Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 May 2018

Reported Crimes


                                                                                            

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ರಕರಣದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬುಡಗ ಜಂಗಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅದೆ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಈರಣ್ಣ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ವಯ-40ವರ್ಷ ಸಾ:ದೇವದುರ್ಗ ಮಾಳಗಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 6 ಜನ ಪೈಕಿ ಆರೋಪಿ ಈರಣ್ಣ ಈತನು ಇತರೆ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಂಡು ತನ್ನದೆ ಆದ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುಡುಗ ಜಂಗಮ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ದಿ.04-04-2017ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ನಮಗೆ ಹಣಕೊಡು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿನಗೆ ಭಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೆದರಿಸಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಂಡು ನಂತರ 4 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಭಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕು ತ್ತೇವೆಂದು  ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಬೈದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ವಾಪಾಸು ಹಣ ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರುದಾರನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 114/2018 ಕಲಂ:7(1)(B) PCR Act 1955, & ಕಲಂ:323,384,420,504,506 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 23.05.2018 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ü £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà  ¸Á: PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀw gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ UÉÆÃ¥Á®zÁ¸À »gÁ¯Á¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¸À, ªÀÄĸÀgÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ ¢£Á®Æ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 21.05.2018 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀw gÀÆ¥Á FPÉAiÀÄÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÉÆÃ¥Á®zÁ¸À »gÁ¯Á¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉÃ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಮಹಿಳಾ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2018 PÀ®A:  ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArರುತ್ತಾರೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2018 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.