Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         vÁ:25-09-2013gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ [1] §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-58ªÀµÀð   GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBeÁVÃgÀªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ, ºÁªÀB¹gÀªÁgÀ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä  [2] EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ eÁwBªÀÄĹèA,ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð   GBUÀÄdj ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBgÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹ÛB AiÀÄAPÀtÚUÀqÉØPÁåA¥ÀÄ ¹gÀªÁgÀ  [3] ¸ÀĨÁ£ï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ eÁwBªÀÄĹèA,ªÀAiÀÄ-27ªÀµÀð GB¨Á¼ÉºÀtÄÚ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ ªÁqÀð £ÀA.10   ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¸À£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L.¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1,630=00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2013 PÀ®AB78[3] PÀ.¥ÉÆÃ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 24-098-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ¢ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà28ªÀµÀð,ZɮĪÁ¢,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ªÀĹºÁ¼À FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ vÀ£Àß HgÀÄ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï ºÉZï 12/f.© 9816 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀĺÉAzÁæ ¦PÀ¥ï UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉÊUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV zÀAvÀ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 DA§Ä¯É£ïì£À°è ºÉÆÃV ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 267/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ . CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 26.09.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: a£ÀßPÀÄgÀĪÀiÁ ºÁ.ªÀ r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಊರ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿvÀgÁzÀ  1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¦lÖ® D±À¥Àà 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÄ eÁ: ºÀjd£À ¸Á: a£ÀßPÀÄgÀĪÀiÁ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಬಂದು  ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ Jದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬದುವನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿಯೇನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2013 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ªÀuÁð @CAd£Á vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄPÀtÂð 19 ªÀµÀð ¨ÁæºÀät GB«zÁå¨sÁå¸À ¸ÁB£ÁUÉÃAzÀæUÀqÀ vÁB gÉÆÃt fBUÀzÀUÀ ºÁBªÀBªÀĹÌ,FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀĹÌAiÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì «zÁå¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃf£À°è ¢éÃwAiÀÄ ¦AiÀÄĹ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ©nÖgÀ°®è, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃV §Ä¢Ý ºÉý §A¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ »AzÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ZÀÄqÁ»¸ÀĪÀzÀÄ ©nÖgÀ°®è FUÉÎ 2 wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À QlQAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄZÀÄÑ, ªÀÄvÀÄÛ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ ElÄÖ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀ¢®è, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ©qÀĪÀ¢®è MAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÉ EzÉ ªÀÄaѤAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, CAvÁ aÃnUÉ gÀPÀÛ ºÀaÑ EnÖzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¸ÀºÁ »gÀAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 26.09.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7.45 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ¼É ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀļÉà JµÀÄÖ ¢£À CAvÁ ¤£Àß »AzÉ wgÀÄUÁqÀ° ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛAiÉÆà E®èAiÉÆà w½¸ÀÄ E®èªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ ¹UÀzÀ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ¹UÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÀÄwÛVUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ §®UÀqÉAiÀÄ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ ©zÀÄÝ gÀPÁÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ,gÀªÉÄñÀ §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀĹÌUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/13. PÀ®A 341.504.307.506 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥ÉÆ/¥Á 2) §¸ÀìªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥ÉÆ/¥Á ¸Á; ºÀA¥À£Á¼À 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ/¥Á ªÀAiÀiÁ: 75 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ  M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 19-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¯Éà ªÀÄÄzÉà ¸ÀƼÉà ºÉÆ®zÀ §UÉÎ PÉÆÃmïð£À°ègÀĪÀ PÉøï£ÀÄß ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆà CzÀgÀ°è £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß ºÉÆ® §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆ® PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ, ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 26.09.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2013 PÀ®A 448, 504, 323, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:26/09/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà,45ªÀµÀð,ZɮĪÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄ FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ AiÀiÁPÉ §A¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 138/2013 PÀ®A: 324,504,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.09.2013 gÀAzÀÄ 85 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.