Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Mar 2012

Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¨sÁªÀavÀææ

C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwzÉ.
ºÉ¸ÀgÀÄ : PÀÄ|| gÉõÁä ªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð §tÚ : UÉÆâü §tÚ JvÀÛgÀ : 5.5' ¦üÃmï
ªÉÄÊPÀlÄÖ : ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ PÀÆzÀ®Ä : PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä ªÀÄÄR : zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR
§mÉÖUÀ¼ÀÄ : ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ ZÀÆrzÀgÀ

¢£ÁAPÀ:16-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á: ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À PÀĪÀiÁj gÉõÁä ªÀ:17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-05 EDgï-8227 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ C.¸ÀA:.26/2012 PÀ®A. 366(J),504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw VÃvÁ @ VÃvÁ eɤ¥sÀgï UÀAqÀ PÉ.¥Àæ¨sÁPÀgï eÉÆøɥsï , ªÀAiÀÄ: 20ªÀ, eÁ:D¢zÁæ«qÀ , G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqï ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ PÉ.¥Àæ¨sÁPÀgï eÉÆøɥsï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:03-11-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è VÃvÁ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä 50,000 gÀÆ. , 50 UÁæªÀiï §AUÁgÀ , ºÁUÀÆ 1,50,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ VÃvÁ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ PÀÆr E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦Ãr¹ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà , ¢£ÁAPÀ: 17-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀÄ VÃvÁ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ £Á¬ÄUÉ PÀlÄÖªÀ ZÉÊ£ï¢AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ , ZÁPÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ §gÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ ¨É¯ïÖ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/12 PÀ®A.498(J) , 323 , 324 , 504 , 506 , 342 ¸À»vÀ 34 ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÉÊAiÀÄå ªÀ. 60 ªÀµÀð. eÁ. £ÁAiÀÄPÀ, G.PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á. §Ä¢ð¥ÁqÀ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ CvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä CAzÀæzÀ £ÉAlA¥ÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉÃA¢ PÀÄrzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 11-03-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £ÉAlA¥ÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉA¢ PÀÄrzÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 12-03-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁAwAiÀiÁV C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀÄì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ, gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-03-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1010 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ªÀ. 28 ªÀµÀð eÁ. £ÁAiÀÄPÀ, G.PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á. §Ä¢ð¥ÁqÀ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 17.03.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯ï.L.¹. D¦üù£À ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±Á®A vÀAzÉ ¦üÃgÀ¸Á§ ¸Á: ©.Dgï,© ¸ÀPÀð¯ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉ.E.©. PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ IÄvÀÄgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.ºÉZï. 12 EAiÀÄÄ 3559 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±Á®A FvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌ÷gï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¼À®Ä ±Á®A£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ C®èzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAw ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀºÁ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 17.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕöß ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï¢AzÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä gÁdÄ vÀAzÉ a£Àß §ÄqÀØtÚ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: PÀÆ°PɸÀ ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÉÆqÀzÀ°è 15 °ÃlgÀ ºÉAqÀ C:Q: 150/- gÀÆ £ÉÃÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2012 PÀ®A: 273, 284,328, L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.03.2012 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ