Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ : 06-08-2012 jAzÀ ¢:07-08-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ²ªÀŪÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ºÀÆ®zÀ ¨ÁdÄ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ CA§tÚ EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ, ²æÃ.ªÀA¢®AiÀÄå FvÀ£ÀÄ  §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 30-35 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀgÀavÀ ºÉAUÀ¸À£ÀÄß DPÉAiÀÄÄ GnÖPÉÆAqÀ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ ¸ÁPÀë DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ®è£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07.08.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ.ªÀA¢®AiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2012 PÀ®A.302.201. L¦¹ PÁAiÉÄÝ.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ® ºÉÆgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                 £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05-09-2007 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÀªÀjUÉ UÀAeï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀ»¹PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¤ªÀÄð®£ÀUÀgÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄAvÉ ¸ÀzÀj ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw¤vÀå ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ DzÀå PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ËZÁ®AiÀÄ ZÉA§gÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀ°è £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÉQÌAUï AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À®Ä w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå zɺÀ°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄ®¨sÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ£ÀÄß ²æà NAPÁgÀ ¥ÁAqÉà EªÀjUÉ vÁvÁÌ°P ÀªÁV M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀå CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-2012 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ±ËZÁ®AiÀÄ E£ïì¥ÉPÀë£ï ZÉA§gÀUÀ¼À ªÀÄ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀA¢gÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀàuÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà SÁ¸ÀV PÁ«ÄðPÀgÁzÀ ²æà C¨ÉÝñï gÀhiÁ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPïgÀªÀjAzÀ ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢:06-08-2012 gÀAzÀÄ 11-30UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 48ªÀµÀð, ¥Àæ¨sÁj ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012 PÀ®A: 3[1-J], 14 - JA¥ÁèªÉÄAmï D¥sï ªÀiÁå£ÀĪÀ¯ï ¸ÁÌöåªÉAdgïì DåAqï PÀ£ï¸ÀÖçPÀë£ï D¥sï qÉÊ ¯Áånæãïì [¥ÉÆ滩µÀ£ï] DåPïÖ -1993 [Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993] £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, C¼Àî¥Àà ºÁUÀÆ §ÄqÀØAiÀÄå ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ £ÀAzÁå¼À UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 6/08/12 gÀAzÀÄ §AzÀÄ gÁwæ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 7/08/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀAzÁå¼À §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA J.¦.16/n.ªÉÊ-3995 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä«UÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä«£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ªÀÄÆUÀÄ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà, 27 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢ , ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á: £ÀAzÁå¼À vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/12 PÀ®A 279,338, L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 06-08-2012 gÀAzÀÄ 7-45 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.¦.JªÀiï.¹ 02 £Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è )ºÀĸÉä vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 23ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: gÉÆîgï qÉæöʪÀgï , ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ   ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2030/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß . PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁA , eÁ: zÉêÁAUÀ , ªÀAiÀÄ: 22ªÀ, G: PÉʧAr ºÀªÀiÁ° , ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , »ÃUÉ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2030/- , ªÀÄlPÁ aÃn , ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.1000/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , E§âgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß M¦à¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.175/2012 PÀ®A.78(3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                      ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¢:25-04-12 gÀAzÀÄ gÉÊ°£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj gÉÊ°¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ §®PÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ªÉÊzÀågÀÄ PÁ®£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÀ£Àß PÁ®Ä PÀmï D¬ÄvÀ®è CAvÁ aAvÉUÉ M¼ÀUÁV CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ. ¢:29-07-12 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¢:29-7-12 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:07-08-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0115 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ ²æÃ.©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ºÀjd£À G:PÁ¥ÉÃðAlgï ¸Á:ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 09/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                   ¢£ÁAPÀ:-02/06/2012 gÁwæ 2030 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ-03/06/2012 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CAiÀiÁå¥Àà ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ. ²ªÀ¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä 25 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-mÉïgï PÉ®¸À ¸Á-PÀfÓ§Ar[UÀ®UÀ]¢-03/06/2012 gÀAzÀÄ 1830 PÉÌ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ AiÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ FgÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-PÀfÓ§Ar[UÀ®UÀ] FPÉAiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV J©¹zÀgÀÄ J¼À°è®è £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ UÉÆvÁÛV ªÀÄÈvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ®AwÛ£À ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ PÀnÖzÀ UÁAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À »A¢£À PÉüÀUÉ ZÀªÀÄðPÉÌ ¸ÀtÚ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ UÀĽ £ÀÄAVAiÉÆà E®è ºÁªÀÅ PÀrzÉÆà ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ DzÉà ¢£À ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ªÀÄUÀ£ÀÄ E£ÀÆß ºÀjAiÀÄzÀ ºÀÄqÀUÀ EgÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀtzÀ°è FUÀ ¦ügÁå¢UÉ AiÀiÁPÉÆà ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ªÀÄtÄÚ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUÉzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀiÁr¹ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Æ «£ÀAw¹zÀÝjAzÀ     eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 1                                                                                                                                                                                                                                                               5/2012 PÀ®A-174[¹] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.08.2012 gÀAzÀÄ 130    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  21100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.