Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jul 2014

Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

::CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÁgÀUÀ¼À  ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï zÁ½::

             ¢£ÁAPÀ: 23.07.2014 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà JA. J£ï. £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà «dAiÀiÁ eÉÆåÃvÁìöß  gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JA.«. ¸ÀÆAiÀiðªÀA² r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ°è  ²æà gÀªÉÄñÀ gÉÆnÖ  ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,  ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ºÁUÀÆ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ,¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À  gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà   ºÁUÀÆ ¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï£À Q£ÀÆßgÉñÀ¥Àà  EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è  C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ  CqÉØUÀ¼À ªÉÄïɠ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ  7,076 PÀÆå©Pï «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ: 44,52,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.  PÀ«vÁ¼ÀzÀ°è CPÀæªÀÄ G¸ÀÄPÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è  vÉÆqÀVzÀÝ  3 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ  r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀjAzÀ 15,000/- gÀÆ. zÀAqÀ«¢ü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA²¹gÀĪÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ zÁ½AiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :15-07-2014 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UËqÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;±ÁªÀAvÀUÀ¯ï EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁrUÉÃjAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;¥ÀAzÁå£À ºÁ.ªÀ.±ÁªÀAvÀUÀ¯ï EªÀÀjUÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV FUÉÎ 2-3 ¸À® dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝPÉÌ ¢:15-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¯ÁånæAUï ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D¯ÉÆÌÃqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÉÛà ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀÅ ºÉÃaÑUÉ ºÀj¢zÉÝ£À¯Éà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ ºÉèÉâgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÉƼÀUÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀrzÀÄ MAzÀÄ EAa£ÀµÀÄ× ¨ÉgÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀ®Ä C £ÉÆêÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ agÁqÀ®Ä CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÁV Hj£À zÉʪÀÅ ¤ÃªÀÅ MAzÉà PÀÄlÄA§zÀªÀjzÀÄÝ AiÀiÁPÉà PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ £ÁåAiÀiªÀ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ ºÉý ¸Àj ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÉ ¢:21-07-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ªÀÄvÉÛà ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ   ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.68/14 PÀ®A 323.326.504.506  I.P.C CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢-18-07-2014  gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  eÁ®ºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢// ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå PÁénAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:eÁ®ºÀ½î (vÀ¼ÀªÀgÀÄ NtÂ) FPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¨sÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:eÁ®ºÀ½î FPÉAiÀÄ  CPÀ̼ÁzÀ °AUÀªÀÄä¼ÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ MtV¸À®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÁUÀ ªÀļÉAiÀÄ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀĺÀr ªÉÄÃ¯É ºÁQ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃn¯ï¤AzÀ G½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¶äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ °AUÀªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉÃlÄÖ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉÃmÁÖV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV JzÉUÉ PÉÊ UÉ M¼À¥ÉÃmÁÖV JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ jêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ 18-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢:22-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 05-06 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  12/2014 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀzÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃ
 
             ದಿನಾಂಕ : 22/07/14 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ  ²æà JA.r.ºÀ¸À£À«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ JA.r.ªÀĺÉâ ªÀ-40 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-DzÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ, ªÁqÀð £ÀA.11, ªÀiÁ£À« ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 20 ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸಿನವನಿದ್ದು, ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸಂಗತಿ ನಿಜವಿದ್ದು, ಯಾರೋ  ಒಬ್ಬರು 108 ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಬಂದು  ಸದ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಹೊಂದುವಾಗ ಗುಣಮುಖನಾಗದೇ  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸದ್ರಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ಊರಿನವನು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ.21/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.      

                                                             
                                                       
C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ªÀÄÈvÀ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
ºÉ¸ÀgÀÄ           :-                      UÉÆwÛ¯Áè
vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ  :-                     UÉÆwÛ¯Áè
ªÀAiÀĸÀÄì                  :-                     CAzÁdÄ 20-25 ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ,

JvÀÛgÀ            :-                   JvÀÛgÀ 5 ¦Ãmï 4 EAZÀÄ
ªÉÄÊPÀlÄÖ         :-                      PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ, ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä,
                                        ¸ÀtÚ «ÄøÉ, ¸ÀtÚPÀÄgÀÄZÀ® UÀqÀØ, 
zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ :-            MAzÀÄ ©½§tÚªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ºÀ¹gÀÄ, PÀ¥ÀÄà, §ÆzÀÄ §tÚzÀ VÃgÀļÀî ZËPÀĽ
                                 vÀÄA§ÄvÉÆý£À CAV, MAzÀÄ £Á² §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAmï, MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ
                                 M¼ÀZÀrØ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
UÀÄgÀÄvÀÄ         :-                      §®UÉÊ ªÀÄÄAzÉÆý£À ªÉÄÃ¯É " CªÀiÁä S N " JAzÀÄ CZÉÑ ºÁQzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 08532 235635
r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 08535 220222
¹¦L ªÀiÁ£À« 08538 220333
¦.J¸ï.L ªÀiÁ£À« 08538 220333 & ¸É¯ï £ÀA. 9480803865

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ :21-07-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà,40ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ,30ವರ್ಷ,ಈತನೊಂದಿಗೆ ದೇವದುರ್ಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಕೆ-2618 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಭು ಈತನು ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಯಚೂರು-ದೇವದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಸರಕಲ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ 1 ಕಿ.ಮೀ.ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಆತನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಭುನನ್ನು 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ದಿ:22/07/14 ರಂದು ವಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ಪ್ರಭು ಈತನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 94/2014 PÀ®A 279,337, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ gÀÄRĪÀÄÄ¢Ýãï, 24 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ  ದಿನಾಂಕ 22/07/14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲ ಸ.ನಂ 60 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ದಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಶಾಲಂಸಾಬ್  ಈತನು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುನ್ನಾ ಈತನು ಕೊಡ್ಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆಗ ಅದನ್ನು ನೀಡಿ ಅಮರೇಶ, ರಜಜ್ಜಬಲಿ, ಹಾಗೂ ಮಹಿಬೂಬ ಇವರುಗಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 201/14 ಕಲಂ 324,506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
     ¢£ÁAPÀ:--22-07-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà dA§tÚ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ, 55ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀjªÀÄgÀr vÁAqÀ FvÀನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊV ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರಿಮರಡಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ 1) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀj±ÀéAzÀæ2) oÁPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ3)gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ4)¯ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ J¯ÁègÀÄ eÁ:®ªÀiÁtÂ, ¸Á:PÀjªÀÄgÀr vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಡೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯಹೊಂದಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆರೋಪಿರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಹಾಗೂ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಬಿಡಿರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಲಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2014 PÀ®A,-  341, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 34, L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 14-07-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾಗೀರ ಜಾಡಲದಿನ್ನಿ ಸೀಮಾಂತರದ ಅಮರೇಶ ಕುರುಬರು ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅರಕೇರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಆನಂದಪ್ಪ ಲೈನಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಲೈನಮ್ಯಾನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರೀವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ವೈರಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà dPÀÌ®¢¤ß, £ÁAiÀÄPï, ¸Á:ªÀÄgÁoÀ FvÀ£ÀÄ  ತಾನು ಲಿಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ   ಕ್ಯಾದಿಗೇರ ಲೈನಿನಿಂದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರ್ಪಕ ಹೊಂದಿ ಬಲ್ಲಟಿಗಿ ಫೀಡರನಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್,ಟಿ ಲೈನಿನಿಂದಲು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರ್ಪಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರ್ಪಕಹೊಂದಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ದೇವಿದಾಸ ಈತನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಎಡ ಭುಜದ ಕೆಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ.  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2014 PÀ®A,-  285, 338, L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 23-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆmÉÃPÀ¯ï 2) gÀAUÀtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆmÉÃPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÀzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀgÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D£ÀAzÀUÀ¯ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀĪÀ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÉÆArgÀĪÁUÉÎ, D£ÀAzÀUÀ¯ï PÁæ¹£À°è M§â£ÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀzÀ°èzÀÝ E§âjUÉ ¤£Éß ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÀt PÉüÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4030/- 2) ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 3) ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ.gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ & 420 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2014 gÀAzÀÄ    27 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    7,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


Special Press Note

 ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ

           C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¨Á®QÃAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ
             
                  
                ದಿನಾಂಕ 22-07-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ  ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ  ಈರೇಶ ವಯ|| 33 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ|| ನಾಯಕ || ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ರಾಯಚೂರು ಈಕೆಯು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರಪಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ತನಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು ಅವರ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಯ|| 16 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಪ್ರತಿ ದಿನಾಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 21-07-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1300 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗೆಳತಿ ಹತ್ತಿರ  ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಕೆ ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈಕೆಯನ್ನು  ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡ ಇತರರು ಆಕೆಯ ಗೆಳತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಸಂಭಂದಿಕರ ಹತ್ತಿರ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೇಟಯಾರ್ಟ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣಾ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 87/2014 ಕಲಂ 363 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

          C¥ÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ²æÃzÉëAiÀÄ FPÉAiÀÄ ZÀºÀgÁ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ.

1] vɼÀî£ÉÃAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ,
2] JvÀÛgÀ 5 ¦üÃmï 7 EAZÀÄ,
3] ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ,
4] vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä, .
5] MAzÀÄ  UÀįÁ© ZÀÄrzÁgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.
6] vÉ®UÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ.
     ªÉÄïÁÌt¹zÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ vÀªÀÄä oÁuÁªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀAqÀ§AzÀ°è ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.), ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉ : zÀÆ.¸ÀA.08532-235600, 9480803849             ¹.¦.L., ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ : ªÉÆ.£ÀA.9480803831 f¯Áè ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï : 100 ªÀÄvÀÄÛ 08532-235635