Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Feb 2016

SPECIAL PRESS REPORT

¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ¯Áj zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt ¨Éâü¹zÀ ¥ÉưøÀgÀÄ, 14 ®PÀë ªÀiË®åzÀ ªÀiÁ®Ä ¸ÉÃj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ.

      ¢£ÁAPÀ 02-02-2016 gÀAzÀÄ 01:00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ï£À°è C¥ÀjavÀ 04 d£ÀgÀÄ vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ PÀqÉè ¨ÉÃ¼É ¯ÉÆÃqï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, 10 l£ï ¨ÉÃ¼É ªÀiË®å 8 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀiË®å 6 ®PÀë CAvÁ    ¯Áj ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.   F ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ J¸ï.¦, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è 2 «±ÉõÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĹzÀÄÝ, DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À §¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ ¹¤«ÄÃAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ 7-8 ¢£ÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAdÄAqÀ @ £ÀAdÄAr@£ÀAdÄAqÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß        10 d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀÝ ¯Áj, CzÀgÀ°èzÀÝ vÉÆUÀj, PÀqÉè ¨ÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¹zÀ PÁgÀÄ, PÁåAlgï ªÁºÀ£À, ªÀÄZÀÄÖ, ªÉƨÉʯï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

      J¸ï.¦, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ¥ÀvÉÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ ¥Éưøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑ £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  

Reported Crimes


                                                    
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         14/02/16 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 1230 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è, PÀ«vÁ¼À-°AUÀ¸ÀÆgÀÄ  gÀ¸ÉÛ PÀ«vÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà, 48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á:AiÀÄzÀÝ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.JAºÉZï-25/©-9545 C£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvÉ ¬ÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝ jAzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà,  38 ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: AiÀÄzÀÝ®¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 18/2016 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿನಾಂಕ: 14.02.2016 ರಂದು ಸಂಜೆ ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಶಕ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಏಗನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಮಾರಿ  ನಾಗವೇಣಿ ತಂ: ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರ್, : ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾ: ಏಗನೂರು ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು FvÀ£À  ತನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ AP 09 7404 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂ: ನರಸಿಂಹ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಒಲಯದಾಸರ್ (SC) : ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಗುರುಮಿಟಕಲ್  ತಾ:ಜಿ: ಯಾದಗಿರಿ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ Vista ಕಾರ್ No: KA33 A5530 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾರನ ಸಹಾ ಮಾಡದೇ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿರೇಶನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಎರಡೂ ತುಟಿಗೆ, ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ, ಬಲಬುಜಕ್ಕೆ, ಎಡಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಗುರು ಕಿತ್ತಿದ ಗಾಯ, ಬಲಪಕ್ಕೆಗೆ, ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು.   ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ, ಎಡಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ   ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2016PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
     ದಿನಾಂಕ 14-02-2016 ರಂದು 12-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12-30 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ 48 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮಾದಿಗ ಸಾ:ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ಇತನು ಕವಿತಾಳದ ರೆಡ್ಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಕವಿತಾಳನಿಂದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿರವಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ (ಹಿಂದಿನಿಂದ) ಬಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರು  ಲಾರಿ ನಂಬರು ಎಮ್ ಹೆಚ್ 25  ಬಿ 9545 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಪ್ಪನ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಯ ಬುರುಡೆ ಹೊಡೆದು ತಲೆಯು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಮೆದುಳು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೂ ಬಲ ಕೈ ಮೊಣಕೈ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದ್ದು ಬಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಾಗಳು ಅಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾ:  ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ 38 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮಾದಿಗ ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ:ಯದ್ದಲದಿನ್ನಿ ತಾ: ಮಾನವಿ ಮೋ ನಂ 9972612115 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ. 18/2016 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ ಎಮ್ ವಿ ಕಾಯಿದೆ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 13/02/16 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 14/02/16 gÀ 0700 UÀAmÉ AiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è,  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹jªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉéæeï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À PÀ©âtzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr, gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV mÉç¯ï qÁæ £À ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,15,000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CZÀÑ ²æñÉÊ® vÀAzÉ CZÀÑ ±ÉÃRgÀ¥Àà, 41 ªÀµÀð, eÁ: UÁtÂUÀ, ¸Á: ¹gÀªÁgÀ, vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 20/2016 PÀ®A 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 27/5/14 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÁ°£À qÉÊj¬ÄAzÀ ºÁ°£À ¥ÁPÉÃmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀÄr ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀ gÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÉ PÀĽwÛzÀݪÀ£ÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ £Á®Ä̪ÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ CA.Q gÀÆ. 90,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß QvÀÄÛ PÉÆAqÀÄ  ¥sÀgÁj DVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÉA¨Á« 59 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁZÁ¯Á ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤qÀUÀÄA¢ vÁ:§¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ºÁ°ªÀ¹Û n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/16 PÀ®A 392 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ : 14/02/16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¨Á®wæ¥ÀÄgÀ ¸ÀAzÀj UÀAqÀ ¸ÀħâgÁªï ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-PÀªÀiÁä G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-£ÁUÀjAiÀÄ®èªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ªÀÄ£É £ÀA.60, zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, vÁ & f-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ರಾಯಚೂರು ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಈತನು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಕುಮಾರಿ ಸೂರ್ಯಮುಖಿ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಾದ ಚಾರುಮತಿ ಈಕೆಗೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಿ ಬರಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಚಾರುಮತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನ ತಂಗಿಯಾದ ಸೂರ್ಯಮುಖಿ ಇವರಿಗೆ ಹಿರೇಕೊಟ್ನೇಕಲ್ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ.ಕ್ಯಾಂಪದಿಂದ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1) «±Àé¥Àw vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚAiÀÄå 2)²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwðvÀAzÉUÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚAiÀÄå3)ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀvÀAzÉUÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚAiÀÄå4) ªÀÄzsÀ£ÀªÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚAiÀÄå5)«dAiÀÄ®QëöäÃUÀAqÀ«±Àé¥Àw6)vÀ£ÀÄeÁUÀAqÀªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ7)®QëöäòªÀ¥ÁªÀðwUÀAqÀ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð8) zsÀ£À®QëöäÃUÀAqÀªÀÄzsÀ£    ÀªÉÆúÀ£ÀgÁªï    J®ègÀÆ ¸Á-»gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï ¦.qÀ§Æè.r.PÁåA¥ï vÁ-ªÀiÁ£À«EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ.ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಬಾಬುಲ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ? ಎಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪೋನ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪೋನಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಆತನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಗ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಂಗಿಯಂದಿರಾದ ಸೂರ್ಯಮುಖಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾಮಾಧವಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಯಚೂರುದಿಂದ ನಮ್ಮಅತ್ತೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ನಾವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆದ ಮೇಲ್ಕಂಡ 8 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.31/2016 ಕಲಂ 143,147,323,324,506  ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2016 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.