Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Jul 2014

Reported Crimes

.     

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 14-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ PÉÆlgÉrØ, 39 ªÀµÀð, gÉrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀ£Áßj PÁæ¸ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀ£Áßj PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉ n«J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA. PÉJ-35-eÉ-9026 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£Áßj PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À 6-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ »A¢¤AzÀ ªÀÄĤgï¥ÁµÀ vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ¸Á§, PÁgÀ £ÀA. PÉJ-35-n¦-5711 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-35-n¦-5711 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ü n«.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV, ¨sÀÄdPÉÌ, mÉÆAPÀPÉÌ, JqÀ¥ÁzÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2014 PÀ®A.279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 14-07-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀರಾಪೂರು ಸೀಮಾಂತರದ ಹಳ್ಳದ ಮೋರೆ ಹತ್ತಿರ ಮೀರಾಪೂರುದಿಂದ ಇಡಪನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರೂಬೆನ್ ವಯ: 19 ಜಾ: ಮಾದಿಗ : ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ಗಾಣದಾಳ ತಾ: ಜಿ: ರಾಯಚೂರು  FvÀ¤ಗೆ 1) ಆನಂದ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವಯ: 50 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರೆ  10 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ: ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಗಾಣದಾಳ   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಗುಂಪು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  73/2014 PÀ®A 143.147.148.323.324.341.504.506 gÉ/« 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.07.2014 gÀAzÀÄ   44  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    12,400 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.