Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Jan 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁð¢ QgÀ°ªÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 49 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, G: ºÉqï PÁ£ïì¸ÉÖç¯ï, ¸Á: DzÉÆä PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£À  04 DqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 NvÀÄ ªÀÄjUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÉåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr¹ CxÀªÁ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2015 PÀ®A: 429  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 21/01/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzsÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉà ¯ÉQ̺Á¼À FvÀ ತಾಯಿ  §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢, 62 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ [§¸ÀªÀÄä 62 ªÀµÀð, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀÄ §tÚ, 5 ¦Ãl JvÀÛgÀ, ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ ¹ÃgÉ]   & ಅಕ್ಕ  ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E§âgÀÆ »gÉà ¯ÉQ̺Á¼À UÁæªÀÄ [ ±ÁAvÀªÀÄä 40 ªÀµÀð, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀÄ §tÚ, 4.5 ¦Ãl JvÀÛgÀ, ©½ ºÀ¹gÀÄ ºÀƪÀÅUÀ¼ÀļÀî ¥Á°¸ÀÖgÀ ¹ÃgÉ E§âgÀÆ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರೇ ಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುದಗಲ್ಲಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಾಯಿ & ಅಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ 26-01-15 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2015 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಮೃತ ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ದಿ::ವೆಂಕಟೇಶ, ಜಾತಿ:ಲಂಬಾಣಿ,ವಯ-19ವರ್ಷ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ  ಸಾ:ಕಡದಿನ್ನಿಕ್ಯಾಂಪು [ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಗ ] ಇತನು ದಿ.25-01-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸವಿದೆ ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ::ವೆಂಕಟೇಶ, ಜಾತಿ:ಲಂಬಾಣಿ,ವಯ-40ವರ್ಷ, :ಮನೆಕೆಲಸ  ಸಾ:ಕಡದಿನ್ನಿಕ್ಯಾಂಪು gÀªÀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ರಮೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ರವಿಕುಮಾರನಿಗೆ ರಮೇಶನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಚಾಗಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿ.26-01-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 08-00 ಗಂಟೆಗೆ ರವಿಕುಮಾರನು ಕಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಲೀಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಮಡಿಯ  ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗವಾತವಾಗಿ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಬಾಟಲ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ,ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ,ಬಾಟಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೇ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸತ್ತಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವುದು ಸಂಶವಿರುತ್ತದೆಂದು  ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ,AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2015 ಕಲಂ:174 [ C ]  CRPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2015 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.