Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ :19-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà C§ÄÝ¯ï ªÁfÃzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï ªÀ:25 eÁ:ªÀÄĹèA G:UÁågÉÃeï PÉ®¸À ¸Á:mÁQeï ºÀwÛgÀ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ §AzÉãÀªÁeï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 eÉ-0049 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ¢AzÀ ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ (ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á UÉÆwÛ®è) vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-05 J©-279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ü ²æà C§ÄÝ¯ï ªÁfÃzï ªÀÄvÀÄÛ §AzÉãÀªÁeï E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ²æà C§ÄÝ¯ï ªÁfÃzï ªÀÄvÀÄÛ §AzÉãÀªÁeïUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2012 PÀ®A. : 279, 337, 338 L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-«ÄÃgÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ zÉÆqÀØ£ÀgÀ¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ dAiÀÄ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ  «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ  FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÉÊ»rzÀÄ dUÁÎrzÁUÀ CªÀ¤AzÀ DPÉ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä EzÀ£ÀÄß »jAiÀÄjUÉ w½¹ ¥Éưøï PÀA¥ÉèÃAmï PÉÆqÉÆÃt CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAiÀÄ¥Àà£À  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ vÀªÀÄä ºÀwÛºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ°PÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ   ªÀiÁåPÀ®Ä ©üêÀÄÄqÀÄ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CªÀÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà dAiÀÄ¥Àà£À ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÉÃ, £ÀªÀÄä «ÃgÉñÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀî®Ä §A¢zÁÝ£É CAvÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ïUÉ w½¸ÀÄwÛÃgÉãÀ¯ÉÃ, EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2012 PÀ®A 447, 354, 143, 147, 341, 504, 506, 323, 324 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįɥÀà ®ªÀiÁt ¸Á.§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁAqÀ. FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ OµÀ¢ UÀĽUÉ vÀAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ.16-10-2012 gÀAzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À OµÀ¢AiÀÄ §zÀ¯ÁV vÀ¥ÀÄà PÀ®à£É¬ÄAzÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À OµÀzÀªÉAzÀÄ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.17-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 25/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

      ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÉÆ®ègÀÄ 16 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À
¸Á|| wxÀð¨sÁ«  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-12 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ §t«AiÀÄ°è ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÁ® ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð £À¹ðAUï ºÉÆA £À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-12 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀnÖAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/12 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ¢£ÁAPÀ: 18.10.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ 01)  ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ® zÁ¸ÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß 02)  PÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ® zÁ¸ÀgÀ G: ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀr ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß 03) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ® zÁ¸ÀgÀ G: «zÁåyð ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æà PÀÄgÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà  ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ®zÁ¸ÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀiÁ¥À®¢¤ß FvÀ£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  PÀÄgÀĪÀÄtÚ£ÀªÀÄUÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä FvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ  PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2012 PÀ®A: 341. 323. 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ: 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è gÁgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà , §£Àßzï , ªÀAiÀÄ: 19ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G:MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁqÀVj ªÀiÁ¼À¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ 1) gÁgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ PÀgÉ¥Àà 2) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ gÁgÁAiÀÄ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀ¢®èAwAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ , ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.241/2012 PÀ®A:341,504,323,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      UËgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï UÉÆgɨÁ¼À ªÀÄoÀ , ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: UÉÆgɨÁ¼À SÁ£ÁªÀ½, ¸Á:UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: UÉÆgɨÁ¼ï SÁ£ÁªÀ½ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ,£ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ºÉAUÀ¹£ÉÆA¢UÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ F §UÉÎ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ  zsÀjzÀæªÀÄÄAqÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAUÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢: 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¸ï.©.JªÀiï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÉÆgɨÁ¼À SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ F jÃw RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/2012 PÀ®A. 498(J) , 504 , 323 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2012 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.