Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Jul 2011

CRIMESªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


 

    ¢£ÁAPÀ 09.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17.15 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀgÀÄ ºÀwÛ ©ÃdªÀ£ÀÄß vÁªÉà ¸ÀévÀB ¨É¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÀA±ÉÆâüvÀ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ CAvÁ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥Àæw ¥ÁQÃl£À ªÉÄÃ¯É CAUÀè¨ÁµÉAiÀÄ°è "PÁl£ï ºÉÊ©æqï PÁl£ï " JA§ vÀ¯É §gÀºÀ EgÀĪÀ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 36 ªÀµÀð, eÁw : §°d, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §AiÀÄ®ÄUÀÄqÀØ, vÁ: UÀzÁݯï, (J.¦) 2) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀ§UÀAl, 53 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §AiÀÄ®ÄUÀÄqÀØ vÁ: UÀzÁݯï (J.¦) ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀÄ ¥Àæw ¥ÁQÃlÄ 450 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀîzÀÝ£ÀÄß gÀÆ 450/- AiÀÄAvÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°ègÀĪÀ 1) ºÉÊ©æqÀ ºÀwÛ ©ÃdzÀ 51 ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£À£ÀÄ CA.Q. gÀÆ 22950/- 2) RįÁè ©ÃdUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 2 UÉÆÃt aîUÀ¼À°è 62 PÉ.f. vÀÆPÀ CA.Q.gÀÆ. 62000/- 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 58000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ 84950/- ¨É¯ÉAiÀĵÀÄÖ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2011 PÀ®A 420 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 07.07.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ aAZÀgÀQ UÁæzÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ PÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©¼ÀÄ ªÀÄIJævÀ ºÉÆÃj C.Q.gÀÆ.30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    


 

    ¢£ÁAPÀ 08.08.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀ ¨sÁgÀvï gÉÊ¸ï «Ä°è£À°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV CQÌ aîªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ CqÀØ ¤AwzÀÝjAzÀ ¸Àj CAvÁ zÀ©âzÀPÉÌ E§âjUÀÆ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆæ 1 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ gÀWÀÄ,GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ ªÀįÉèñÀ ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§zÀ°ègÀĪÀ F±À¥Àà ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉqÀzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr §Ar UÀÄl¢AzÀ §®Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

    

¢£ÁAPÀ :09.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæà 8.00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀi˯Á©üà ¸Á: AiÀÄÄ ªÀÄļÀÆîgÀÄ FPÉUÉ CzÉà DgÉÆævÀgÁzÀ ±Áå«Äzï ¸Á§ E£ÉÆߧâ N¯É¸Á¨ï EªÀgÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀ §UÉÎ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

     ¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÉñÀ ¸Á; vÀÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ §ZÀÑ® ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

    

    ¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ ¸Á; PÀgÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆèÉÊ°UÉ ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÀÄÝ UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁDUÀUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁUÀV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁrAiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

    

    ¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀæUËqÀ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁ gÀÄzÀæ¥Àà ¥ÀnÖÃzï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄzÁ£À ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÁ PÉüÀzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

    ¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á;vÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ azÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ §ZÀÑ® ªÉÆÃjAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ PÀ«vÁÀ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

    

    ¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁUÀV ªÀiÁ£À¹PÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ ¥ÁåAn¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁ£À¥Àà ¸Á: UËqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

    ªÀÄÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁqÀVj FPÉAiÀÄAiÀÄ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ¥sÀÄDð¢UÉ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ,2 JPÀgÉ ºÉÆ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ CzÉ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ÷EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀtÂAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà ¨sÀzÀævÁ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ C¢Ã£ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ©.J¸ï. ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄêÉÆà PÉÆr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥sÀÄAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§Äݯï UÀ¤ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ©ææfUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ¸Á§ 19 ªÀµÀð ¸Á¼À ªÀÄ»§Æ§ PÀ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÁÛ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

¢£ÁAPÀ:09.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 04.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À«- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ÉzÀÝzÀÆgÀ£Á¯Á UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃPï ªÀÄ»§Æ§ ¸ÀĨsÁ¤ FvÀ£ÀÄ vÀ£À߯ÁjAiÀÄ°è gÀhÄgÁPïì ¥ÉÃ¥Àgï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÆAiÀÄð £ÁgÁAiÀÄt gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¯Áj QèãÀgï ±ÉÃPï PÀjêÀÄįÁè FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¢PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ.gÁA¥ÀÆgÀÄ dAPÀë£À-¹gÀÄUÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÉ.JE.©. ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ JA.Cgï.PÉ. ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt ¸Á; ²æÃ¥ÀÆgÀA dAPÀë£ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÁQAUï ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ «£ÁAiÀÄPÀPÀĪÀÄgï ºÉZï.©. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà mÁåPïì £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ JA.Cgï.PÉ ¸ÀvÀå ªÀÄÆwð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¢PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÀV£À ªÀÄgÀ PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁåAPÀgï ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ®èAiÀĤUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á;ªÀ®ÌA¢¤ß EªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¢PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÁR¯ÁzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 09.07.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄ«ðºÁ¼À ,¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀAPÀæ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CazÀgï-§ºÁgïC£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,200/ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¢£ÁAPÀ 09.07.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4.15 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L , ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ gÉqÉØ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgï- §ºÁgï C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.    


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ 116 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :21,800- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.