Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Jun 2014

Special Press Note

                                               
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


05 d£À ªÀÄmÁÌ §ÄQÌUÀ½UÉ UÀr¥ÁgÀÄ
      
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2014gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ 05 d£À ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ®A:55(J) ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:58 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ -1965£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
    
1.   ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®SÉÃAzÀæUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ:48ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvï, ¸Á:ºÀnÖ. 
( FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
2.   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ªÀAiÀiÁ:45ªÀµÀð, eÁw:G¥Áàgï, ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï, ºÀnÖ PÁåA¥ï.
( FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
3.   §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄjUÉAiÀÄå¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ:46ªÀµÀð, eÁw:dAUÀªÀÄ, ¸Á:AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À, ºÁ||ªÀ||zÉêÀzÀÄUÀð.
( FvÀ£ÀÄ 1995 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 17 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
4.   AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: PÀ¨ÉâÃgÀ NtÂ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.
( FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É 2009 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 04 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
5.   ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï, ªÀAiÀiÁ:50ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, G:J¯ÉQÖçöAiÀÄ£ï, ¸Á:J¸ï.©.ºÉZïPÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.
( FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É 2005 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 04 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)

f¯ÉèAiÀÄ°è£À ªÀÄmÁÌ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÄ̪À PÀæªÀĪÁV UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ:3-2-161/2 ಗಂಗಾನಿವಾಸ ಬೇರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಲಿತಾ @ ರೇಖಾ ತಂದೆ ಅಮರಗುಂಡಯ್ಯ ವಯಾ:24 ವರ್ಷ ಜಾ:ಜಂಗಮ ಎಂಬುವವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ತಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:22-02-2014 ರಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರ  ಉಪನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ದಿನಾಂಕ: 08-06-2014 ರಂದು ತಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಂಸರಾಜ್ ಈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 11-06-2014 ರಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 19-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಹಾಗು ಇತರೆ 8 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಜೀದವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ,ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 128/2014 ಕಲಂ 448, 143, 147, 365 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ದಿನಾಂಕ 19/06/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯ¢ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ®A¨Át MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀ vÁAqÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಸವðಜ್ಞ ತಂದೆ ಛತ್ರಪ್ಪ  ಈತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೊರೆಗೆ ಕರೆದು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ & ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಮರೇಶನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೊರಮೆಲ್ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಸಂ§AzsÀ ಜಗಳ ತೆಗಯತ್ತಿಲೇ ಏನ ಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಈ ಸೂಳೆ ಮಗನದು ಬಹಳಾ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿ 1 ನೇದ್ದವ£ÀÄ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕೊಡಲಿ ಕಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು,  ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಬೆರಳ ಹತ್ತಿರ ಅದೇ ಕಾವಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬಡಿದು ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸೂಳೆ ಮಗನದು ಬಹಳ ಆಗೈತಿ ಇವತ್ತು ಬೀಡೋದು ಬ್ಯಾಡ ಇಲ್ಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/14 PÀ®A. 143,147,323,324,504,506,gÉ/«.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
         ¢£ÁAPÀ- 12-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃUÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå, ¸ÀdÓ¯ÉÆgÀÄ, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌzÉÆrØ,FvÀÀ£À ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï UÉ 1)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌzÉÆrØ.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr CqÀتÁV ªÀÄĽî£À ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ CqÀØ ºÁQ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄvÉÛ£É ¤£ÁgÀÄ PÉüÉÆâPÉÌ ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧® ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÉÆߪÉÄà £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ°è »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ HgÀ°è gÁfAiÀiÁV ¸Àj ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ                ¢£ÁAPÀ 19-06-14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¥ÀÄ£À: dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.109/2014. PÀ®A-143.147.148.323.324.308.504.506, ¸À»vÀ 149L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
 ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 19-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï, vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀaÑzÀ ¢Ã¥À¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¦ügÁå¢zÁgÀ£À UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CzÀÄ ºÉZÁÑV CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ 18 UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÀÆ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, MlÄÖ 19 UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ MlÄÖ C.Q.gÀÆ 20,73,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, zÀªÀ¸À zÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÁ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt £ÀA.02/2014 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:19-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É¥ÀAZÁAiÀÄvï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ ±ÉÃSïC°, 28ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀÆ°, ¸Á:ºÀ¼É¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 3410/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè   3)MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ E¯Áè £ÉÃzÀݪÀÅUÀÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ,DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 2)£ÁUÀgÉrØ eÉÃgÀħAr ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ,ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀÀÀÀ «gÀÄzÀÝ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ; ¸ÀÄAzÀgïgÁªï, 38ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: n.«. j¥ÉÃj PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÁAw£ÀUÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁA¸ÀÄAzÀgï FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18-20 UÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽AzÀ zÀÆgÀªÁVzÀÝjAzÀ EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ dAUÁlzÀ°è ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ C®èzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 18-06-14 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ N¥ÉÃPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19-06-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ  vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉ. gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄrð, 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À / »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J.5/F.n-8884 gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ªÀÄZÀðmï ºÁ¼À  vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಹೆಂಢತಿಯ ಅಕ್ಕಳಾದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಸ ಮನೆಯು ದಿನಾಂಕ 18/06/14 ರಂದು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಈರಮ್ಮ ಹಾಗೂ 2 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗು ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19/06/14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾನವಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಮರ್ಚಟ ಹಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.05/ಈ.ಟಿ. 8884 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಟಿ.ಎನ್. 34/ಆರ್-2682 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಗು ರಸ್ತೆಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸದರಿ ಲಾರಿಯ ಗಾಲಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯ ಬುರುಡೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಂಸ ರಕ್ತ  ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ 1815 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.167/14 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ¢£ÁAPÀ :20-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ §ArzÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 28ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á:ºÉÆ£Àß½î ºÁ:ªÀ:gÁAiÀÄzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd° 3 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä §ArzÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á:LzÀ¨sÁ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-36 nJ-2970 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CAd°UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr mÁæPÀÖgï£À EAd£À »A¢£À UÁ° vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆævÀ£ÀÄ  mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2014 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzï C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï gÉÆõÀ£ï C°, ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï E¨Áæ»A ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ:15-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®Ä vÀUÀAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.133/2014, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2014 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   26,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.