Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 30-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ DgÉÆæ £ÀA1 jAzÀ 4 gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 5 jAzÀ 13 gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°, ZÀ°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ & DAd£ÉAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÀºÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2011 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 (1) (r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ vÀÄAUÁ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀt PÁ®ÄªÉ £ÀA 40 gÀ ¤Ãj£À°è C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉð§A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ ¹Üw-UÀw £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀ§ºÀÄzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà ¤ÃgÁªÀj ¤ÃjPÀÑPÀgÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À . gÀªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 24/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ PÀıÁ® vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ gÁzsÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¸Áé«Ä.ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ, ©r¸À®Ä §Az, ¥ÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¦æAiÀiÁAPÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 70/2011 PÀ®A 504,448, 354, 323, 506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄãÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¦£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §æºÀä£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÁUÀÄ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á«° «ÃgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ PÁ®ÄªÉ zÀAqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 1550-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 5 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 4000/- ºÁUÀÆ 3 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 57000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ 357/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.10.2011 gÀAzÀÄ 190 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,800 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 

30 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  FUÉÎ PɼÀ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ 48 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÃj¸ÉÆÃV vÁAqÀ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzÉå ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ ¦ÃvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 55 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-27/09/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÀÛgÉ JAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:146/2011 PÀ®A- 323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ


 

  ¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 ªÀÄzÁåºÀß 3;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄäUÀAqÀ ¸ÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ;65eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ;70 G;MPÀÌ®ÄvÀ£ÀeÁ;PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ KPÁKQ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÀÆ®ªÀ£ÀÄß ©wÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÀqÉ PÉqÀ« PÁ®£ÀÄßPÉʬÄAzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀÄߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©ÃªÀĪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2011 PÀ®A.325. 504.506. L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 ªÀÄzÁåºÀß 4;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æøÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ºÀÆ® ©wÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ UÀÄzÀÝ° vÀƪÀĤAzÀ vÀ¯ÉUÉ qÀħâPÉÌ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀƽ¹ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2011 PÀ®A.324. 504.506. L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:29-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå.36 £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.¨sÀĪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀA¥À¸Émï PÀÆr¹ ªÁ¥À¸ÀÄì §¸ÀªÀgÁd vÀAzÀ ©ÃªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀAzÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä E§âgÀÆ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹,J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉà ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉüÀÄwÛ,¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CAzÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ C®èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀj PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .245/2011 PÀ®A 341.504.324.506 R/W 34 .L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

£ÀfÃgïCºÀäzï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ,UÀÄqÉØÃPÀ¯ï ªÀAiÀÄ:45ªÀ, G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï, ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¸ÀÄlÖ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PɼÀzÀ wAUÀ¼ÀÄ JzÉ£ÉÆêÀÅ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ , EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ PÀĹzÀÄ PɼÀUÉ MgÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀgÀ«Ã£ï UÀAqÀ £ÀfÃgïCºÀäzïgÀªÀj PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/11 , PÀ®A 174 ¹Dg惡 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

. ±ÀºÀeÁ¢ UÀAqÀ UÀ¤¸Á§ ZË¢æ, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA (RÄgÉö) PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁQÃgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð,. FPÉAiÀÄ£ÀÄß 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DAiÀÄƧ vÀA: UÀ¥ÀgÀ¸Á§ £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ 50,000/. ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ 25,000/. gÀÆ¥ÁG¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 25,000/. gÀÆ¥Á¬Ä £ÀAvÀgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ±ÁQÃgÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ , ®UÀߪÁV MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MvÉÛ ElÄÖ ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁÀ ¦Ãr¹zÀÝjAzÀ 1. 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, ªÀÄvÀÄÛ 25 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MvÉÛ ElÄÖ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ 40,000/. gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉ ªÀgÀ¢PÀëuÉUÉ MvÁ۬Ĺ QjQj PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-11 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉUÉ MvÁ۬Ĺ ±ÁQÃgÀ½UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ CAvÁ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.182/11 PÀ®A.498(J),304(©),302 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦qÀ§Äèöår PÁåA¦£À «oÀ¯ï ¸À¥ÀèAiÀÄgïì »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ºÁUÀÆ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï ,2) ªÀÄj¸Áé«Ä , 3) ªÉAPÀmÉñï , 4) ²ªÀ¥Àà , 5) ªÉÆúÀ£ï , 6) §¸ÀªÀgÁd , 7)«dAiÀiïPÀĪÀiÁgï , 8) gÁPÉñï , 9) gÀWÀÄ£ÁxÀ¸Á , 10) ²æÃzsÀgï¸Á , 11) £ÁUÀgÁd , 12) ²æÃPÁAvï , 13) SÁzÀgÀ¨ÁµÁ , 14) gÀ« , 15) ªÀĺÉñï , 16) £ÁUÀgÁd , 17) ªÀĺÀäzï C° , 18) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.67,595/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2011 gÀAzÀÄ 236 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

29 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ AiÉÆúÀ£À EvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉjUÉ DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä fÃ¥À £ÀA. PÉJ-23/JA-4132 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fæUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ mÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ fæ£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ §¸ÀÖð DV ZÁ®PÀ¤UÉ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ AiÉÆúÁ£ï ¸Á. AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2011 PÀ®A. 279, 338, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:29-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è D£Àéj UÁæªÀÄzÀ £ÀAzÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀ¸ÀºÁPÀĪÀ w¥ÉàAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÀ ªÀÄgÀt ºÀÆA¢zÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £ÀAzÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀ¸ÀºÁPÀĪÀ w¥ÉàAiÀÄ°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ . D zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÀA¢UÀ¼ÀÄ w£ÀÄߪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀiÁ; 45 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G;.¥sÉÆÃlÆUÁæ¥sÀgï.¸Á;D£ÀéjUÁæªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ºÀA¢UÀ½AzÀ ©r¹. £ÀAvÀgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2011 PÀ®A 318 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ d¯ÁAzÀgÀ, J¸ï.¹. 28 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÁVÃgÀ¥À£ÀÆßgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃuÉ EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÁUÀÆå ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 28/10/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fGUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAiÉÆÃr£ï OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæU¤¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ r. ZÀAzÀÄæ vÁ¬Ä ªÀĺÁ®Qëöä, J¸ï.¹. ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 42/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-27-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV vÁAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃgÀlUÀ CzÉà vÁAqÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄt 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä E§âgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀÄä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã°¹ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÀr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀªÀÄä¼ÀÄ °TvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£À£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/ 2011 PÀ®A- 341,323, 504 s¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28/10/11 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAlUÉ ¹vÀªÀÄä vÁAqÀzÀ°è CzÉ vÁAqÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉêÀÄtÚ 32 ªÀµÀð ºÉÆÃmɯï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÀPÀÌgÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ¥ÀÆr vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.vÀĪÀÄä£ÀªÀÄgÀr FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß ¤®è¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨Á¬ÄUÉ,vÀnUÉ,ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Àß £ÀA.243/2011 PÀ®A 341.504.324 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28/10/11 gÀAzÀÄgÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ¸Á¹éUÉÃgÁ PÀjªÀÄgÀr ºÀwÛgÀ N§tÚ vÀAzÉ ZÀÄPÀÌ¥Àà 28 ªÀµÀð eÁw. ®ªÀiÁt G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- ¸Á¹éUÉÃgÁ PÀjªÀÄgÀr FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÀÄPÀÌ¥Àà¤UÉ C¥ÀjavÀ PÉ. J--26/6064 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀļÀÄ«£À ªÀÄUÀ N§tÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JA « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-30 UÀAmÉUÉ vÁÀ£ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ DgÉÆæ ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀAzÁå£ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼À ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀ £ÉÃ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄAUÀªÀÄä ªÀÄ.ºÉZï.¹. gÀªÀjUÉ eÉÆÃgÁV £ÀÆQ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄAUÀªÀÄä ªÀÄ.ºÉZï.¹. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2011 PÀ®A 224 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ:- 27-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄz ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð ¨ÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÉ 34 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 31,550/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2011. PÀ®A:-87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢: 28-10-11 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JªÀiïUÉ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À LzÀ£Á¼À ±ÀgÀt¥Àà£À §mÉÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²æÃPÀȵÀÚ DUÉÆæà KeÉ¤ì ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÉAPÀmÉñÀ gÉrØ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 21, PÀªÀiÁä G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4200/-gÀÆ, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/11 PÀ®A .87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

    ¢: 29-10-11 gÀAzÀÄ 01-15 J.JªÀiïUÉ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¨Á¯Áf ªÀPïìð ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÀ¨É C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 25, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 21700/-gÀÆ, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/11 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:27/10/2011 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ, JJ¸ï.L.«ÃgÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¦.¹.157, gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀ§ÆâgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĹÃzÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ PÀÆæµÀgÀ fÃ¥ÀÄ £ÀA J.¦.21 JPïë 2607 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À »A¢£À ¥sÀÄmïgɸÀÖ ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2011 PÀ®A:- 279, 336 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:27/10/2011 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ, JJ¸ï.L.«ÃgÀ£ÀUËqÀ ¦.¹.157, gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀ§ÆâgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĹÃzÀ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ÀÄ £ÀA PÉ.J.33 JªÀiï.881 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À »A¢£À ¥sÀÄmïgɸÀÖ ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2011 PÀ®A:- 279, 336 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°èÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ RƧ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà vÁAqÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: ®ªÀiÁt EªÀgÀÄ ªÀiÁªÀ C½AiÀÄjzÀÄÝ CªÀÄgÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ D eÁUÀzÀ°è PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛà CAvÁ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/11 PÀ®A. 504, 324, 506 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À UÉÆ«£ÀzÉÆrØ PÁåA¦£À PÉñÁå@PÀAoÁå vÀAzÉ ¢Ã¦¯Áå ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ ¥Á±ÀÑðªÁAiÀÄÄ gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ, CA¢¤AzÀ ¤vÁætUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 27/10/11 gÀAzÀÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À«AiÀÄ AiÀÄ®èªÀÄäzÉëAiÀiÁ PÁwðPÀ ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ÁqÀåzÀ ¤«ÄvÀå zÉëAiÀÄ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ªÀÄzsÀå PÀÄrzÀÄ zÁjAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀ®ä¯Á ¥ÀÆeÁj FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÁUÉÎ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ FdÄ ¨ÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.41/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀĵÀà UÀAqÀ £ÀªÀåQæµÀÚ @ £ÀªÀå ªÀAiÀiÁ 25. ªÀµÀð.eÁ:-F½UÀ, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:-£ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥À. FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ.ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 3-wAUÀ¼ÀzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ «£ÀPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ E£ÀÆß PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉüÀÄwÛzÀÄÝ PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåAiÀÄÄåvÀÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-26/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀÆ¼É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉåUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥ÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-27/10/2011. gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:

173/2011.PÀ®A.498(J),323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 26-10-2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀA/ §¸Àì¥Àà FPÉAiÀÄÆ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §zÀæAiÀÄå vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ® ¸ÀªÀð £ÀA.41 (C) £ÉÃzÀÝgÀ°è eÉÆüÀ©wÛzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÀÄAmÉ ºÉÆqÉzÀÄ £Á±À¥Àr¹zÀÝjAzÀ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ºÀ£ÀĪÀÄAw ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ zÀgÀzÀgÀ£É ºÉ¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.AiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2011 PÀ®A: 143, 147, 323, 447.427, 504, 506 R/w 149 IPC £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

«dAiÀÄ ®Qëöäà FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ PÀªÀÄ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: gÀªÀiÁPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw ®QëÃAiÀÄÄ ¸À£ï 2010 £Éà ¸Á°£À°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÁ DvÀ£ÀÄ ®QëöäÃUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ vÉUÀ¢PÉÆà £À£Àß «gÀÄzÀÝ ¸ÁQë ºÉüÀ¨ÉÃqÀ E®è¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß eÉÊ°UÉ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉèÃr¤AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ®Qëöäà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 353/2011. PÀ®A. 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 27/10/11 gÀAzÀÄ vÀ£Àß §¸ÀªÀ²æà PÁ¤é¹AUÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/JPïë-5009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ PÉÊ ªÀiÁr EArPÉÃlgï£ÀÄß ºÁQ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA.PÉJ-16/J-7307 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß EzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀiÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ §®§ÄdPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýÃPÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄß PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 245/11 PÀ®A 279 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA PÉÌ ºÀA¥À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA;©üÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ;45 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÀA¥À£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 1) §¸ÀìtÚ @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA;§¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ;45 2) §¸ÀªÀgÁd vÀA;§¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ;40 3) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA;§¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ;38 4) ©üÃgÀ¥Àà vÀA;§¸ÀìtÚ ªÀAiÀiÁ;34 5) §¸ÀìtÚ vÀA;§¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ;68 J¯ÁègÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;ºÀA¥À£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ F »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DªÀgÉ®ègÀÆ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉAqÀÄ §AzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉÉ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr C®èzÉ ¨Á¬ÄAiÉƼÀV£À ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2011PÀ®A 143, 147.148.323.324.326 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAzÀªÀgÀÄ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2011 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á. ¢¤ß EvÀ£ÀÄ ªÀÄZÀðmÁ¼À PÁæ¸ï£À°ègÀĪÁUÀ ) ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå, 27 ªÀµÀð, eÁ- ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°, ¸Á. ¢¤ß ºÁUÀÄ EvÀgÉà 10 d£À PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ±ÀgÀt¥Àà£À vÀAzÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUÉ & PÀ®Äè ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀt¥Àà ¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À

ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 326 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.10.2011 gÀAzÀÄ ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ¢UÀ & ZÀ®ÄªÁ¢ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ZÀ®ÄªÁ¢ d£ÀgÀÄ oÁuÉUÉ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÀ¹zÀÝjAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 2 d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸Àj¥Àr¹PÉƽîj CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÀÄ ZÀ®ÄªÁ¢ d£ÁAUÀzÀ ©üêÀÄ¥Àà, UÉÆëAzÀ, ±ÀAPÀæ¥Àà NAPÁj, ªÀÄ®è¥Àà, ¥ÀæºÁèzï, ©üêÀÄ¥Àà, CAd£ÉÃAiÀÄ, wPÀÌAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ. gÁªÀÄ¥Àà, gÁªÀÄ¥Àà PÉ®ÆègÀÄ, ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄÆPÀ¥Àà, gÀAUÀ¥Àà, §ÄqÀØ¥Àà, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, ©üêÀÄ¥Àà AiÀÄgÀUÉÃgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ¸Á. ¢¤ß FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ ±ÁAvÀ ªÀÄÆwð CrªÉ¥Àà, dAiÀÄå¥Àà, azÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɤAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.10.2011 gÀAzÀÄ ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÀjd£À ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®ÄªÁ¢ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2011 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á. ¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ ¥À¸À®¢¤ß PÁåA¦£À°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÉÆç, 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 3) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, 4) ºÀÄ°UÀ¥Àà PÀ®ÆègÀÄ 5) gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, 6) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 7) £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà, 8) ©üêÀÄ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå, 9) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á: ¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ mÁmÁ J.¹. DmÉÆÃzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà gÀªÀÄ¥Àà£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÌtÚ £À 2 ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3500/- PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 324, 504, 506 379 gÉ/« 149 L¦¹..£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà vÀA;©üÃgÀ¥Àà ¸Á;ºÀA¥À£Á¼À EvÀ£ÀÄ CAiÀÄåªÀÄä¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀA;©üÃgÀ¥Àà, »gÉà ¤AUÀtÚ vÀA;©üÃgÀ¥À, zÀÄgÀÄUÀÄ¥Àà vÀA;©üÃgÀ¥Àà, ºÉƸÀUÉÀgÉ¥Àà vÀA;ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁw;PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á;ºÀA¥À£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAiÀÄåªÀÄä½UÉ ¦ümïì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 8 ªÀµÀðªÁzÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁV®è CPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QjPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðªÁzÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹ PÉƼÀî¯ÁgÀzÀÝPÉÌ CAiÀÄåªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆzÀgÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2011 gÀAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ CPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉUÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2011PÀ®A 143, 147. 498 J 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢.28-10-11 gÀAzÀÄ 10-00 J JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-M¼À§¼Áîj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®§£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §Æ¢ªÁ¼ÀzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä¼À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ J¸ï Dgï n ¹ §¸À £ÀA. PÉJ 36 J¥sï 492 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß M¼À§¼Áîj PÀqÉÄAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ §¹ì£À ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §¸Àì£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ:24ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ & EvÀgÉ 13 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °AUÀ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 354/2011. PÀ®A. 279,337, L¦¹ zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28/10/11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ zsÀªÀÄðAw 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ 30 ªÀµÀð ¸Á|| vÀ¯ÉSÁ£ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ

vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà UÀzÀænÖV £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| vÀ¯ÉSÁ£ï EvÀ£ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃV FPÉ ºÉÆzÀÄÝPÉÆAqÀ ZÀzÁgÀªÀ£ÀÄß dVÎ DPÉUÉ ¤Ã£Àß ªÉÄ¯É ªÀÄ£À¸ÁìVzÉ. £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉüÀUÉ PÉqÀªÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ. DPÉUÉ £Á£ÀÄ E°èUÉ §AzÀ «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÀzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉäßUÉ §qÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 212/11 PÀ®A 354.323.504.506 L,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.27/10/2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ ªÀÄÄRªÁVzÀÝ ªÀĺÁAvÉñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ CºÀäzï ºÀĸÉãï 38 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.9,550/-UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/11 PÀ®A.87 PÀ. ¥ÉÆà PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 27-10-11 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà D£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 180 JA.J¯ï.£À 30 Njd£À¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1200/- UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 30 ªÀµïð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀlVj PÁåA¥ï[¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.] £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï £ÉÃzÀݪÀ½AzÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß RgÀ¢Ã¹ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÁV w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ oÁuÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 352/2011 PÀ®A. 32, 34 PÉ. E. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.27/10/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è SÁ¢æ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ £ÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV gÀ« vÀAzÉ §¸À¥Àà fÃr 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. ¹PÀÄÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50,505/-UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Éqï ²Ãl£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ 9 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/11 PÀ®A.87 PÀ. ¥ÉÆà PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ zÁ¸À¥ÀàUËqÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÀÆqÀVgÀĪÁzÁV RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁVÀ gÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ ¸Á;ªÀÄAQUÀÄqÀØ ºÁªÀ:ºÀnÖUÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 14 d£ÀgÀÄ ¸Á; ºÀnÖUÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.10.070/-ºÁUÀÆ 11.ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 00;30 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ mÉîgÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÀÆqÀVgÀĪÁzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀnÖ, ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)ªÀÄAdÆgÀÄ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj¸Á§ ªÀAiÀiÁ;27 ¸Á;ºÀnÖUÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11 d£ÀgÀÄ ¸Á;J¯ÁègÀÆ ºÀnÖUÁæªÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3.150/-ºÁUÀÆ 6 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 28-10-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ £À²Ã§zÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨ÁwäªÉÄgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ªÀiÁr »rAiÀįÁV gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå PÀqÀPÀ¯ï 24 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3560/- dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/11 PÀ®A. 87 PÉ,¦, AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ 230 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 45,000 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

27 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ.26/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw bÀvÀæªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉƼÉzÀÄ Mt ºÁQzÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ MAzÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà 2-3 ºÀwÛgÀ ºÀj¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀj¢zÁÝgÉ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀªÀ½ 25 ªÀµÀð ºÀjd£À PÀÆ° ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà JAzÀÄ vÉQÌ ªÀÄÄQÌ ©zÀÄÝ ¨Á¬ÄAzÀ JqÀ JzÉUÉ PÀrzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F §UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 163/11 PÀ®A.324.354.504.506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸ÁªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ, ªÀÄ£É £ÀA. 11-9-14 ¸Á. ¨ÉøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 £ÀA. PÉ.J. 36/E. 6077 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è UÁr ¥ÁQðAUï eÁUÀzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß

¢£ÁAPÀ:- 25-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10;30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;26-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05;30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°èAiÀÄ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ²æÃ. ªÉAPÀl¥Àw vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀAiÀiÁ;60 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;UÉdÓ®UÀmÁÖ. AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÀÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 
 

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ 27-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-10 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀªÀÄvÀgï GzÁâ¼À EªÀgÀ ©°ØAUï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ DzÀ¥Àà UËqÀÄgÀÄ 28 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| GzÁâ¼À ºÁUÀÄ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ £À²Ã§zÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.72,420/- dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 210/11 PÀ®A 87 PÉ,¦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2011 gÀAzÀÄ 155 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


 

²æÃ. ªÀÄ°èèPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥Ánî ªÀAiÀiÁ;42 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G;ªÀéªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á;¨sÀAPÀÆgÀÄ vÁ;avÁÛ¥ÀÆgÀ f¯Áè;UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÁºÀ£À PÀæ±ÀgÀ UÁr £ÀA. PÉJ-32/©-4031 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-25-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀzÀUÀ¢AzÀ-±ÀºÀ¨ÁzÀUÉ °AUÀ¸UÀÆgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 QÃ.«ÄÃCAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹zÀÄÝ. »A¢¤AzÀ §AzÀ MAzÀÄ («.Dgï.J¯ï.PÀA¥À¤AiÀÄ) ¯Áj £ÀA.J¦-09/9758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀµÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ PÀæ±ÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÀÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¨ÁUÀ ¥ÀÆtð dRAUÀƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄ°èèPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2011gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2011 PÀ®A 279.L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    gÁªÀÄtÚ£À PÉÆýUÀ½UÉ gÀ« vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà PÉÆgÀªÀgï, ¸Á :PÀÄrð FvÀ£À ºÀA¢UÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄ PÉÆAzÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/10/11 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ gÀ« gÀªÀjUÉ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀÉqÀUÀqÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/11 PÀ®A 504,324 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 26/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÀÄAPÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwzÀÄÝ C°è £ÀªÀÄÆäj£À ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À PÉ.J.36/2751 ¤°è¹zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ J°èUÉ ºÉÆgÀnâ CAvÁ PÉüÀ®Ä ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ D DmÉÆÃzÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ºÀwÛ PÀĽvÉ£ÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄÆäj£À CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ FPÉAiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À°è K£ÀÄ vÀÄA© CzÀgÀ ¨Á¬Ä PÀnÖzÀÄÝ D JgÀqÀÄ aîUÀ¼ÉÆA¢UÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ F vÀ£Àß JgÀqÀÄ aîUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃV ªÀiÁ£À«AiÀÄ L.©. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AwgÀÄ £Á£ÀÄ »A¢¤AzÀ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý JgÀqÀÄ vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß JwÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQzÀ¼ÀÄ. ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÀiÁUÀðzÀ°è £Á£ÀÄ D aîUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ UÀ©üðt ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁtAwAiÀÄjUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀzÀ ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. F ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀzÀ ¥ÁPÉmïUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀĪÀÄäQ̤AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ F «µÀAiÀÄ w½¹ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀĪÀÄäQ̤AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV F ¥ÁPÉmïUÀ¼À£ÀÄß J°èAiÉÆà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝ¼É PÁgÀt EªÀÅÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¸ÉÆÃt CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄvÀÄÛ F ªÁºÀ£ÀzÀ°è EgÀĪÀ aîUÀ¼À°è ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀzÀ ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ, 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ©.J. JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð ¸Á: ¸ÀÄAPÉñÀégÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä ¸ÀªÀiÁdPÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ ¤ÃrzÀ ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀzÀ 68 ¥ÁPÉmïUÀ¼ÀÄ C.Q. 2720/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1015 UÀAmɬÄAzÀ 1115 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 243/11 PÀ®A 3 & 7 F.¹. PÁAiÉÄÝ. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ.26/10/2011 gÀAzÀÄ zÁ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀqÀØgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ.EªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ CAPÀ°ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì 12-0 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½-ªÁåPÀgÀ£Á¼À ªÀÄzÀÝzÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ lA.lA. UÁr £ÀA.PÉJ-37/8966 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ¸À¥Àà£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-36/JPïì-1595 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸À¥Àà PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. lA.lA.ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ±À zÁ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ÉÆà°Ã¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/11 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:26/10/2011 gÀAzÀÄ GzÁâ¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ£ÀªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð ZɮĪÁ¢ ¸ÁBGzÁâ¼À (2) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁBGzÁâ¼À (3) «gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ï eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB24 ªÀµÀð ¸ÁBGzÁâ¼À (4) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà eÁwBªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð ¸ÁBGzÁâ¼ÀgÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.500/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦ . PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2011 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ: 25.10.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÀ¸ÀÛVj 40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À Nt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀåªÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆgÀ¯ÁV PÉqÀ« PÉÊUÀ½AzÀ eÉÆgÁV MwÛ MwÛ ªÀÄÄRPÉÌ JzÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÄ C®°è PÀA¢zÀÝ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æÃ. UÁUÀ®AiÀiÁå vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á. ©d£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2011 PÀ®A. 302 gÉ/« 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ: 22-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ ¯Áj £ÀA. PÉJ 03/¹-280 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ EgÉÆAUÀlÄÖ PÉÆmÁÖ®zÀ°è j£ï¨ÁgÀ ¸Á§Æ£ï ¨ÁPïìUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÉÊUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¢: 23-10-11 gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- ¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀqɸÀÄUÀÆgÀÄ PÉ.E.© ¸ÉÖñÀ£ï ¸À«ÄÃ¥À wgÀĪÀÅ [PÀgÀ«AUÀ] ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæ£À vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ §vÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è E½zÀÄ §®ªÀÄUÀίÁV GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ §®UÀqÉ ¨Ár dRAUÉÆArvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÝ gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°è vÀÄA©zÀÝ j£ï ¸Á§Æ£ï qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CAzÁdÄ 10-15 qÀ©âUÀ¼ÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÀAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ MzÉÝAiÀiÁVzÀݪÀÅ. DUÀ ©r j£À ¸Á§Æ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà zÀAqÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÁQzɪÀÅ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ãj£À°è C®à ¸Àé®à vÉƬÄzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀݪÀÅ. CAvÁ r.PÀįÁèAiÀÄ¥Àà gÀAzÉ r. C§Äݯï¸ÁºÉç ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: zÀÄzËPÀÄ® ¸Á: vÁqÀ¥Àwæ f: D£ÀAvÀ¥ÀÄgÀ [J¦] gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:351/2011. PÀ®A. 279 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀªÀðvÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J-17-J¥sï-1271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀjºÀgÀ r¥ÉÆà ¸ÀzÀj vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀjºÀgÀ¢AzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ¢AzÀ UÀÄ®âUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢: 24-10-11 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiïUÉ ªÀiÁvÉ ªÀiÁtÂÃPÉåñÀéj UÀÄrAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®âUÁð-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à¹ §®§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: ªÀqÀØgï, G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Àß £ÀA: 241/11, PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢: 24-10-2011 gÀAzÀÄ 13-00 ¦.JA.PÉÌ PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï£ÀÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï, ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄÄqÀÄ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 68 ªÀµÀð eÁ: PàªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï, dA¥ÀàAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢£ÀÄß PÁåA¥ï , gÁdÄ vÀAzÉ DAd£ÉÃ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁaiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á: PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï , PÉ.¨ÁµÀ vÀAzÉ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 54 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï , £ÁUÀ¥Àà w¥Àà£ÀnÖ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 2100-00 £ÀUÀzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1®PÀëöå 35 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ À

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: £ÀA: 350/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24-10-11 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JªÀiïPÉÌ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ qÁ¨ÁzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà gÀqÉØÃgï ªÀAiÀiÁ: 29, eÁw: gÀqÉØÃgï G: gÉÃtÄPÁ qÁ¨ÁzÀ°è PÀÄPÀÌgï PÉ®¸À ¸Á: CvÀÛ£ÀÆgÀÄ vÁ: ºÀħâ½î ºÁ:ªÀ: gÉÃtÆPÁ qÁ¨Á °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ E£ÉÆߧ⠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: qÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ, ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) 10 QAUï ¦üõÀgï ¸ÁÖçAUï ¦æ«ÄAiÀÄgï ©Ãgï 650 JªÀiï.J¯ï£À MAzÀÄ ¨Ál°UÉ 78/- gÀÆ CAvÉ 10 ¨Ál°UÉ 780/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 242/11, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2011 gÀAzÀÄ 202 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 42,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ :23-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 jAzÀ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä 30 eÁw £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- ±ÀAPÀgÀ §Ar zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ PÁ®Ä £ÀrUÉAiÀÄ°è ±ÀAPÀgÀ§Ar UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §AiÀÄ®Ä UÀÄqÀØ PÉ£Á¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ 3 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ M§â£ÀÄ CªÀ£À §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄ« »rzÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀªÀ£ÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚUÉ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAmï Q¹AiÀįÉèzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/ gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.241/2011 PÀ®A 392 L¦¹.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

«gÀÄ¥ÀtÚ vÀA FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 35 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;wrUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà vÀ£Àß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J-36 AiÀÄÄ-9231, ZÁ.¹.£ÀA JªÀiï E-15 PÉJ-08992081320 ºÁUÀÆ EAeÉ£ï £ÀA 5 PÉJ 8081341 C/ Q/ 30,000/- gÀÆ ElÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ KZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÁtzÉà EzÁÝUÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ £ÉgɪÀgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀ¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀî¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «gÀÄ¥ÀtÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 178/11 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-24/10/2011 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦,J¸ï,L eÁ®ºÀ½î ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ ºÀwÛgÀ wAyt ©æeïÓ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqÉUÉ §gÀĪÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢Az ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£À ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£À PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®PÁëöåÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄjwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀØÀ-¢rØAiÀiÁV C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV C¼ÀªÀ½î vÀAzÉ ªÀÄ®¥Àà 21 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-AiÀÄgÀªÀiÁ¸ÀÀ¼À vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀAvÉ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.143/2011 PÀ®A-279,336 L.¦.¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.10.2011 gÀAzÀÄ 203 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 45,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:- 21-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ©ÃªÀÄAiÀÄå 50 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼Éà zÉéõÀÀ«zÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ºÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAd£ÉÃAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PànÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè,PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CAd£ÉÃAiÀÄå£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2011.PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹
¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ DAf£ÉÃAiÀÄå 28 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ gÀªÀjUÉ F »AzÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ D¼À¥Àà
ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ°UÉAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀÄ°UÉAiÀÄå£ÀÄ ºÀįÉèñÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAzÀªÀ£É DvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PànÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀ®Æè §rUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀįÉèñÀ£ÀÄ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £À171/2011.PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-21-10-2011 gÀAzÀÄ ºÀÆ«£ÀrV ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 71 9 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ ²æêÀÄw ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¢. ±ÀAPÀgÀUËqÀ 55 ªÀµÀð eÁw;- °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á;- ºÀÆ«£ÀrV FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«Ää£À°è ©½ eÉÆüÀ mÁæöåPÀÖgï £ÉÆA¢UÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ eÁw;- °AUÁAiÀÄvÀ À ¸Á;- ºÀÆ«£ÀrV EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀqɸÀÄvÀÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÁ¬ÄUÉÉ J¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ F ¨sÀÆ«Ä£À°è £Á£Éà ¨sÀÆ«Ä ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ F d«Ää£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22.10.2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2011 PÀ®A 504, 323, 354, 506 L¦¹:gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-15-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd,ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÀ §¸ÀªÀgÁd,±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd. eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á;- CAZɸÀÄUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ CAZɸÀÄUÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz ¸ÀªÉð £ÀA.23:§ «¹ÛÃtð,04-33 UÀÄAmÉ,82/§ «¹ÛÃtð 07-30 UÀÄAmÉ 94/C «Ã¹Ûtð 01.17 d«Ää£À°è ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ ©Ãd ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è n®ègÀ PÀÄAmÉ AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¢.¹zÀÝtÚ gÁgÉrØ ¸Á;- CAZɸÀÄUÀÆgÀ ºÁ.ªÀ.¨ÉuÉPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqɸÀÄvÀÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÀPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 239/2011 PÀ®A143,147,323,504,506, 447,¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .


 

¢£ÁAPÀ:-21/10/2011 gÀAzÀÄgÁwæ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà§qÉUÉÃgÀ,68 ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ ¸Á.CAZɸÀÄUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß Dr£ÀzÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÁ²¥Àw vÀAzÉ F±À¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ «£ÀBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯Éà ¸ÀƯÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAvÉUÉ §AzÁUÀ ²ªÀ¥Àà PÀjUÀÄqÀØ FvÀ¤UÉ ºÉÆÃr¹zÀÄÝ ¤Ã£É ºÉÆr¹¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁÀ æ azÁ£ÀAzÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 240/2011 PÀ®A 504 324 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÁ:ªÀ: ²®ºÀ½î AiÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀÈw DgÀÄ ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁvÁ ºÉÆ®¢AzÀ §A¢®è CAvÁ ¢: 22-10-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¸ÉßûvÉ CA§ªÀÄä 7 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄÆägÀ ²®ºÀ½î ºÀ¼Àî zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÁ®ÄeÁj ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ FdĨÁgÀzÉà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 41/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2011 gÀAzÀÄ 147 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

22 Oct 2011

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 17-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï 04 £Éà ªÁqïð PÀ¨ÉâÃgï NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£Éñï zÉñÀ£ÀÆgÀÄ , PÀ¨ÉâÃgï , ªÀAiÀÄ: 40ªÀ, G: ©.¹JªÀiï ºÁ¸ÉÖ¯ïzÀ°è CrUÉ PÉ®¸À , ¸Á: PÀ¨ÉâÃgï Nt §r¨ÉÃ¸ï ªÁqïð £ÀA. 04 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ vÀAzÉ ªÀiË£Éñï zÉñÀ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ:21ªÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï , G: ©.PÁªÀiï 2 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤ FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄwÛvÀgÀ PÀqÉUÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, CAvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.175/11 PÀ®A.ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 21/10/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸Áé«Ä ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J. 33 JªÀiï. 145 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wPÀÌ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: UÀzsÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÁgÀ UÁæªÀÄzÀ 1) £ÀgÀ¹AºÀ 2) ©üêÀÄgÁAiÀÄ 3) «ÃgÀ¨sÀzÀæ 4) ¹ÃªÀÄ£ï 5) UÀÄAqÀ 6) PÉÆý ¹zÀÝ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ fÃ¥À qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀæ¸Àgï «ÄµÀ£ï gÉÆÃr¤AzÀ M§â n¥Ààgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è PÀĽvÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ 5 d£ÀjUÉ C®è°è ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J. 35/2343 CAvÁ EzÀÄÝ n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ²ªÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2011 PÀ®A. 279,337, 338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 21/10/11 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀiË¤Ãµï ªÀÄĢίï, L.J.J¸ï., ªÀiÁå£ÉÃfAUï qÉÊgÉPÀÖgï eɸÁÌA UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, CzÀgÀ°è vÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ L.©.AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁmÁ ¸À¥sÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀªÀÄUÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è vÁªÀÅ PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ L.©. PÀqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ C°è ¸ÉÃjzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁUÀ C°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ gÀQë¹zÀÄÝ DUÀ L.©AiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ±Á¸ÀPÀjzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV CªÀgÉÆA¢UÉ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁf£À «µÀAiÀĪÁV ZÀað¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/11 PÀ®A 143,147,341,323,353 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æà vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 38 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ²ªÀUÁå£É¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀÆ° PÉÆqÀzÀ PÁgÀt FUÀ ¨ÉÃgÉƧâgÀ JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt ²ªÀUÁå£É¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ, ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÁå£É¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀUÁå£É¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F «µÀAiÀĪÁV F ªÉÆzÀ®Ä ¨sÁ¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà »£É߯ÉAiÀÄ°è vÁAiÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸À §gÀĪÁUÀ CVìAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2011 gÀAzÀÄ ``J£À¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ°UÉ ¨Á CAvÁ CAzÉà §gÀªÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVÛâ, £ÁªÀÅ PÀ®Äè PÉÆrÛë ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ gÉÆPÀÌ PÉÆqÁÛgÉãÀÄ'' CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀÆQzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ vÁAiÀÄtÚ£ÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 240/11 PÀ®A504,323,326,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÀtÂvÀzÀ ²PÀëPÀgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt FUÉÎ 2 wAUÀ½¤AzÀ ¥Àæw ¢£À PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀqÀØgï, 16 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ªÀiÁ£À«UÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgï, C¥É DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ªÀiÁ£À«FvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ UÀtÂvÀ ²PÀëPÀgÁzÀ CdÄð£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj lÆåµÀ£ï ºÉý¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 21/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ lÆåµÀ£ï ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸À CzÉà DmÉÆÃzÀ°è ¤ÃgÀªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀªÀgÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 239/11 PÀ®A279,337,338 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzɸ

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §Ä¼ÀîAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ©gÀzÁgÀ 60 ªÀµÀð ªÁ°äÃQ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ DvÀ£À ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-22-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÉÆ¥ÁrUÉ EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ dAwUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è, CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA
30/2011 PÀ®A-174 ¹ Cgï ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ : zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz.


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-11 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀjd£À EªÀgÀ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄtÂÚ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä zÀÄgÀUÀ¥Àà wxÀð¨sÁ« FvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨sÁ«AiÉƼÀUÉ PÁ®Ä eÁj ©zÁÝUÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ VqÀ- UÀAmÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ£À §®¥ÀPÀÌqÉUÉ, JqÀUÀqÉ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉà ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gÀ 19/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  

¢£ÁAPÀ:-19/10/2011 gÀAzÀÄ1300 UÀAlUÉ Hn UÁæAzÀ ¸ÀªÉð £ÀA-8/© £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆîzÀ°è. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ UÀt ªÀåªÀ¸ÁÜPÀgÀÄ Hn a£ÀßzÀ UÀt zÉêÀzÀÄUÀð RVR PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «£ÁPÁgÀtªÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀåªÀV ¨ÉÊ¢gÀÄvÀÛ£É, JAzÀÄ £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2011 KLm-341,504 L,¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;-


¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 00-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.¦.JªÀiï.¹ ªÉÆzÀ®£Éà UÉÃmï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀnÖ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ ¯ÁV 1 CAiÀÄå£ÀUËqÀ , AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ , gÁWÀªÉÃAzÀæ , «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ , ºÁUÀÆ £ÀÆgï¥ÀmÉïï J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ.3,300/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.174/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ 187 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

21 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:-

¢£ÁAPÀ : 19-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20-10-2011 gÀ ¨É¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ - UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÊzÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁfÃzï vÀAzÉ GªÀÄgÀ ZÁªÀŸï 26ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: £ÀªÀzÀUÉÃj ªÁqÀð £ÀA:15 ©ÃzÀgï FvÀ£À EArPÁ PÁgï £ÀA: MH-03 K-5374 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, EArPÁ PÁj£À ¹Ãn£À »AzÀÄUÀqÉ ºÁQ PÁgÀ£ÀÄß ¥ÉÊzÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ°èUÉ DQìqÉAmï ªÀiÁrzÀAvÉ ¤°è¹ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æÃ.ªÀÄÄeÁ»Ãzï vÀAzÉ GªÀÄgï ZÁªÀŸï 34ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: £ÀªÀzÀUÉÃj ªÁqÀð £ÀA:15 ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. 130/2011 PÀ®A.302.201 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¨ÁUÀ®ªÁqÀ  UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå, PÁªÀ°, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 44-45 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ PɪÀÄÄä, zÀªÀÄÄä PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, ªÀiÁªÀ¤, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀ®èzÉÃ, PÀÄlÄA§zÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV C®è°è ¸Á¯Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, °ÃfUÉ 8 JPÀgÉ ¨sÀÆ«Ä ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÁAiÀÄQÌAvÀ RZÀÄð ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ PɪÀÄÄä zÀªÀÄÄä ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ®Æ ªÀÄ£À¹ìUÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 20-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¨É¼ÉUÉ ºÁPÀĪÀ PÁ£ï¦üqÀgï JA§ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¸ÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 8-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À bÀvÀÛgÀ gÉÆÃqÀ vÁAqÀzÀ gÀÆ¥À¯ÉêÀÄä UÀAqÀ gÉÆ¥À¯ÉÃ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ:55 ®ªÀiÁt EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ EªÀgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À E¯Ád£ÀÄß ªÀiÁr¹zÁÝUÀÆå ºÉÆÃlÖ£ÉÆêÀÅ ºÉÆÃUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìÃUÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 20-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉUÀÎt ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀÆå EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.30 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄݪÀÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀÆ¥À¯ÉÃ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ®ªÀiÁt FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 30/2011 PÀ®A.174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ CqÀAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 20/10/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: F±ÀégÀ¥Àà,°AUÁAiÀÄvï,ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÉÆ£ÀߥÀà, °AUÁAiÀÄvï, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.40/1 £ÉÃzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÆÃnð£À°è ªÁådå«zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ: ªÉAPÀlgÁAiÀÄ,40ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À 10 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄ ©vÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ§AzÀÄ ªÀÄ®ètÚ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ zÀÄÝ C®èzÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ®ètÚ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2011 PÀ®A: 324,504,506(2), ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄAvÁeï ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ R°Ã®Ä¯Áè ºÀÄrUÁ¼ï vÀAzÉ : SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ºÀÄrUÁ¼ï¸Á: ¹gÀUÀÄ¥Áà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:22-11-2006 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §r¨ÉøïzÀ°ègÀĪÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ DVzÀÄÝ , ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 1,00,000/- gÀÆ , 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ , ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ªÀÄÄAvÁeï ¨ÉÃUÀA¼ÀÄ µÁ«ÄÃzÁ J£ÀÄߪÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ , ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁVzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀ¼ÉAzÀÄ ¤A¢¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÄÝ , DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ G½zÀ 7 d£ÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ DPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 1,00,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr EzÉà F jÃw QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §r¨ÉøïzÀ°è CPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄÄAvÁeï ¨ÉÃUÀA¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä »jAiÀÄgÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁeï ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: £ÀA.173/11 PÀ®A.498(J) , 323 , 324 , 504 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ªÀ.¤.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-20-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà 31ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- CAZɸÀÆUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀÄzÀæzÀ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ DvÀ¤UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉUÉ, F »AzÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉøï DVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ , ²ªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ, zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ, §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §® §ÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JaÑUÉ ¤UÁgÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄßfêÀAvÀªÁV PÉÆ®ÄèvÉÛêÉ.HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄªÉ ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®ètÚ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2011PÀ®A:143,147,148,324,504,506 R/W149 IPC £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁDR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¥ÉưøïzÁ½¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ÀzÀ°èAiÀÄ DAf£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) ¯ÉÆÃPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀj§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 2) ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀægÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 3) E.UÉÆæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð 35 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 4) gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 5)AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÉÆç 35 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï6) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 73 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸Àgï PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÁágÀlV ºÁ:ªÀ: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 7]PÁ½ PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: PàëwæÃAiÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï8] °AUÀ¥Àà AzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw 48 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 9) «ÃgÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ CAf£É¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ¹PÀÄÌ©¢zÀÄÝ 10) azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 11) C«ÄägÁdÄ vÀAzÉ PÀ£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: CUÀ¸ÀgÀ ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï [ CgÉÆæ. £ÀA. 10 ªÀÄvÀÄÛ 11 gÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.] ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ºÀt 1350-00/- gÀÆ. ºÁUÀÆ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 349/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À §AUÁj PÁåA¥ï£À°è ±ÉÃRªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀªÀqÀÄPÀÄAzÁ [gÀªÀÄPÁåA¥ï]2) ¯Á®¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï3) d¯Á¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ gÉÆøÀAiÀÄå¸Á¨ï 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï4) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï5) £ÁAZÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï 32 ªÀµÀð eÁ: Vjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï 6) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï7] UÁ¢°AUÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á¨ï 26 ªÀµÀð ¦AeÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï 8) ¨ÁµÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¨ÁµÀ¸Á¨ï JA©ªÀªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 3300-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA:348/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 20.10.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉUÀÎqÀ¢¤ß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉ £ÀA. 92 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À 25 ªÀµÀð, ¸Á., ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ PÀnÖUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß JvÀÛ®Ä C°èAiÉÄà EzÀÝ GªÀiÁ¥Àw ¸Á¼ÉÃgÀÄ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ JvÀÄÛªÀ £É¥ÀzÀ°è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw gÁdªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2011 PÀ®A. 354 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ 96 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 

 
 


 


 


 


 


 

20 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

 
 


°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²ªÁf FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆ¥Éqï PÉ.J-36-J¯ï-5978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¢: 19-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¸À¨ïeÉÊ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ vÀºÀ²Ã¯ï D¦üøï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ PÉ.E.© PÀA§PÉÌ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ²ªÁf ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄ°AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/11, PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

  J£ï. ²Ã£ÀÄ vÀA J£ï. ¸ÀħâgÁªï ªÀAiÀiÁ;35 eÁ; PÀªÀiÁä G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FvÀ£À C½AiÀÄ £ÀAzÀªÀÄÆj ²æäªÁ¸À vÀA ¥ÀÄ£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ; 25 JªÀiï.©.J «zsÁåyð ¸Á; UÁA¢ü£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-10-2011 gÀAzÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ AiÀÄÄUÉÃAzÀgï EªÀgÀ gɸÉÆÖÃgÉAmï N¥À¤AUïUÉ ºÉÆÃV 3 ¢ªÀ¸À C°èAiÉÄà EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ §¼Áîj¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄvÉÛ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÁUÀ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝzÀÝjAzÀ J£ï. ²Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 11-10-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÁ¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ wæ£ÁxÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ CAvÁ J£ï. ²Ã£ÀÄUÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ DvÀ£À UɼÉAiÀÄjUÉ «ZÁj¹ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV CvÀ£ÀÄ ¹UÀzÉ EzÀÄÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄ¢¯Áè .CAvÁ J£ï. ²Ã£ÀÄ19-10-2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:177/2011 gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 19-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀ£ÉߥÀà£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ ) gÀ« vÀAzÉ gÉrØ 25 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G0MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸ÀÄAPÉñÀégÀvÁAqÀ 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÉrØ ªÀAiÀÄ-16 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÀ 3) gÉrØ vÀAzÉ ªÁZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-55 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÁ 4) ¸ÀPÀæªÀÄä UÀAqÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ-48 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G0MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÀ
5) zÉë UÀAqÀ gÀ« ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G0MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÁ (EªÀgÉÆA¢UÉ) PÀÆrPÉÆAqÀÄ F »AzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ºÀ¼ÀîPÉÌ 7ºÉZï¦ ªÉÆÃlgï PÀÆr¹ ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-10-11 gÁwæ «zÀÄåvïZÀQÛAiÀÄ ªÀ¯ÉÆÖÃf£À ªÀåvÁå¸À¢AzÀ, 7ºÉZï¦ ªÉÆÃlgï ±Álð¸ÀQÃðmï¤AzÀ ¸ÀÄlÄÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¸À®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ°è (DgÉÆævÀgÀ°è) vÀPÀgÁgÀÄ §A¢zÀÄÝ, EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèAiÀÄ PÁªÀÅ »rzÀÄ ²æà UÀ£ÉߥÀà vÀAzÉ ªÁZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁ- ®ªÀiÁt G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ¸ÀÄAPÉñÀégÀ vÁAqÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr À ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉÆrèAiÀÄ PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 238/11 PÀ®A 143,147,148, 448, 323, 324, 504, 506, gÉ/« 149 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


¢:10-10-2011 gÀAzÀÄ ¸Á¯ÁUÀÄAzÁ¢AzÀ ¸À°ªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÉÄÊAiÀiÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀi˯Á©ü UÀAqÀ ªÉÄÊAiÀiÁ¸Á¨ï 60 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦.qÀ§Æèöå.r PÁåA¦UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À¯ÉAzÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 18-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¯ÁUÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°ªÀiï ¸Á¨ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 347/2011 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà, 65 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:¨Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÉrØ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ£ÀߥÀà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ §AzÀªÀgÉà UÀAUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁjzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀÄ CAvÁ JµÀÄÖ ¸À® PÉüÀ¨ÉÃPÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ UÀ£ÀߥÀà£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÉrØ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀįÉà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ¢: 20.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2011 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 20-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ ºÉƸÀUËqÀæ, ªÀ:31, °AUÁAiÀÄvÀ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ÀÄì £ÀA. PÉJ-33/J¥sï-37 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ r¥ÉÆÃ. ¸Á: ±Á¸À£ÀÆgÀÄ. vÁ: ¨ÁUÉêÁr f: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ÀÄì £ÀA. PÉJ-33/J¥sï-37 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉ JzÀgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ºÀ©ÃzÀC° vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§, zÉêÀgÀªÀĤ. ªÀÄĹèA, ªÀ:45, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-36./J¯ï-7525 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÀ©ÃzÀC° gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/11 PÀ®A.279,337,338 L,¦,¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ - ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ºÀÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÁvÀ¥Àà£À UÀ¢ÝV ºÀwÛg AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀgÀavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JgÀqÀÄ ªÀÄÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV ²æÃ.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2011 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®VzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ UÀÄjPÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:20-10-2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304[J] L.¦.¹. ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:19/10/2011 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÀ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄ®zÉÆAqÀ ¸ÁBvÀqÀPÀ¯ï , ¤gÀÄ¥Á¢¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ¸ÁB vÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ,±ÀgÀt¥Àà VgÀrØ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ) ¹PÀÌ©zÀݪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1530/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:19/10/2011 gÀAzÀÄ 14-50 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ PÀgÉUÀÄqÀØ ªÀAiÀÄB31 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBvÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1300/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2011 PÀ®A: 78{3} PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2011 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.