Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Mar 2016

Raichur Dist. Reported Crimes


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 01/03/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಖ್ ಉಮರ್ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಉಸ್ಮಾನ್ , ಮುಸ್ಲಿಂ, 22 ವರ್ಷ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:  ಆರ್.ಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ  ಮಾನವಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಗಣಕಯಮತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ KA-36/TB-5037   ( ENGINE NO 3RS02165, CHASSIS NO WQTN70619102213) ಇದ್ದು ಅದರ ಅಂದಾಜು  ಕಿಮ್ಮತ್ತು 3,50,000/- ರೂ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟ್ರಾಲಿ ಇದ್ದು ಅದರ ನಂ  CNR- 5420 ಇದ್ದು ಅದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 50,000/- ರೂ ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮೀಪ ಿರುವ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಮಾನವಿ-ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಿವಶರಣ ಸಿರೆಮಿಕ್ಷ  ಅಂಗಡಿ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಾರ್.ಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು  ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 27/02/2016 ರಂದು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 28/02/16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ  ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 53/16 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2016 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -5,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.