Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 ದಿನಾಂಕ-26/12/16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 21-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಹ್ಮದ್ ಶಮೀರ್ ಈತನು ಉರುಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಲಿಖೀತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮೃತ ಮಹ್ಮದ್ ಶಮೀರ್ ಈತನು ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿದ್ದು ಈತನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಂಧನೂರಿನ RMS ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈತನು 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅನೂತ್ತಿರ್ಣನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರನೆ ಬಾರಿಯಾದರು ಸಹ ಪಾಸಾಗುತ್ತಿನೋ ಇಲ್ಲವೂ ಅಂತಾ ಹೇಳೂತ್ತಿದ್ದನು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈತನಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸುತಿದ್ದರು ಈತನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಸಿಂಧನೂರಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ಸಾಂಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ-26/12/16 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಮೀರ್ ಈತನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಸ್ತಾಖ್ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಮೀರ್ ಈತನು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 19-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ  ಉರುಲುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ಆತನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಈತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರಾತ್ರಿ 20-40 ಗಂಟೆಗೆ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಶಮೀರ್ ಈತನು 10 ನೇ ತರಗತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅನೂತ್ತಿರ್ಣನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉರುಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖೀತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಿ.ಸಿ-550 ರವರು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.24/2016. ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                                                                
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :27.12.2016 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.