Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jul 2017

Reported Crimes


                                                                                   

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw. ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀr,25, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀÀ,  ¸Á: PÀAzÀUÀ¯ï vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, FPÉAiÀÄÄ ದಿನಾಂಕ: 18-02-2015 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀgÀr, ªÀ-27, ¸Á:PÀAzÀUÀ¯ïರವರ ಸಂಗಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 10 ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ, ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟ ರೂ.50,000 ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 1 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ಸಾಕಾ ಗುವುದಿಲ್ಲಾ, ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡಿಸು ವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಆಕೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ , ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯು 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಡೆಲಿವರಿಗೆಂದು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2016 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಸಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆಂದು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಗೆ ನೀನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೇ ಅಡದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಆಕೆಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:   05-06-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಯು ತನ್ನ ಮನೆಯತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾಗಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೇ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲವಾದರೇ ನಿನಗೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದು ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ,  UÀÄ£Éß ¸ÀA. 118/2017 ಕಲಂ 498(A), 323, 504,506 R/w 149 IPC and  3,4 Dowry Prohibition Act-1961. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿ.29.06.2017 ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ §AzÀV¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì:65 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ  ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರವರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ 177 ಪಿ.ಸಿ-214, 283 ಸಹಾಯದಿಂದ & ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 750/- ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊAqÀÄ ಪಂಚಾನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8.20 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2017 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
           ದಿನಾಂಕ: 29-06-2017 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಪ್ಪೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರೀಮ್ ಸಾಬ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ 01 ) ಅಮೀನ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್, ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಬೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು  ನೇದ್ದವನು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 800/-, ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ 02 ಶರಣಪ್ಪ ಸಾ: ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 800/-, ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಅಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 136/2017, ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.
           ದಿನಾಂಕ 29-06-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿಪಿಐ ಯರಗೇರಾ ವೃತ್ತ ರವರು ಹಾಗೂ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿಸಿ-138, 633, 14 ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ.ಕೆಎ.36 ಜಿ.344 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಯರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ, 45 ವರ್ಷ, ಜಾ-ಈಳಗೇರ್, ಉ-ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಯರಗೇರಾ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ 1) ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಲೀಟರ್ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಹೆಂಡ ಒಟ್ಟು ಅಂ.ಕಿ. ರೂ. 600/- 2) ಎರಡು ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂಬಿಗೆಗಳು ಅಂ.ಕಿ. ಇಲ್ಲ. 3) ನಗದು ಹಣ ರೂ.170/-ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೆಮಾಲು, ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. ಗುನ್ನೆ ನಂ 148/2017 ಕಲಂ 273. 284 ಐಪಿಸಿ &32.34 ಕೆ,ಇ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.    
             1) DzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà DUÀ®zÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 57ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀ®PÉÃgÁºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 29-06-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀ®PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ Àå r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ¹¦L £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ¦J¸ïL °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ 14 d£À DgÉÆævÀjAzÀ & PÀtzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ gÀÆ. 13,340/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

      1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr¢£ÁAPÀ 29-06-2017 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀ§¸Àì¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¯ÉÊn£À ¨É½Q£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr 05 d£À DgÉÆævÀjAzÀ & PÀtzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ gÀÆ. 6920/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ 29-06-2017 gÀAzÀÄ gÁwÛ 09-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀð ¢AzÀ MAzÀÄ JªÀiï J¯ï ¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦ügÁ墠 ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æêÉÆ¢£ï ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄĸÁ§ ªÀAiÀÄ 36 eÁ ªÀÄĹèA G ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁ ªÀ ªÀiÁ£À«  ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §AzÉãÀªÁd E§âgÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀjzÀÄÝ  ©¹HlzÀ CrUÉ DºÁgÀ zsÀ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ  ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ºÀ½îUÀ½UÉ «vÀj¸À®Ä £Á¼É ¨É½UÉÎ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J ¦ JªÀiï ¹ AiÀÄ°è ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ J.¦.JªÀiï ¹ PÀqÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ J.¦.JªÀiï.¹ UÉÃmï ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ   CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 Qé 9944 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ C¥sÀ¸À£ï vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀAiÀÄ 21 eÁ ªÀÄĹèA G J¯ÉQÖçµÀ£ï PÉ®¸À ¸Á UËgÀA¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  §AzÉãÀªÁd F¤UÉ »A¢¤AzÀlPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §AzÉãÀªÁd FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ  gÉÆÃrUÉ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ J©â¹  £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÉãÀªÁd FvÀ£À §® PÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV §®Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ  §® PÁ°£À  ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ vÀÄnUÉ vÀgÉazÀUÁAiÀÄ JqÀ PÀt£À ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÀgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2017 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

       ¦ügÁå¢ ²ªÀPÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÀ:23, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:CAd¼À vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀÀ¼ÀÄ FUÉÎ 03 ªÀµÀðzÀ »AzÉ CAd¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå UËqÀ ªÀiÁåPÀ¯ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ-ªÀiÁªÀ, ºÁUÀÆ £Á¢¤ EªÀgɯÁègÀÆ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÀgɯÁègÀÆ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ  ¢:02.06.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, 1]ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå UËqÀ ªÀiÁåPÀ¯ï2]¸Á§AiÀÄå UËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀiÁåPÀ¯ï3]£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§AiÀÄå UËqÀ ªÀiÁåPÀ¯ï4]CAf£ÉªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÉÆç ¸ÀUÀgÀ J¯ÁègÀÄ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:CAd¼À vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð.C°èUÉ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ §Af E¢Ý, ¤£ÀUÉ gÉÆÃUÀ EzÉ, ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:121/2017 PÀ®A. 498(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀ©Ã UÀAqÀ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãï ZÉÆçzÁgÀ ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ದಿನಾಂಕ 01.02.2013 ರಂದು ಮಸ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãï ನೇದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ, ನಗದು ಹಣ 50 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 1) ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãï2) PÁ¹ÃA¨ÁµÁ3) ªÉĺÀ§Æ©Ã4) SÁeÁ ¥Á±Á5) ®wÃ¥sï6) ªÀĺÀäzï7) C±ÀgÀ¥sï8) D¦üÃeÁ9) D±Á J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì ವಿನಾ ಕಾರಣ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಣೆ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಯು ಅದೇನೆ ಖರ್ಚು ಬಂದಷ್ಟು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೆಳಿದಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದರು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನು ಆಕೆಯ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಕಟ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯವರು ನೀವು ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಉಳ್ಳವಳೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಹಾಗೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರೋಪಿ ನಂ 1 ನೇದ್ದವನು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣಿ ಸುರಿಯಲು ಬಮದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಕಸಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2017 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & PÀ®A 3& 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   


     ‘’ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ’’
     ಮೃತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೌಡಕುಂದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.58 ರಲ್ಲಿ 2-ಎಕರೆ-35 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಮೃತ ಹನುಮಂತಪ್ಪನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ  ಬೆಳೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬೂದಿವಾಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1,50,000/-ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಡವಾಗಿ ರೌಡಕುಂದದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಲ್ಕಾಪೂರುದಲ್ಲಿ 1-ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತಾ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸಗೊಂಡು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಪಂಪಸೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2017. ಕಲಂ 174. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿgÀÄvÁÛgÉ.             
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :30.06.2017 gÀAzÀÄ 95 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17,500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


                                           .