Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ 11.03.2012 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 9.300 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA§gï 99¹19J¥sï02160 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ DAiÀÄÄðªÉâPï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

a£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB 40 GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV CzÀgÀ°èzÀÝ PÁ¼ÀÄ PÀr, ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÀwÛ,§AUÁgÀ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ.91,400=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢AiÀÄVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/2012 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.
¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ 58 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-04/F.«-158 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¸ÀvÀå¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ.E.© «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
¢.11-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¢gÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄj¹zÀÝ¥Àà PÁgÀªÀÄAa [2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄj¹zÀÝ¥Àà 3] PÁgÀªÀÄAa vÀAzÉ ªÀÄj¹zÀÝ¥Àà [4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁBºÀgÀ« §AzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ PÉÆAPÀ¯ï eÁw B °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB 45ªÀµÀð,GB ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB ºÀgÀ« FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ CªÁZÀåªÁV §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®AB 324,323,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:- 12-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ºÉZï.¹-200 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-428 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÀmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «±Àé ±ÁAw gÉʸÀ«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀ£Éà ¥Ánð AiÀÄ §®Äè¹AUï vÀAzÉ ±ÉÃgï¹AUï, 30 ªÀµÀð, eÁ-oÁPÀÆgÀ, G-C¤¯ï PÀĪÀiÁgï PÉÆý ¥sÁgÀA £À°è ªÁZïªÀÄ£ï, ¸Á:ªÀĺÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ, f: PÀAZÀ£À¥ÀÆgÀÄ (£ÉÃ¥Á¼À) ºÁ.ªÀ. ©dÓ£ÀUÉÃgÁªÀÄvÀÄÛ gÁªÀiï¹AUï vÀAzÉ ±ÉÃgï¹AUï, 22 ªÀµÀð, eÁ-oÁPÀÆgÀ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:ªÀĺÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ, f: PÀAZÀ£À¥ÀÆgÀÄ (£ÉÃ¥Á¼À) ºÁ.ªÀ. ©dÓ£ÀUÉÃgÁ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ±ÉÃgï¹AUï vÀAzÉ UÀuÉñÀ ¹AUï, 24 ªÀµÀð, eÁ-oÁPÀÆgÀ, G-«±Àé ±ÁAw gÉʸï«Ä¯ï£À°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð, ¸Á:ªÀĺÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ, f: PÀAZÀ£À¥ÀÆgÀÄ (£ÉÃ¥Á¼À) ºÁ.ªÀ. ©dÓ£ÀUÉÃgÁ F ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÆ PÉʬÄAzÀ PÉÊ «Ä¯Á¹ dUÀ¼À CqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ CgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸À¢æ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2012 PÀ®A 160 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2012 gÀAzÀÄ 175 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ