Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            23/01/16 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ, ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï- zÀÄUÁð PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ªÀÄÈvÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀUËqÀ 19 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/ºÉZï-6943 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ (ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è) vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-36/n¹-1204 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ªÀÄÈvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 50 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉ. ºÉƸÀ½î, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 9/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 23-1-2016 ರಂದು  19-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ  ಎಸ್.ಹಾರೂನ್ ಬಾಷಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ಹೀನಾ ಹಾರೂನ್ ಬಾಷಾ ತಂದೆ ಎಸ್.ಹಾರೂನ್ ಬಾಷಾ ,24 ವರ್ಷ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ. 2-6-98/8, ಗಾಲೀಬ್ ನಗರ ರಾಯಚೂರು.ಇವಳು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ವಾಸದ ಮನೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 20-1-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದವಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ  ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ  ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು  ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ  ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 13/2016 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ

                           PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¨sÁªÀavÀæ.   
                   

        ¢£ÁAPÀ:-23/1/2016 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÁ®ªÀÄä UÀAqÀ ¢:UÉêÀÄtÚ gÁoÉÆÃqï 55ªÀµÀð, eÁ:®ªÀiÁtÂ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ  ¸ÁgÁA±À.  

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-15/01/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ  DqÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃUÀzÉ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ  ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ vÁAqÁUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÀÆ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ C°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ J°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ «gÉñÀ FvÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ                                     PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ

1)   PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ   :-     «gÉñÀ
2)   ªÀAiÀĸÀÄì                   :-    16 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
3)   JvÀÛgÀ                    :-    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 Cr.
4)   ªÉÄÊ §tÚ                  :-    PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ
5)   zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ            :-    ¤Ã° §tÚzÀ  ±Àlð,
                               ¤Ã° ¥ÁåAmï
6)   ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ          :-    PÀ£ÀßqÀ, & ®ªÀiÁt ¨sÁµÉ     
                  
PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî  ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ  ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                                                                                                                                   2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.01.2016 gÀAzÀÄ  35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.