Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jan 2015

Press Note and Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ DªÀÄAvÀæt

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08.01.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É¼ÀUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ CUÀgÀªÁ¯ï ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀÄ DUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉ. JAzÀÄ ²æà JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁd ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¹ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä PÉÆÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ:05/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÁ®ªÀÄä UÀAqÀ  gÁªÀÄtÚ,40ªÀµÀð,eÁ:®ªÀiÁtÂ,¸Á:ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÉãÀ¥Àà, eÁzÀªï, 50ªÀµÀð,eÁ:®ªÀiÁtÂ,¸Á:ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ ºÁ:ªÀ: §¸ÀtÚ PÁåA¥ï ¸ÀÄAPÉñÀégÀºÁ¼ï ¹ÃªÀiÁ EªÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð-PÀ¯Áä® ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁr zÀ¥ÀàAvÀºÀ ©zÀÝ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄtÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà UÀ§ÆâgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ J©â¹ £ÉÆÃrzÁUÀ gÁªÀÄtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2015 PÀ®A;279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ aUÀj, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀAzÀ° ºÉÆøÀÆgÀÄ, vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ  ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ-2  ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£Àಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ-3  ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ಈತನು ಆಕೆಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ-4 ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£Àಈತನು ಆಕೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ-5 £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À6) ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ಇವರಿಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ  ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 133/2014 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2015 PÀ®A : 341,323,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  
ಪಿರ್ಯಾದಿ ಜಿ.ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಜಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್, 42 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಮ್ಮಾ, ಉ: ಗುತ್ತೆದಾರ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 913, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, 3 ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್, 16 ಮೇನ್, 26 ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು EªÀgÀ ಮಾವನಾಕೆ.ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಇವರು ದಿನಾಂಕ 05-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0930 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ36 ಇ7469 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 0330 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ   ನೀನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೇಗನೆ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಬಾ, ನನಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಸಮಸ್ಯಯಾಗಿದೆ, ಮಾತನಾಡುವುದು ಇದೆ, ನೀನು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ಸು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಾವ ಕೆ.ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಇವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 02/2015 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
  £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀÆå E£ÀÆß ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §UÉÎ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è ¦.J¸ï.L ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.£ÀA.9480803847, ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ zÀÆ.¸ÀASÉå :08532-232570 CxÀªÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï zÀÆ.¸ÀASÉå : 08532-235635 (100)  UÉ ªÀiÁ»w w½¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è  «£ÀAw.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.

 
1
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À
²æà PÉ.¸ÀÄ¢üÃgï ¨Á§Ä vÀAzÉ PÉ.ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå, 54 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G: jAiÀįï J¸ÉÖÃmï §Äå¸À£É¸ï, eÁ: PÀªÀiÁä, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-12-56/56, qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
2
°AUÀ
¥ÀÄgÀĵÀ
3
JvÀÛgÀ
57 ¦Ãmï
4
PÀÆzÀ®Ä
¨ÉÆüÀÄ vÀ¯É
5
ªÉÄʧtÚ
UÉÆâü ªÉÄʧtÚ
6
ªÀÄÄR
zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR
7
ªÉÄÊPÀlÄÖ
¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
8
zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄ
¥ÁåAmï ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É
9
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ
vÉ®ÄUÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢
10
¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ,
zÀÆ. ¸ÀA.
f.£ÁUÉñÀ vÀAzÉ f.¸ÀħâgÁªï, 42 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä, G: UÀÄvÉÛzÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 913, ºÉZï.J¸ï.Dgï ¯ÉÃOmï, 3 £Éà ¸ÉPÀÖgï, 16 £Éà ªÉÄãï, 26 £Éà PÁæ¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  ¥sÉÆÃ.£ÀA. 9448074164
  


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2015 gÀAzÀÄ         79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.