Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ UÀÄdj ªÀå¥ÁgÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. NtÂAiÀÄ°è zÁjAiÀÄ°è ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýÃzÀÝPÉ ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ, 40 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà dÄUÀj ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAwAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ G©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A: 324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀ: 55 ªÀµÀð,eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁ¸À«zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®èPÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ DPÉAiÀÄÄ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaÑ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ PÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2013 PÀ®A 448, 504, 354, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ.30/08/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA.PÉJ-36-nJ-8381 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°.£ÀA.PÉJ-36-nJ-8382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀ£À¸Á« mÁæPÀÖgÀ.£ÀA.PÉJ-36-nJ-8381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß D²ºÁ¼À - SÉÊgÀªÁqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.f.£ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ D²ºÁ¼À vÁAqÁ¢AzÀ SÉÊgÀªÁqÀV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄÀ°è SÉÊgÀªÁqÀV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ TÃgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ TÃgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝtÚ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁw.®A¨Át GzÉÆåÃUÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/13 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 29-09-2013 gÀAzÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ CqÀ«¸Áé«Ä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÉªÀÅ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 5-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Æå¯É£Àì£À°è §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-08-13 gÀAzÀÄ 2-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥ÀàzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA: 34/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.08.2013 gÀAzÀÄ 154 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   20,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.