Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Dec 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಫೀಜ ಇಮಾಮ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ 30ವರ್ಷ, ಪೇಶ ಇಮಾಮ ಮಜೀದ-ಇ-ಬಿಲಾಲ ವಿರುಪಾಪೂರ ಹಟ್ಟಿ  ಸಾಃ ನೂರ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಬೂಬಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀನು ವಿರುಪಾಪೂರು ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲಾಲ ಮಸೀದಿಯ ಪೇಶ ಇಮಾಮ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಾವೂಬಂಧ ತಂದೆ ನನ್ನು ಹುಸೇನಸಾಬ 40ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲತನ, ಸಾಃ ವಿರುಪಾಪೂರ ಹಟ್ಟಿ ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ¤UÉ  2- 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡು ಹೇಳಿ ರೂ.25,000/-ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಕೊಡಿಸಿದ್ದುನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಕೊಡಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 18-06-2014 ರಂದು   8-30 .ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿರುಪಾಪೂರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲಾಲ ಮಸೀದಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮೈ, ಕೈ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಯಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ .¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2014 PÀ®A. 323,324, 504,506 ರೆ.ವಿ. 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ದಿ:24-12-14ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4-30ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು  ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥Ánî,ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¹gÀªÁgÀ FvÀನ ಮಗನಾದ ಕೆ.ಸುದರ್ಶನ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗೆ ಆರೋಪಿತ ಬಸವರಾಜನು ಅದೆ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀನು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದು ಪೈಪಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260-2014 PÀ®A: 341,324,323 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èPÁdÄð£À  vÀAzÉ  ²ªÀgÁd¥Àà ªÀ.32 ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀÀ, ¸Á: UÉÆÃ¥À£À zÉêÀgÀºÀ½î EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ zɪÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÁVzÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå ¸ÀjAiÀiÁVgÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ CªÀĪÁ¸Éå ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄtÂÚªÉÄ §AzÁUÀ ªÀiÁ£À¹PÀ eÁ¹ÛAiÀiÁV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ: 22/12/14 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀdÓ ªÉÄÃ¯É EnzÀÝ  ¹ÃªÉÄ JuÉÚ  qÀ©â  CPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄʪÉÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ N¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ §ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¨ÉAQ Dj¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ §AzÀÄ Dj¹zÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀUÀ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉ  ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÄÊ,PÉÊUÀ½UÉ, JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð QwÛzÀAvÉ DV ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢:24/12/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è  ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ §®ªÀAvÁæAiÀÄ ªÀ.55ªÀµÀð eÁw.°AUÀAiÀÄvÀ    ¸Á. UÉÆÃ¥À£À zÉêÀgÀºÀ PÉÆlÖ  ¦AiÀiÁ𢠠 ªÉÄð¤AzÀ   UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾಡಿಕೊಂಡಾ ಪ್ರಭಾಕರ ರಾವ್ ತಂದೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ವಯ: 57 ವರ್ಷ, : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ಆರೋಪಿ ಅಮರಮ್ಮ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವೆ ನಂ 122 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 1 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು 1,87,500/- ರೂ ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 26-03-2014 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ನೊಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡದೇ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂ.278/2014 ನೇದ್ದರ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.306/2014, ಕಲಂ. 120(ಬಿ), 420, 465, 468 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.        

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2014 gÀAzÀÄ  18  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                              
                                                                


Special Press Note


                                                      
                                 

UÉ,                                                                                                             ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ,
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
             
           :: 2014 £Éà ¸Á°£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ªÁ¶ðPÀ ¥Éưøï QæÃqÁPÀÆlªÀÅ    ¢£ÁAPÀ: 26.12.2014 jAzÀ 28.12.2014 gÀªÀgÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, F QæÃqÁPÀÆlzÀ GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 26.12.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ :08.00 UÀAmÉUÉ  ²æà ¦.f.JA. ¥Ánïï UËgÀªÁ¤évÀ ¥ÀæzsÁ£À f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ,  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ,  ªÀÄÄRå CywUÀ¼ÁzÀ ²æà ©.«. ¥Ánïï, UËgÀªÁ¤évÀ ¥ÀæzsÁ£À f¯Áè PËlÄA©PÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ²æà ¦.f. ZɮĪÀ ªÀÄÆwð UËgÀªÁ¤évÀ ¥ÀæzsÁ£À f¯Áè »jAiÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÉªÉÃj¸À°zÁÝgÉ.
  
  ¢£ÁAPÀ: 28.12.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ F QæÃqÁ PÀÆlzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è  ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà ¸À¹PÁAvï ¸ÉAy¯ï, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.  f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ²æêÀÄw «. «dAiÀÄ eÉÆåÃvÁìöß, ¨sÁ.D.¸ÉÃ.           ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ CUÀ«Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, QæÃqÁPÀÆlzÀ°è£À «eÉÃvÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¸À°zÁÝgÉ. F QæÃqÁ PÀÆlzÀ°è CxÉènPïì, gÉÊ¥sÀ¯ï ±ÀÆnAUï, QæPÉÃmï, mɤ߸ï, ºÁUÀÆ EvÀgÉ QæÃqÉÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, GzÁÏl£É & ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÅ QæÃqÁ ¸ÀàzÁð¼ÀÄUÀ¼À CPÀµÀðPÀ ¥ÀxÀ ¸ÀAZÀ®£À¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, ¸ÁªÁðd¤PÀgÀÄ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ QæÃqÁPÀÆqÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ AiÀıÀ¹éUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.