Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Mar 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ;21-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÀƪÀð ¸ÀeÁ D¸Á«ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ; 23 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ZÀ£ÀÆßgÀÄ vÁ:f: AiÀiÁzÀVj ºÁªÀ: n£ï ±Éqï AiÀÄzÁè¥ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀAmÉÆãÉäAmï gÉïÉéà ±ÉÖñÀ£ï ºÀwÛgÀ ²ªÁf £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå J.J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 27/2013 PÀ®A,457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ MAzÀÄ qɯï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ£ÉÃlgï C.Q.6,500/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¢Ã¥À C.Q.1000/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ §lÖ®Ä C.Q.5,00/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 28/2013 PÀ®A,457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ 1) MAzÀÄ ¸ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ 26 EAa£À J¯ï.E.r n.« C.Q.gÀÆ 24,000/- CAzÀgÉ MlÄÖ JgÀqÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è MlÄÖ 32,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 108/2007 PÀ®A.379 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 2 ªÀµÀð ¸ÀeÉ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.

¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.


 

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ;-11/03/2012 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ²®à UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð, eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:-PÀ«vÁ¼À vÁ;-ªÀiÁ¤é ºÁ.ªÀ. ¨É¼ÀV£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¢//§¸Àì¥ÀàUËqÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 7-wAUÀ¼ÀªÀgÉÀUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DUÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1).ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàUËqÀ 32.ªÀµÀð,(UÀAqÀ) 2).²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥ÀàUËqÀ 60.ªÀµÀð, 3).£ÁUÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàUËqÀ 40 ªÀµÀð, 4).²æêÀÄw ®QëöäzÉë UÀAqÀ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà 35 ªÀµÀð, 5).ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàUËqÀ 30ªÀµÀð,6).²æêÀÄw UÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw 38 ªÀµÀð, 7).²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÆUÀgÉqÉØ¥Àà 28 ªÀµÀð, 8).¸ÀÆUÀgÉqÉØ¥Àà 32 ªÀµÀð,J®ègÀÆ eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á;-PÀ«vÁ¼À. vÁ;-ªÀiÁ¤é EªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-22/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ''¨ÁgÀ¯Éà ¸ÀƼÉà §gÀÄwÛAiÀiÁ E¯Áè CAvÁ'' CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉPÉÆlÄÖ MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ 22.03.2013 gÀAzÀÄ WÀl£É £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24.03.2013 gÀAzÀÄ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 37/2013.PÀ®A. 498(J),504,448,323,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

    ¢£ÁAPÀ; 24-03-2013 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 45, eÁ: £ÁAiÀÄPï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ 1) £ÁUÀ£ÀÆgÀÄ zÉêÀgÉrØ 2) PÀÄAlÄÖ ¥ÀA¥ÀtÚ 3) §AzÉñÀ vÀAzÉ PÀÄAlÄ ¥ÀA¥ÀtÚ 4) gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀÄAlÄ ¥ÀA¥ÀtÚ 5) ±ÀgÀt¥Àà PÀÄqÀÄzÁæ¼À 6) D£ÀAzÀ PÀÄqÀÄzÁæ¼À 7) §¸ÀªÀ PÀÄqÀÄzÁæ¼À 8) ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉlÖqÀQ 9) ZÀAzÀæ¥Àà ¨ÉlÖqÀQ 10) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¨ÉlÖqÀQ 11) §¸ÀªÀgÁd CAUÀr 12) ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr 13) ¸ÀÄgÉñÀ CAUÀr 14) £ÁUÀgÁeï CAUÀr 15) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà 16) GªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà 17) DzÉ¥Àà GZÉÑVqÀ 18) zÉêÀtÚ GZÉÑVqï 19) ¢rØgÉqÉØ¥Àà 20) ²æÃPÁAvÀ ºÀqÀ¥Àzï 21) a«ÄtÂJuÉÚ ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 50 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À PÉÃQ ºÁPÀÄvÁÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ wªÀÄätÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼À ºÉÆPÀÄÌ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄätÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ wªÀÄätÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ wªÀÄätÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸É ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ KPÉà §A¢Ý¢ÝÃj §rAiÀÄĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, £ÀÆPÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504, 506, 354 gÉ/« 149 L.¦.¹ & 3 (1) (X) (X1) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 24-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉëPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA 5 gÀ°èAiÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀ 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ 2) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå G¥ÁàgÀ 3) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ 4) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå G¥ÁàgÀ 5) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 6) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 7) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ 8) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 9) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà G¥ÁàgÀ 10) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ 11) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 12) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 13) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 14) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ 15) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ 16) zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ 17) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ 18) zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ 19) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ zÁåªÀtÚ G¥ÁàgÀ 20) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ 21) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ G¥ÁàgÀ 22) ±ÀgÀt¥Àà qÉæöʪÀgï vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 23) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 24) §ÄgÉæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ 25) ²ªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 26) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà G¥Àà®zÉÆrØ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ 27) zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ 28) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå G¥ÁàgÀ 29) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 30) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 31) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 32) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà G¥ÁàgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 50 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ
45/2013 PÀ®A 143. 147. 341. 504. 323. 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ & 3 (1) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ : 24-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: «zÁåyð ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀ« FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ 10000/- gÀÆ ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄA¢gÀÄ gÀ«UÉ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä MvÁ۬Ĺ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ £ÁUÀgÁeï E¤ßÃvÀgÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹.¦.J¸ï ±Á¯É ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) «gÉñÀ, 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 3) £ÀgÀ¹AºÀ, 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4) ¸ÀtÚ «ÃgÀt,Ú 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 5) PÀA¨ÁgÀ £ÁUÀgÁeï, 23 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ.¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, gÁqï, ¥ÀAZï , ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀÄzÁåºÀß gÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÀt PÉÆqÀzÉà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢j FUÀ ºÀt PÉÆqÀ¢ÝzÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß E¯Éè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÁUÀgÁeï¤UÉ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉ F ¸Áj G½zÀÄ PÉÆAr¢ÝÃj E£ÉÆßêÉÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 58/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 504 , 323 , 324 , 307, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 gÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


 

¢£ÁAPÀ 24,03,2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ «dAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð, eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-£ÀAd®¢¤ß vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1).C±ÉÆÃPÀ vÁ¬Ä ºÀĸÉãÀªÀÄä 35 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ,¸Á;-£ÀAd®¢¤ß 2).GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà 26 ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. 3).¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ, EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÁåAiÀÄ«zÀÄÝ, DªÁV¤AzÀ E§âgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ;-23/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀAzÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀzÀ°èAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀsÀ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj §UɺÀj¹PÉƽîj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA.1.FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄPÀ̽UÉÉ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉüÀ°PÉÌ DUÀĪÀ¢¯ÁèªÉãÀÄ'' CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA.2.FvÀ£ÀÄ FPÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA.3.FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013. PÀ®A.504,323,324,341, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjUÉ EgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¢UÉ ¸Àj¹ zÁj ªÀiÁrPÉÆArzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ 1) zÉÆqÀØzÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆÃgÉAlÄè 2) ¸ÀtÚØzÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆÃgÉAlÄè 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ UÉÆÃgÉAlÄè J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À QgÀĨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013 PÀ®A 504, 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚzÀļÀîAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ G¸ÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ºÀĸÉä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 2) £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå E§âgÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ , DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀĺÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀtÚzÀļÀîAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ zÉÆqÀØzÀļÀîAiÀÄå EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ¤UÉ "£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÀzÀÄ ºÁQ¢ÝÃ?" CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ £ÀA.2 FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À JzÉUÉ eÉÆÃgÁV UÀÄ¢ÝzÀÝ C®èzÉà zÉÆqÀØzÀļÀîAiÀÄå¤UÉ eÉÆÃgÁV vÀ½îzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013 PÀ®A 504, 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

    ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀÆå J¦JªÀiï¹ gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ) wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ©üªÀÄtÚ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÀqÉØ¥Àà ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgï ºÀnÖ ºÁªÀ: §¥ÀÆàgï gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 3) CPÀâgï ¸Á¨ï vÀAzÉ C¯Áè¸Á¨ï ¸Á: §¥ÀÆàgï gÀ¸É Û¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
4) §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà d°è ¸Á: n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 5) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) ²ªÀtÚ @ ²ªÀÅ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd¥Àà CAUÀr ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÀA. 01 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà J£ï.Dgï ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. ªÀÄvÀÄÛ, ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8700/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2013 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:24-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄA¨Ágï, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-J¯ï.PÉ.zÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ J¯ï.PÉ.zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ HgÀºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà ªÉÊ. d®UÉÃj ¦.J¸ï.L EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlzÀ ºÀt MlÄÖ gÀÆ. 3,375/-UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀA§½ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

    ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀA¢£À ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄÄ£Áß ©Ã UÀAqÀ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ SÁ¹A C°AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ±ÀgÀt §¸ÀªÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï £ÀA PÉJ-36 JPïì-0700 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: E.eÉ ºÉƸÀì½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-36/ JPïì-0700 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ¤®PÀëðvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ , vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÉÆtPÁ®Ä PÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2013 PÀ®A.279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:24-03-2013 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA 1 ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 PÉ 8807 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ eÁ: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw DgÉÆæ £ÀA. 2 2) «Ä¤ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA PÉJ 37/3445 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è. DgÉÆæ £ÀA. 1 vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ EArPÉÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ gÉÆÃrUÉ CqÀدÁV ¤°è¹zÀ «Ä¤ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA PÉJ 37/3445 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÉüÀPÉÌ ©zÀÄÝ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV DgÉÆæ ±ÀgÀt §¸ÀªÀ FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRªÀÄ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 283 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

D¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

¢£ÁAPÀ 24.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀiÁägÉrØ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C¥Àà£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ,( ªÀÄÈv)À zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C¥Àà£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ zÉêÀgÀ PÉÆÃt §A¢ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß Nr¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ PÉÆÃtªÀÅ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁ®Ä,¥ÀQÌUÉ,JzÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁeÉ PÀÄjvÀÄ zsÀ£ÀªÀAwæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2013 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.