Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jul 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                   ದಿನಾಂಕ: 02-07-2014 ರಂದು 6-15 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸುಕಾಲಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ರಾಜಣ್ಣ  ತಾಯಿ ತಾಯಮ್ಮ ಬಾಲಿ , ವಯ: 35ವ, ಜಾ:ಹರಿಜನ, ಉ:  ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಸಿಂಧನೂರುFvÀ£ÀÄ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.2400/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಪೆನ್  ಜಪ್ತಿ  ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.150/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತzÉ.
          ¢£ÁAPÀ 02-07-2014 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà,48ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɧ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ dÄeÁlzÀ ºÀt 460/- MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  149/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
            ¢£ÁAPÀ 02-07-2014 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) CA§tÚ vÀAzÉ FgÀtÚ,68 ªÀµÀð, CPÀ̸Á°UÀ, PÀÆ° ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£À ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ dÄeÁlzÀ ºÀt 510/- MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  151/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

             ¢£ÁAPÀ 02-07-2014 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) GªÀiÁPÁAvÀ@GªÀÄätÚ vÀAzÉ zÉêÀtÚ ªÀ:52 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ïFvÀ£ÀÄ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L UÀ§ÆâgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ dÄeÁlzÀ ºÀt 450/- MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á:¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ ºÁ:ªÀ: CgÀPÉÃgÁ  FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  83/2014 PÀ®A: 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ: ¢. ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,  G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ«£ÉqÀV. FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 04 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À ¥Á°UÉ §gÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¥Á®Ä PÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ¨sÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉʵÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¢£ÁAPÀ; 02-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1) ªÀĺÁzɪÀ¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà, 3) ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ: ¤AUÀ¥Àà, 4) ©üêÀĪÀé UÀAqÀ: ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÀÆ«£ÉqÀV.  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ, CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀÄÄ `` K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀÆ¼É £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀvÀÛgÀÆ PÀÆqÁ ¤£ÀUÉÃPÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉÆð¹ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ``J¯Éà ¸ÀÆ¼É E°èAiÉÄà EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛªÉ E°èAzÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014 PÀ®A,-  504,506, 354 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               CªÀÄgÉñï.J¸ï vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà , ¸Á:AiÀÄÄ.ºÀAa£Á¼ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñï.© vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà , ªÀAiÀÄ:29ªÀ, PÀA¥À¤ ¥ÉÆæqÀPïÖ JPïìPÀÆånªï ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æÃgÁªÀiï mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð ¥sÉÊ£Á£ïì £À°è ªÀiÁgÀÄw jqïÓ ªÁºÀ£À Rjâ ¸À®ÄªÁV 2,31,467/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÊ£Á£ïì£ÀªÀgÀÄ E£ïì¥ÉPÀë£ïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆnÃ¸ï ¤ÃrzÁUÀÆå ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÉà PÀA¥À¤AiÀĪÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 28-04-2014 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¥sÉÊ£Á£ïì D¦ü¹£À°èzÁÝUÀ CªÀÄgÉñï.J¸ï vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà , ¸Á:AiÀÄÄ.ºÀAa£Á¼ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ,  ¸Á:PÀ£Áßj UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ     EªÀgÀªÀgÀÄ ¹nÖ¤AzÀ §AzÀÄ ¸Á® PÀnÖ®è CAvÁ QjQj ªÀiÁr £ÉÆnøï PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.126/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2014 , PÀ®A. 420, 406, 504 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 02-07-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಆಜ್ಮೀರ ಪಾಶ ಈತನು ಟಿ.ವಿ.ಎಸ.ಸ್ಟಾರ ಸಿಟಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆ..36 ಎಸ್ 1758 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮಾತಾನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂಖಾತರವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 08.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಬಾರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ, ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ , ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆಚಿದ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಸಂಬವಿಸಿದಲ್ಲದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 08.30 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿರುಬಹುದು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2014 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ & 187 LJA« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೇನು .

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

              ¢£ÁAPÀ 01/07/2014 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtPÉÌ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ §A¢zÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁzÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, 24 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄrªÁ¼À G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: CAd¼À.FvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è E¹Ûç ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ D ªÀåQÛUÉ ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀ HgÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠫ZÁj¹zÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÀÄ PÉA¨Á« CAvÁ ºÉýzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÁÝV w½¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄ CAzÁdÄ 60 jAzÀ 65 EzÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ°è PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ PÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ zÀªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÉ«Ää¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ©½ CAV ªÀÄvÀÄÛ ©½ zÉÆÃvÀgÀ zÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/07/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-30UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸Áj ¸ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉΠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w;-
    ಈಗ್ಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಯಂಕೋಬ ಬೊವೇರ 33ವರ್ಷ, ಕಬ್ಬೇರ, ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ಪಗಡದಿನ್ನಿಕ್ಯಾಂಪ ಸದ್ಯ ಉದ್ಬಾಳ ಇ.ಜೆ. FPÉAiÀÄ  ಮದುವೆಯು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬೊವೇರ ಸಾಃ ಪಗಡದಿನ್ನಿಕ್ಯಾಂಪ FvÀ£À  ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿದ್ದು  2 ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆರೋಪಿತನುಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕುಡಿಯವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ದುಡಿಯದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ್ಗೆ 4-5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಲಿ ಹಣ ಕೊಡಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು, ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಉದ್ಬಾಳ ಇ.ಜೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದಿನಾಂಕ 02-07-2014 ರಂದು   12-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ  ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರಲು ಕರೆದಾಗ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಲೇ ಅಡ್ನಾಡಿ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಗುದ್ದಿ, ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2014 PÀ®A. 498 (), 504, 323, 506  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2014 gÀAzÀÄ 157 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.