Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Oct 2014

Press Note and Reported Crimes

                                  
                       ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
         ದಿನಾಂಕ 28/10/14 ರಂದು ನಮ್ಮ ತಾಂಢಾದ ಸತ್ಯ ಸೇವಲಾಲ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೋಮಪ್ಪ 48 ವರ್ಷ ಲಮಾಣಿ  ಒಕ್ಕಲುತನ  ಸಾ.ಹಡಗಲಿವೇಣಪ್ಪನತಾಂಡಾ  FvÀ£À ಮಗ ಮತ್ತು ಪೋಮಪ್ಪನಿಗೆ ಆದ  ಜಗಳದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 29/10/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಶಿವಕುಮಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ ಪೊಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ zÀ  3 d£ÀgÀÄ   ಸೇರಿ ಈ ಸೂಳೆಮಗನದು ಬಾಳ ಆಗಿದೆ ಹೊಡಿರಿ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಯತ್ತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳ-ಪೆಟ್ಟು ಗೋಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 129/14 ಕಲಂ 143,147,341,504,323,506 ಸಹಿತ 149  .ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ದಿನಾಂಕ;-29/10/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ 407 ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-22-ಬಿ-5496 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾನ್ವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ರಾಜು ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6-ಜನ ಹಮಾಲರು  ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾನ್ವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಧನೂರು-ಮಾನ್ವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಕಮಾನ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಪೋತ್ನಾಳ ಇನ್ನೂ 2-ಕಿ.ಮಿ ದೂರ ಇರುವಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಾಜಿತನದಿಂದ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಹೊರಟು ರಸ್ತೆಯ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಿಸದೆ ಅದೇ ವೇಗದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಗ್ಗನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಏಕಾಎಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ 407.ಗಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಹೊಳು ಮಗ್ಗಲಾಗಿ ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತಿತು.ನೋಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು,ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಖಯ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸೀಂಸಾಬ ಇಬ್ಬರಿಗೆತಲೆಗೆ  ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ 4-ಜನರಿಗೆ ಕೈ-ಕಾಲು ದೇಹಕ್ಕೆ,ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಸಾದಾ  ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತವಾದ ನಂತರ ಚಾಲಕ ರಾಜು ಈತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಚಾಲಕ ರಾಜು ಈತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2014.ಕಲಂ.279,337,338,304(ಎ)ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂಈ ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2014 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   16,300/-   UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.