Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 May 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 03-05-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ CªÀÄgÉñÀ  vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¥ÁæªÉÃl PÀA¥À¤AiÀÄ°è D¥ÀgÉÃlgÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt  vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಯ ಊರಾದ ಕೊಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ದುರಗಪ್ಪನಿಂದ ಮಾವ ಶೇಖರಪ್ಪನು ತನ್ನ ಮಗಳ  ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 1) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 2) ²ªÀÅ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 3) «±Àé vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà
 4) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 5) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ¸Á:CqÀªÀ¨sÁ«
 6) ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁªÀ° 7) ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà 8) ¥Á¯ÁQë
    UÀAqÀ ²ªÀgÁd J¯ÁègÀÄ eÁw  £ÁAiÀÄPï ¸Á:PÉÆmÉÃPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
 ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರ ಕುಟ್ಟುವ ಹಾರಿಯಿಂದ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ. ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ದುಖಾ: ಪಾತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ  ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡಿ-ಬಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ  ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳಲು ಬಂದರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ  ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 44/2015 ಕಲಂ: 143.147.148. 323.324.504.506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ.03.05.2015 ರಂದು ಮುದಗಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರಯಿಂದ ಒಂದು ಎಂ. ಎಲ್ .ಸಿ. ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾರಾಂಗಯ್ಯ ಸಾರಾಂಗಮಠ , ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ , ಜಾತಿ: ಜಂಗಮ , : ಅರ್ಚಕ  , ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ  ತಾ:ಲಿಂಗಸೂಗುರ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಳಿಯ ಅಮರೇಶ ಇಬ್ಬೂರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಊರಾಧ ಕಂದಗಲ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುದಗಲ್ಲ ಆಮದಿಹಾಳ ರಸ್ತಯಮೇಲೆ ರವಿ ಕೋಳಿ ಪಾರ್ಮ ಹತ್ತಿರ. ಆಮದಿಹಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಡಂ ಮೋ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ ಕೆ.. 36 / ಎಲ್ 4071 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು  ಅತೀ ವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದುಹಾಗೂ ಮುದಗಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ ಸೈ ನಂ ಕೆ.. 36/  .. 9283   ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಮುಖಾ ಮುಖಾ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡಿದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋ ಸೈಕಲ್ಲ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ & ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಕೊಂಡ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅದೆ,  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ  ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2015 PÀ®A 279,337.338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 03-05-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೃತ ಭೀಮೇಶ್ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ವಯಾ 24 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಚೆಲುವಾದಿ ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ರಾಜೋಳ್ಳಿ ತಾ: ಮಾನವಿ ಜಿ: ರಾಯಚೂರು, FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆ.36 ಟಿ.ಸಿ 1816 ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ ಕೆ.36 ಟಿ.ಸಿ 1817 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಜಧನ ಪಾವತಿಸದೇ ಅನಾದೀಕೃತವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ನೆಲಹಾಳ - ಮಮದಾಪೂರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಮದಾಪೂರ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಮಮದಾಪೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಭೀಮೇಶನು ಪುಟಿದು ಬ್ರಿಡ್ಜಗೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಅತನ ಹಣೆಗೆ ಕಲ್ಲು ತಗಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಾಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ದಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಘಟನೆಯು ನಡೆದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05-00 ಗಂಟೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA.  97/2015 PÀ®A 279,304() 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ ಖನಿಜ ನಿಯಮ 1994 ರ ಉಪನಿಯಮ 42,43 ಮತ್ತು Mines and Minerals (Development & Regulation ) Act 1957 4(1) 4(1-A),21 Crಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2015 gÀAzÀÄ  100 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.