕ: 01-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಮಬಾಬು ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ರೆಡ್ಡಿ, ಲಾರಿ ನಂ:ಎಪಿ-16/ಟಿಬಿ-8496 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಸಾ:ಗೋಡುವೆಲ್ಲಿ, ವಿಜಯವಾಡ (ಎಪಿ) FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ:ಎಪಿ-16/ಟಿಬಿ-8496 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ, ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜವಳಗೇರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-36/ಯು-8350 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದ  ನಾಗಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ: ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ, ಚೆಲುವಾದಿ, 37 ವರ್ಷ, ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-36/ಯು-8350 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಸಾ: ಬಳಗಾನೂರು ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£À  ಎದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ, 28 ವರ್ಷ, ಚೆಲುವಾದಿ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಬಳಗಾನೂರು ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2015  ಕಲಂ: 279,337, 304(J) ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                            
C¥ÀºÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 30-12-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  §ÆæeÉÃ±ï ©¸Áé¸ï vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÉÆÃ£ï ©¸Áé¸ï ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 5 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾಧಿ æà ¢üãÀ§AzÀÄ vÀAzÉ ¤Ã®ªÀÄt ªÀÄAqÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð , PÀëwæÃAiÀÄ , MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 5  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉÆà £ÀA 9731179379FvÀ£À ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳಾದ ರೇಶ್ನಾ ಮಂಡಲ್ 15ವರ್ಷ ಈಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 304/14 PÀ®A. 366 (J) L.¦.¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ: 31-12-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 1-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ zÉÆqÀØ §¸ÀªÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ¢ªÁt, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ, vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ, FvÀ£À ಮಗನಾದ ವೀರೇಶ 2 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಈತನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಊಟ ಮಾಡಿಸಲೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ವೀರೇಶನು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಊರಿನ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಯಾರೋ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಅಂತಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2015 PÀ®A : 363 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
J¸ï.¹ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:01-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè ºÀ£ÀĪÉÄÃ±ï ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀrªÉÃ®Ä vÀAzÉ JªÀiï.PÉ gÁdÄ, ªÀAiÀÄ:34ªÀ, eÁ: ¨ÉÆë(ªÀqÀØgï), G: PÀA¥ÀÆålgï ¸À«ð¹AUï, ¸Á: azÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÀÄ»§Æ¨ï  PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÀ¥Àà ¤£Éß gÁwæ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ ¤Ã£Éà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï D¤¹zÀÝ®èzÉà ªÀÄvÉÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ K£À¯Éà ¤ªÀÄäªÀß ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ §AzÀÄ PÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯É CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2015 PÀ®A: 504 , 355 , 324, 506 L¦¹ & PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 31-12-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ £ÀªÀÄä  E¯ÁSÉ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ 71 £Éà vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV  ¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ UÁåAUÀªÀÄ£ï SÁzÀgÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzï ¸Á:PÀ«vÁ¼À EªÀjUÉ £ÉëĹzÀÄÝ EvÀÄÛ. PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ SÁzÀgÀ¥Á±À EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ. £Á£ÀÄ EAzÀÄ 71 £Éà G¥À«vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÀ MAzÀÄ C¥ÀgÀavÀ UÀAqÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è vÉîÄvÁÛ  §AzÀÄ aPÀÌ¢¤ß ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ, PÀÆqÀ¯Éà £ÀªÀÄä  UÁæAUïªÀiÁå£ï ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  £ÉÆÃr ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÀzÀj UÀAqÀ¸ÀÄì ºÀÄqÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀÅ CAzÁd 16-17 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ, JvÀÛgÀ CAzÁd 4  ¦üÃl 9 EAZÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÀzÀÄ ºÁQzÁUÀ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É 1) MAzÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆý£À  ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ n-±Àlð CzÀPÉÌ ©½PÀ®gï D¥sï eÁPÉmï CAnPÉÆArzÀÄÝ 2) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄPÀ®gï D¥sï ¸ÁåAqÉÆà §¤AiÀÄ£ï 3) MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ¤Ã° PÀ®gï CAqÀgÀªÉÃgï 4) MAzÀÄ D¥sï PÀj§tÚzÀ £ÉÊl ¥ÁåAmï zsÀgÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, ¤Ãj£À°è £É£ÉzÀÄ ZÀªÀÄð ºÀjzÀÄ ©½ §tÚªÁVzÀÄÝ. ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ wAzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀgÀavÀ UÀAqÀ¸ÀÄì ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄ UÀnÖ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ  dgÀÄV¸À®Ä CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 01/2015 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥Àæ,PÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.