Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Feb 2012

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ-06-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ 28ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á-UÉÆÃ¥Á®¸Áé«Ä Nt zÉêÀzÀÄUÀð. EªÀgÀ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ºÁQPÉÆArzÀÝ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀÝ aªÀÄtÂAiÀÄÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQºÀwÛ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ 1] MAzÀÄ aî eÉÆüÀ C.Q.2000/- gÀÆ.2) §mÉÖ, §gÉ, ªÀÄvÀÄÛ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.10,000/- gÀÆ.3) ¸ÀÄlÖ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C.Q.15000/- gÀÆ.4) ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ¯ÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ºÀt-20000-»ÃUÉ MlÄÖ 47,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ.¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:04/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 08-02-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥À ºÀwÛgÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36-JA-7059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß EA¢PÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36-JA-7059 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥À ºÀwÛgÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n«J¸ï JPïì J¯ï £ÀA. PÉJ-36-Dgï-2968 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ §® ªÉÆtPÉÊUÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½î vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 08-02-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¸Á®UÀÄAzÀ-¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀįÁAºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §¸À¥Àà ZÁ®PÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-482 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸Á®UÀÄAzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36-J-2212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä «ÄãÀUÀAqÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA37/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2012 gÀAzÀÄ 81-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900-/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.