Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Oct 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ-30/09/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw °Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ¥ÀªÁgÀ, 28ªÀµÀð, eÁ:®ªÀiÁtÂ, G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-PÀjªÀÄgÀr vÁAqÁ. (¸Á¹éUÉÃgÁ)FPÉAiÀÄÄ  ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, DgÉÆæ £ÀA 02 FgÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ,  £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀ  PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «ÄãÀÄ vÉÆüÉzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁQzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°,è ¦üAiÀiÁ𢠠  ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ KPÉ ºÁQ¢Ý CzÀÄ GgÀĪÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ, 1)zÉêÀ®¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ ¥ÀªÁgÀ, 2)FgÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ,3)UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ, 4)UÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ, 5)¸ÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 6)ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆãÀ¥Àà, 7)ZÁAzÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ£À¥Àà, J®ègÀÆ eÁ;®ªÀiÁt ¸Á-PÀjªÀÄgÀr vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è PÀnÖUÉ ºÁQ, £ÀªÀÄUÉ ¤ÃgÀÄ  ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ®Äè, PÉʬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ  ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ  PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄïɠ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 225/2015 PÀ®A-143, 147, 148 504, 323, 324, 354, 355,  506 gÉ/« 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

            ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÉÆãÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 35ªÀµÀð, eÁ:®ªÀiÁtÂ, G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-PÀjªÀÄgÀr vÁAqÁ. (¸Á¹éUÉÃgÁ)FPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ 1).¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ FvÀ£À vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£É EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¨Á®¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CAUÀ¼ÀzÀ°è ©qÀÄwÛzÀÄÝ, F §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ©qÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ 1).¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ2).¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà ¥ÀªÁgÀ.3).ºÉÆ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÉÆêÀÄtÚ 4).¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¥Àà5).UÀAUÀªÀÄä vÀAzÉ ¨Á®¥Àà.6).vÉÃdªÀÄä vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ.7). zsÀªÀÄðªÀé vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ J®ègÀÆ eÁ;®ªÀiÁt ¸Á-PÀjªÀÄgÀr vÁAqÁ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆlzÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-30/09/2015 gÀAzÀÄ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß K£À¯Éà aãÁ° ¸ÀÆ¼É ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, KPÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ,  C®èzÉà FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ©r CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
L.L.n. UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ- 30-09-2015 ರಂದು 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ FgÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ-31 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ J£ï,E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ ¸Á- AiÀÄgÀUÀ¯ï vÁ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ï ºÁ-ªÀ ªÀiÁ¤é FvÀ£ÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೇ, ದಿನಾಂಕ-29-09-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ವಿಯಿಂದ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ತಾನು  ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಶರಣಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ  ಬಸ್ ನಂ :ಕೆಎ-36 ಎಫ್-1134 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ್ ತಲುಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ  ಮುಕ್ಕಾಂ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ-30-09-2015 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0830 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳದಿಂದ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಬರುವಾಗ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಜನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು  ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೇಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಐಐಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರು  ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ ನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಜಗ್ಗಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದಬ್ಬಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ , ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ್ನು ಎರಚಿ, ಬೇಕೆ, ಬೇಕು ಐಐಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಾಡಿ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಕೈಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಎರಚಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ  ಆರಿಸುವಾಗ  ನಿರ್ವಾಹಕನಿಗೆ ಸಹ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲೇ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡಿದರು, ನಂತರ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಲಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಂದರೇ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಐಐಟಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು, ಬಸವರಾಜ ಕಳಸ, ರವಿಜಲ್ದಾರ್, ವಿನೋದರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ, ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ಬೇಕೆ, ಬೇಕು ,ಐಐಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದ್ದು ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸ ನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎರಚಿ ಸುಟ್ಟು ಲುಕ್ಷಾನ್ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ. 235/2015 PÀ®A: 143 ,147,148,341,353,504,506,436 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.10.2015 gÀAzÀÄ  139 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.