Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ²æêÀÄw. ±ÁªÀÄ® ¥ÀvÁÛgÀ UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, 47 ªÀµÀð, eÁ:«±ÀéPÀªÀÄð, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.J¯ï-175 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2013 gÀAzÀÄ1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 25-30 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ M«ÄäzÉÆAªÀÄä¯Éà ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §®ªÀAvÀªÁV £ÀÄVÎ ±ÁªÀÄÄ® ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ DPÉAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1]§AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ZÉÊ£ï 20 UÁæA. CQgÀÆ.60000/-§AUÁgÀzÀ PÉÊ §¼É 40 UÁæA. CQgÀÆ.120000/-§AUÁgÀzÀ PÉÊ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA. CQgÀÆ. 10000/-§AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 8 UÁæA. C.Q.gÀÆ. 22000/-§AUÁgÀzÀ Q« N¯É 8 UÁæA. CQgÀÆ.22000/-¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ 5 UÁæA. CQgÀÆ.300/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 234300/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ.QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 122/2013 PÀ®A: 392 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 06-09-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æà d»ÃgÀĢݣï vÀAzÉ: EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï ¨sËf, 27ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, DmÉÆÃqÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀÀð  FvÀ£À CtÚ£ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ CzsÀåPÀë£ÁV UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¹zÀÝjAzÀ CgÀPÉÃgÁUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.36 ªÉÊ-9350 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹gÀªÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀ¯ïªÀðmï ( ©æÃqïÓ ) ªÉÄÃ¯É UÁrAiÀÄ£ÀÄß JUÀj¹ UÁrAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀÆqÁ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2013 PÀ®A. 279, 304(J), L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ 4-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ , ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 06-09-13 gÀAzÀÄ 4-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 35/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦ügÁå¢ zÉÆqÀا¸ÀªÀgÁd JA. vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ-31 eÁw-§tfUÀ G-PÀ.«.¥Àæ.¤.°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀ.«.¥Àæ..¤.¤. 220 PÉ.«. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ DV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 06-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁwæ ¥Á¼ÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q. 1,22,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁåzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2013 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.09.2013 gÀAzÀÄ 104  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.