Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Nov 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ: 28-11-2018 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ K¼ÀÄgÁV PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, ¸Á: K¼ÀÄgÁV PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À zÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, J¸ï, ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) 8 ¦.JªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï £À 05 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ(1 ¥ËZÀ gÀÆ 74/-gÀÆ) C.Q gÀÆ 370/-, 2) ºÉʪÁqÀìð «í¹Ì 90 JªÀiï.J¯ï £À 30 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ(1 ¥ËZÀ gÀÆ 30/-gÀÆ) C.Q gÀÆ 900/-, 3) Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 90 JªÀiï.J¯ï £À 15 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ (1 ¥ËZÀ gÀÆ 30/-gÀÆ) C.Q gÀÆ 450/- »ÃUÉ MlÄÖ 4950 JªÀiï.J¯ï £À gÀÆ 1720/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2018 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀvÁÛgÉ.
ªÀÄlPÁzÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 27.11.2018 ರಂದು 18.40 ಗಂಟೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚ ಬುಡ್ಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಶಿವ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಂಗಣ್ಣ ವಯಾ: 24 ವರ್ಷ ಜಾ: ಉಪ್ಪಾರ : ಮೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಹುಚ್ಚ ಬುಡ್ಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಈತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà UÀAUÀ¥Àà §Ä°ð ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ  ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 34/2018 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  28.11.2018 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 280/2018 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳುವಿನ ಪ್ರರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 29.11.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ £ÁqÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà  £ÁqÀUËqÀ, ªÀ:54, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 1-11-629 ºÉZï.J¯ï-72 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ದಿನಾಂಕ 21.11.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ದಿನಾಂಕ 29.11.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲದ ಸೆಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಮುರಿದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಮಾರ್ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಆಗ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಾದ,
1). 70 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁAUï ZÉÊ£ï CzÀPÉÌ ¥ÀzÀPÀ C.Q- 1,40,000/- gÀÆ
2). 60 UÁæA §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ¥Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1,20,000/- gÀÆ
3). 80 UÁæA §AUÁgÀzÀ 04 §¼ÉUÀ¼ÀÄ C.Q- 1,60,000/-gÀÆ
4). 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï C.Q- 40,000/- gÀÆ
5). 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ £Á£ï ZÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀPÀ ºÀgÀ½£ÀzÀÄÝ C.Q- 60,000/- gÀÆ.
6). 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï C.Q- 80,000/- gÀÆ
7). 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀ¼Éà ¸ÀgÀ C.Q- 60,000/-gÀÆ
8). 60 UÁæA §AUÁgÀzÀ 02 zÉÆqÀØ vÉÆqÉUÀ¼ÀÄ C.Q- 1,20,000/- gÀÆ
9). 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ 02 ¸ÀtÚ vÉÆqÉUÀ¼ÀÄ C.Q- 60,000/- gÀÆ
10). 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q- 60,000/- gÀÆ
11). 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ C.Q- 20,000/- gÀÆ
12). 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ °AUÀzÀ PÁ¬Ä C.Q- 80,000/- gÀÆ
13). 50 UÁæA §AUÁgÀzÀ ©¹ÌÃmï C.Q- 1,50,000/- gÀÆ
14). 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ©¹ÌÃmï ªÀiÁqÀ°£À ¥ÀzÀPÀ C.Q- 60,000/- gÀÆ
15). 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÉÊ RqÀUÀ C.Q- 40,000/- gÀÆ
16). 60 UÁæA §AUÁgÀzÀGAUÀÄgÀUÀ¼À°è 08 ¸ÀÄwÛ£À GAUÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ 16 ««zsÀ r¸ÉÊ£ïªÀżÀî GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ.C.Q- 1,20,000/-gÀÆ
17). 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q« N¯ÉUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è ©½ ºÀgÀ½£À 10 eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ 14 ºÀgÀ½£À N¯É C.Q- 60,000/- gÀÆ
18). 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ gÀÄzÁæQë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀànPÀzÀ ¸ÀgÀ C.Q- 60,000/- gÀÆ
19). £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,21,000/- gÀÆ (EzÀgÀ°è 2000, 500, ªÀÄvÀÄÛ 100 ªÀÄÄR ¨É¯É £ÉÆÃlÄUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.)
ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 16,11,000/ ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 154/2018 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.