Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Dec 2013

Press Note and Reported Crimes

                                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  

                  f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ UÁåA©èAUï ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£É ªÀiÁqÀ®Ä ²æà J.n.¥Ánïï, ¦.L. r.¹.L.©., (ªÉÆ.£ÀA.9480803808), ²æà eÉ.PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ¦.L.r.¹.Dgï.©.,(ªÉÆ.£ÀA.9480803809) ªÀÄvÀÄÛ ²æà C°Ã¸Á¨ï ¦.L. rJ¸ï.©., (ªÉÆ.£ÀA.9480803807) gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ ªÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ UÁåA©èAUï£ÀAvÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ¸ÀªÀiÁd «zÉÆæû ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÌ®Ä FUÁUÀ¯Éà PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ  PÀAqÀħAzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gï UÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr EAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁ»wzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß UË¥ÀåªÁVqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ;20-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï C° vÀAzÉ ±Á ªÀĺÀäzï ªÀAiÀÄ; 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:  ºÀÆ«£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á: ¥ÀgÀPÉÆÃl ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï ¤AzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁV C¥ÀjavÀ mÁmÁ J.¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÀ¬ÄAzÀ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖUÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁgÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 132/2013 PÀ®A,279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ. 20-12-2013 gÀAzÀÄ 18-30  UÀAmÉUÉ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ, MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀA©¹ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ CAPɸÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: §¸ÀìtÚ CAUÀr, 58ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ,CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPɸÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ, aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 570/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ  vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn, ºÀtªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«Ä AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À FvÀ¤UÉ  PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ À zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323/2013. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.12.2013 gÀAzÀÄ  108 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.