Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Feb 2016

Reported Crimes


                                                    
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ : 28-02-2016 ರಂದು 10-00 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ರಾಜಾ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾಸಾಬ, ವಯ: 27, ಜಾ:ಮುಸ್ಲೀಂ, : ಲಾರಿ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಮಾನವಿ,  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಗೂಡ್ಸ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆಎ 06/8903ನೇದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಸಲಮರಿ ಕ್ಯಾಂಪನಲ್ಲಿ ಸಾಸಲಮರಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಆಟವಾಡುತ್ತ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ, ವಯ:55, ಜಾ:ಮಾದಿಗ,  : ಕೂಲಿ. ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಹೀರೇಹಾಳ್, ತಾ: ಸಿರಗುಪ್ಪ FvÀ£À ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಈಶ್ವರ, ವಯ: 08ವರ್ಷ ಇವನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಲೆಗೆ ಮೈಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿಂಧನೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.12/2016 , ಕಲಂ . 279 ,304() .ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
. 
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ 28-02-2016 ರಂದು ನೀರಮಾನ್ವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ್, ಉದ್ಯೋಗ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ/ನಿರ್ವಾಹಕ , ಸಾ:ಚೀತಾಪೂರು ತಾ:ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಜಿ:ರಾಯಚೂರು.ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಡಿಪೋ FvÀನು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಡಿಪೋಕ್ಕೆಸೇರಿದ ಬಸ್  ನಂಬರ್ ಕೆ.ಎ.36 ಎಫ್.-1049 ನೇದ್ದನ್ನು ನೀರಮಾನ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀರ ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಬಾಬಯ್ಯ ಮಂಜಿಲ್ ವಯಸ್ಸು 27 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ವಡ್ಡರ  : ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಯಲಗಟ್ಟಿ ತಾ:ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಹಾ:: ಸರ್ಜಾಪೂರು ರೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು Fತನು ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದೇ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-45 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರವಾರ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗದು ಆತನ ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡತಡೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ, ಬಾಯಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:26/2016 ಕಲಂ: 323.324.353.504..ಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-    

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2016 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7800-/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.