Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:        

¢£ÁAPÀ:-01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwBZɮĪÁ¢ GBªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁBC«ÄãÀUÀqÀ ºÁUÀÆ ©üêÀÄtÚ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄð£À w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj UÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛÃgÀ¯Éà CAvÁ M«ÄäAzÀĪÀÄä¯Éà J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 28ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁ FvÀ¤UÀÆ NtÂPÉ, PÀnÖUÉ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÝjAzÀ ©ÃªÀÄtÚ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ :01-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:01-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 161/2011 PÀ®A.143,147,148,341,323,324,504302,.¸À»vÀ 149L.¦.¹.gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. .


 

ªÀi˯Á° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ ¦AeÁgï ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: ¦AeÁgï G: fÃ¥ï £ÀA. J¦-21 PÉJ-6338 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸Á: »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ FvÀ£ÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥À £ÀA. J¦-21 PÉJ-6338 EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¥Àæw ¢£À ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ PÀ«vÁ¼ÀUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¸À¢æ fÃ¥À£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ PÀ«vÁ¼ÀUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄ¢zÀÄÝ, gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß ¸Àé UÁæªÀÄ »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀ£Àß §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-12-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fæ£À mÁ¦UÉ EzÀÝ ¯ÉÊmï MªÉÄäÃ¯É §¸ïÖ DVzÀ ±À§Ý PÉý vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ w¥ÉàAiÀÄ°è £É®Äè ºÀÄ®è£ÀÄß fæ£ÉƼÀUÉ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ fÃ¥À ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQ ºÁj¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ fæ£À mÁ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ. 30,000/- ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ®A 427 L¦¹ C¸ÀAdÕ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀ°è F PÀ®A£À CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß oÁuÁ ¦.¹. 03 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀ½¹PÉÆlÄÖ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2011 PÀ®A 427 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     PÀ®à£Á FPÉAiÀÄÄ ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á° £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:01-12-2004 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , DPÉUÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ , 05 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á° FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀUÀAqÀÄ ¨Á CAvÁ DPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ CwÛ , ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ , ¸ÉÃj CªÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »AzÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉêÀiÁªÀw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ G½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ ¢:08-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ 01.12.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 204/11 PÀ®A.498(J),107,109, 324, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

     ¢: 29-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà, eÉÆÃV£ï, 30ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ ¸ÉrØ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀ §ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À¢AzÀ ¸ÉrØ£À°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉrØ£À°è EnÖzÀÝ læAQ£À Qð ¥ÀvÀÛ zÀ PÉÆAr ©aÑ ºÁUÉÃAiÉÄà ©nÖzÀÄÝ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ læAPÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ£ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ. 52, 500/-, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,000/- MlÄÖ 55, 500/- EgÀ°¯Áè DUÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£Éà vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï vÀAzÀÄ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ CA¢¤AzÀ ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üÃgÁåzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2011 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 280/11 PÀ®A. 454, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 

gÁºÀÄ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ gÁºÀÄ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï, 26 ªÀµÀð, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 3 ºÁ:ªÀ: ¨sÁgÁ¸ÁvÀ ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ¯ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-11 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¨Á£ÀIJæà FPÉAiÀÄ£ÀÄß »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DvÀ¤UÉ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ gÁºÀÄ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀAzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-11-11 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¤ ²æà FPÉAiÀÄÄ Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À 3 gÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ E¤ß§gÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À 3 UÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÀÄß MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨Á£ÀÄ ²æÃ. FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 394/2011 PÀ®A. 323,506,498(J)L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ


 

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ZɮĪÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ wgÀÄUÁr¸ÀÄvÀÛ zÀ£ÀPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ DªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwBZɮĪÁ¢ GBªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁBC«ÄãÀUÀqÀ FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ EnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹, ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2011 PÀ®A. 341,323,326,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¢£ÁAPÀ: 01.12.2011 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ fÃ¥ï £ÀA: J.¦. 02 «; 7554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁ @£ÁUÉÃAzÀæ vÀªÀÄzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjªÀÄzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀrUÉÃgÁ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2011 PÀ®A: 279,304 [J] L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.12.2011 gÀAzÀÄ 170 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.