Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Jun 2018

Reported Crimes


                                                                                            

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 07/06/18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ .8.15 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಎ.ಎಸ್.ಐ  ರವರು  ದಾಳಿಯಿಂದ ವಾಪಾಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು  ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.45  ಗಂಟೆಗೆ  ತಾವು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ  ಮರಳು ತುಂಬಿದ  4 ಹಾಗೂ 1 ಖಾಲಿ ಇರುವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಜಪ್ತು ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು  ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ‘’ ಉಮಳಿಪನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ/ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೇ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ /ಟ್ರಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೊದಾಗ ಅದರ ಚಾಲಕರುಗಳ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ /ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು  ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಲಾ 2 ಘನ ಮೀಟರ್ ನಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳು ತುಂಬಿರುವದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ /ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ  ಖಾಲಿ ಇರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು  ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ /ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು  ಮರಳು ಸಹಿತ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ /ಟ್ರಾಲಿಗಳ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  201/2018 ಕಲಂ 3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ. ರೂಲ್ಸ, & 4,4(1ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಕಾಯ್ದೆ 1957 & 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.

¢£ÁAPÀ 06-06-18 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ¥À¥ÀÄàªÀiÁgÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÀ£ÉʤAzÀ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ gÁdåzÀ EAzÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ªÀiË vÁ®ÆQ£À PÀgÉÆÃA¢AiÀiÁPÉÌ   ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  ¨sÁgÀvï ¨ÉAZï ºÉƸÀ UÁr §¸ï ZɹìAiÀÄ EAf£ï £ÀA.400.956.r-0060978 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¥ÉÊ zÉÆrØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¥ÉÊ zÉÆrØ PÁæ¸ïzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è E½¹ PÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥À¥ÀÄàªÀiÁgÀÄ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ §rzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 204/2018 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¢£ÁAPÀ 05-06-18 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸ÀtÚ  wªÀÄä¥Àà FvÀ£ÀÄ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 EJ£ï-4483 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄlªÀiÁj-UÀÄAd½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »gÉà ºÀ¼ÀîzÀ ©æqïÓ ªÉÄïɠ AiÀÄgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀtÚ wªÀÄä¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ,  ¸ÀtÚ wªÀÄä¥Àà£ÀÄ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ  PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/12018 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQët QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
¢£ÁAPÀ 05/6/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß  UÀAqÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  ¯Éà ¨ÉƸÀÆr , ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 50,000/- gÀÆ vÀgÀzÉà ¤Ã£ÀÄ JµÀÄÖ ¢£À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛ,  ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ  zÀÄqÀÄØ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,  vÀ£Àß PÀvÀÄÛ »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ  aÃgÁrzÁUÀ. vÀ£Àß  vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå,  vÀªÀÄä ªÀÄj°AUÀ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ vÀ£Àß ¸ÀtÚ¥Àà£ÁzÀ ©üªÀıɥÀà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ,  ¥ÀÄ£ÀB  vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ vÀ£Àß  UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ  dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 287/2018 PÀ®A  498(J), 323, 504, 506 L¦¹ ¸À»vÀ 3 &4 r¦ PÁAiÉÄÝ  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2018 gÀAzÀÄ    128 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.