Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Jan 2014

Special press Note

Note: Add this information into tomorrow news paper.


    ¢£ÁAPÀB 14.01.2014
BB ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ BB

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ GzsÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ QæPÉmï DqÀzÀAvÉ ¤µÉâü¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ½AzÀ «£ÀAw.

¢£ÁAPÀ 13.01.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ GzsÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ QæPÉmï Dl DqÀĪÁUÀ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä «UÀæºÀzÀ RqÀÎPÉÌ QæPÉmï ¨Á¯ï §rzÀÄ RqÀÎ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÁZïªÀiÁå£ïUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨É½UÉÎ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ªÀÄÆwðUÉ AiÀÄxÁB ¹ÜwAiÀÄ°è ¸Àj¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ ²y®UÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ GzsÁå£ÀªÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀjUÉ QæPÉmï Dl DqÀzÀAvÉ ¤µÉâü¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢PÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.
                                             ¸À»/-
                                      f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

                                           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 

Reported Crimes

                         ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-
       ದಿನಾಂಕ:13-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಮ್.ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ C¥ÀjavÀ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆಎ-01/ಎಮ್.ಬಿ-1329 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ , ರೇಖಾ , ಅಂಜಮ್ಮ , ಮಿನಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು  ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಕ್ಯೂ-347 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಫೈಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಜವೇರಿಯಾ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು , ಆರೋಪಿತನು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗಿರಿಜಾಪತಿ ತಂದೆ ತಿರುಕನಗೌಡ , ವಯ:18, ಜಾ:ನಾಯಕ್ , : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ , ಸಾ: ಗೊಬ್ಬರಕಲ್ , ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.27/2014 , ಕಲಂ. 279 , 337 , 338 ಐಪಿಸಿ & 187 .ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
¢£ÁAPÀ: 13.01.2014  gÀAzÀÄ gÁwæ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥ÀAZÀgï CAUÀr ¸Á: AiÀiÁzÀªÀ£ÀUÀgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ C¥Éà CmÉÆÃjÃPÁë £ÀA§gï PÉJ-36-J-4270 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ CzÀgÀ »AzÉAiÉÄà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï J¦-22-J¥sï-7972 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2014 PÀ®A: 279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ £ÁUÀ¥Àà, ºÀA¥ÀtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ qÁ¨Á¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉêzÁæ¨ÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ eÉ.eÉ. ¥sÀ£ÁðAr¸ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃgÁlUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĤgÉrØ gÀªÀgÀ UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÀgÁ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014 PÀ®A: 279.337,304[J] L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ  13/01/2014  gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬAzÀ 14/01/14 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄ®èAiÀÄå,, £ÁAiÀÄPÀ, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉlzÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà£À£ÀÄß DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ¨ÉlzÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ನೀರಮಾನವಿAiÀÄ°è §AiÀįÁl EzÉà ನೋಡಲು ಹೋಗೋಣ ಬಾ  ಅಂತಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ §AiÀįÁl £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ £ÀA. PÉ.J.-36/AiÀÄÄ-5211 £ÉÃzÀÝನ್ನು CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/14  PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 13-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16.30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ- zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ºÀwÛgÀ  DgÉÆæ J¯ÉÆèÃf vÀAzÉ §ÄfAUÀgÁAiÀÄ ªÉÆÃgÉ ªÀ:26 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄgÁoÀ G:qÉæöʪÀgï ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï PÁgï ¥À°ÖaiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV ªÉÊzsÀå ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨Á¼ÀAPÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÝjªÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A: 279,338 L¦¹ & 187 LJA« AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ: 12-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ CvÀªÀůÁè vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð eÁ:: ªÀÄĹèA G: LZÀgï 1110 mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-27/AiÀÄÄ-8639 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á:: PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß LZÀgï mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-27/AiÀÄÄ-8639 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ºÀwÛ CgÀ¼ÉAiÀÄ  ZÀPïUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgï gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ¨sÀAqÁj ¥Éæ¹ìAUï ¥sÁåPÀÖjUÉ PÀqÉUÉ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgï gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ J¸ï.J¸ï.L gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgï gÉʯÉé UÉÃmï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ïì  §A¢zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß LZÀgï mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊr£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¹ìUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆmÁÖUÀ ¸ÉÊr£À°èzÀÝ eɸÁÌA E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÉÆñÁ¯ï gÉÆÃqï ¢AzÀ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgï UÁæªÀÄPÉÌ MzÀV¹zÀ ¸À«ð¸ï ¯ÉÊ£ï LZÀgï mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ ºÀwÛ CgÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV vÀ®V ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðn DVzÀÝjAzÀ ºÀwÛ CgÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ 8 jAzÀ 10 ºÀwÛ CgÀ½ ZÀPï UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ LZÀgï mÉA¥ÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ mÉÊgï, ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï, PÁå©Ã£ï, ¨Áålj, §®UÀqÉAiÀÄ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀÄlÄÖ EAf£ï ¸ÀºÀ ¹eï DVgÀĪÀ ¸ÀzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. LZÀgï mÉA¥ÉÆà 1110 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,00,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 3,65,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 13-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J¥sï.¹. £ÀA.01/2014 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.