Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Jun 2017

Reported Crimes


                                                                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ : 28-06-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00  ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಪಿ.ಶರಣಪ್ಪ ವಯಾ 36 ವರ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಾ: ಕುರುಡಿ ತಾ: ಮಾನವಿ  ಹಾ:: ಜಯನಗರ ಮಾನವಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಾನು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ನಂ 4-6549/56 ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 13-6-2017 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ  ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಫಲ್ಸರ್  ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್  ಟೆಂಪರರಿ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.36/NT002773,  CHASSIS NO, MD2A13EY1HCA35705, ENGINE NO DKYCHA14060, :ಕಿರೂ 48,999/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-15 ಗಂಟಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ   ದಿವಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 204/2017 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 26-6-17 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 25 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G:vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøï£À°è PÀèPÀð PÉ®¸À, ¸Á: PÁél¸Àð ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ »gÉÆà ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 E¹-7817 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦ügÁå¢ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ¸Á:»gÉèÁzÀgÀ¢¤ß EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀ§Æâj¤AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀ§ÆâgÀÄ-PÀ®ªÀįÁ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ï ©æÃqïÓ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄqÉØUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ,  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà 27 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/17 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :28.06.2017 gÀAzÀÄ 162 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  27600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.