Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  FUÉÎ PɼÀ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ 48 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÃj¸ÉÆÃV vÁAqÀ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzÉå ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ ¦ÃvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 55 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-27/09/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÀÛgÉ JAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:146/2011 PÀ®A- 323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ


 

  ¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 ªÀÄzÁåºÀß 3;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄäUÀAqÀ ¸ÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ;65eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ;70 G;MPÀÌ®ÄvÀ£ÀeÁ;PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ KPÁKQ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÀÆ®ªÀ£ÀÄß ©wÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÀqÉ PÉqÀ« PÁ®£ÀÄßPÉʬÄAzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀÄߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©ÃªÀĪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2011 PÀ®A.325. 504.506. L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 ªÀÄzÁåºÀß 4;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æøÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ºÀÆ® ©wÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ UÀÄzÀÝ° vÀƪÀĤAzÀ vÀ¯ÉUÉ qÀħâPÉÌ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀƽ¹ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2011 PÀ®A.324. 504.506. L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:29-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå.36 £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.¨sÀĪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀA¥À¸Émï PÀÆr¹ ªÁ¥À¸ÀÄì §¸ÀªÀgÁd vÀAzÀ ©ÃªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀAzÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä E§âgÀÆ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹,J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉà ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉüÀÄwÛ,¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CAzÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ C®èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀj PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .245/2011 PÀ®A 341.504.324.506 R/W 34 .L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

£ÀfÃgïCºÀäzï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ,UÀÄqÉØÃPÀ¯ï ªÀAiÀÄ:45ªÀ, G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï, ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¸ÀÄlÖ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PɼÀzÀ wAUÀ¼ÀÄ JzÉ£ÉÆêÀÅ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ , EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ PÀĹzÀÄ PɼÀUÉ MgÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀgÀ«Ã£ï UÀAqÀ £ÀfÃgïCºÀäzïgÀªÀj PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/11 , PÀ®A 174 ¹Dg惡 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

. ±ÀºÀeÁ¢ UÀAqÀ UÀ¤¸Á§ ZË¢æ, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA (RÄgÉö) PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁQÃgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð,. FPÉAiÀÄ£ÀÄß 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DAiÀÄƧ vÀA: UÀ¥ÀgÀ¸Á§ £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ 50,000/. ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ 25,000/. gÀÆ¥ÁG¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 25,000/. gÀÆ¥Á¬Ä £ÀAvÀgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ±ÁQÃgÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ , ®UÀߪÁV MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MvÉÛ ElÄÖ ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁÀ ¦Ãr¹zÀÝjAzÀ 1. 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, ªÀÄvÀÄÛ 25 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MvÉÛ ElÄÖ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ 40,000/. gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉ ªÀgÀ¢PÀëuÉUÉ MvÁ۬Ĺ QjQj PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-11 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉUÉ MvÁ۬Ĺ ±ÁQÃgÀ½UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ CAvÁ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.182/11 PÀ®A.498(J),304(©),302 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦qÀ§Äèöår PÁåA¦£À «oÀ¯ï ¸À¥ÀèAiÀÄgïì »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ºÁUÀÆ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï ,2) ªÀÄj¸Áé«Ä , 3) ªÉAPÀmÉñï , 4) ²ªÀ¥Àà , 5) ªÉÆúÀ£ï , 6) §¸ÀªÀgÁd , 7)«dAiÀiïPÀĪÀiÁgï , 8) gÁPÉñï , 9) gÀWÀÄ£ÁxÀ¸Á , 10) ²æÃzsÀgï¸Á , 11) £ÁUÀgÁd , 12) ²æÃPÁAvï , 13) SÁzÀgÀ¨ÁµÁ , 14) gÀ« , 15) ªÀĺÉñï , 16) £ÁUÀgÁd , 17) ªÀĺÀäzï C° , 18) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.67,595/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2011 gÀAzÀÄ 236 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.