Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ:26ªÀµÀð, eÁw:PÀ¨ÉâÃgÀ, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:£ÁUÉñÀ PÀÆ¥À£ï ºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÁ.ªÀ.ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ FPÉAiÀÄÄ  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. FUÀ ¸ÀzÀå vÁ£ÀÄ 5 wAUÀ¼ÀÄ UÀ©üðt EzÀÄÝ, vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2012 jAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢¢ÝÃAiÀiÁ ¤£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀÄ £À£ÀßzÀ®è CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ C®èzÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀ PËlÄA©PÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ ¸ÀzÀå 25 ¢£ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzïzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä PÉÆÃj ¢£ÁAPÀ: 03-08-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2012 PÀ®A: 498(J) L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:- 03-08-2012 zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ vÀªÀÄä vÁAqÀPÉÌ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-33 5757 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¤zÁ£À £ÀqɸÀÄ CAvÁ ºÉüÀzÀgÀÆ PÀÄqÁ ºÁUÉAiÉÄ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ PÀjªÀÄgÀr vÁAqÀzÀ E½ eÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆÃUÉ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆAVgÀ¥Àà ZÀªÁét, 45 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-zÁ£À¹AUÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ  FvÀ£À ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄAUÀªÀÄä FPÉUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ §® ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ®¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛªÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ZÁ®PÀ ¥ÉÆêÀÄtÚ DmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ   zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2012 PÀ®A-279, 337, 338L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖjÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                    ¢£ÁAPÀ.03-08-2012 gÀAzÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð §rUÀvÀ£À PÉ®¸À ¸Á.¨Á¹ UÁæªÀÄ ¸ÀzsÀå °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ.²gÀ² f.GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ.ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ.18 ªÀµÀð §rUÀvÀ£À ¸Á.D£ÉºÉƸÀÆgÀÄ ¸ÀzsÀå °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.E§âgÀÆ PÀÆr UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è §rUÀvÀ£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄgÁAiÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-34-ºÉZï-2810 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄrºÁ¼À¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀgÁd ¤zsÁ£ÀªÁV Nr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄà CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §Ä¢Ý¤ß PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥Á¸ï DVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV E§âgÀÆ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA100/12 PÀ®A.279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ: 04.08.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉFgÀ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆøï ð ªÁºÀ£À £ÀA: 33/2420 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ 2] ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀ®äoÀ 3] «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀ®äoÀ ªÀ-10 ªÀµÀð 4] ¨sÁUÀå vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ 5] PÁªÀå vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ    6] gÁWÀªÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå 7] ¸ÀIJäÃvÁ ¥Ánïï vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ¥ÁnÃ¯ï       8] ¨sÁgÀw UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ 9] PÀÄ.C£ÀƵÁ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ£ÀÄß   PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ ©lÄÖ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À gÁd®§AqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À«  ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É eÁ£ÉÃPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ©æqÀÓ £ÀA: 44/1 gÀ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §ªÀÄzÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖ¢AzÀ ªÉÄð£ÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/12 PÀ®A 279,337,338. L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 04-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁwB ¨ÉÆë ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À  FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁB26 ªÀµÀð eÁwB ¨sÉÆë ¸ÁB PÀ«vÁ¼À  FvÀ£À  ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀÄB80 eÁwB ¨ÉÆë ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ©âtzÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀwÛ vÉÆÃj¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 504,324,506 (11) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

             ¢£ÁAPÀ : 03-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ ²æà gÀAUÀ¥Àà ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è   vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀ: 30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀdAw ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ 1) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄgÀdAw )²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀ: 50 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀdAw EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä   PÉÆýUÀ¼ÀÄ   ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÄÝ ¨É¼É £Á±À ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ CAvÁ  gÀAUÀ¥Àà¤UÉ  J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà PÉÆýUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©qÀÄwÛÃgÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ DvÀ£À  CtÚ£À£ÀÄß »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ §®UÀqÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÄgÀªÀÅ PÀmÁÖV Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012 PÀ®A.323,324,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹   £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.08.2012 gÀAzÀÄ  96  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  16400 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.