Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Dec 2011

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É

¢£ÁAPÀ:-19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©.JA ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ UËvÀªÀiï ¥Àæ¸Ázï ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÄvï G: ©.¹.JA zÀ°è J¸ï.r.J ¸Á: UÀuÉñÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸À¥Áß ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¦.f. ¸ÉAljUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ.24-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà 35 ªÀµÀð F¼ÀUÉÃgÀ, ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀr ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÉƽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À & ºÉƽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÆ ¸Á.£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CAUÀrUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgï w¢Ý¹PÉƼÀî®Ä §AzÀÄ PÉý ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÆVUÉ & §®vÀÄnUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ZÀÆj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2011 PÀ®A.341.323 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:24-12-11 gÀAzÀÄ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆêÀĹð ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «±Á¯ÁQë UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ 28ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÉÆêÀĹð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¼ÀÄî CªÀĪÁ¸Éå ¤«ÄvÀå ZÀgÀUÁ ZÉ®è°PÉÌ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è UÀÄ©â Nr¸ÀÄvÁÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀªÀÄÄä vÀAzÉ §ÄqÉ߸Á§ ¸Á: UÉÆêÀĹð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀgÀUÁ ZÉ°èzÉgÉãÀªÁ CAvÀ PÉý £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«, vÀ£Àß PÉÊÄAzÀ UÀAl®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ GUÀÄj¤AzÀ VÃj, ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÆVPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 412/2011 PÀ®A. 324, 376, 511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢:24-12-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå PÁåA¥À ( PÀ®ÆègÀPÁåA¥À)£À°è ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ£ï vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtÂAiÀÄ£ï ¯Áj £ÀA. nJ£ï.20 JJPÀì 6315 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÀ«ÄüÀÄ£ÁqÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¯Áj £ÀA. nJ£ï.20 JJPÀì 6315 £ÉzÀÝgÀ°è gÁ² «Ä±À£ï KjPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®èAiÀÄåPÁåA¥À ( PÀ®ÆègÀ PÁåA¥À) vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ºÀwÛgÀ ¥À°Ö DV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆÃ¥Àr ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀÝ zÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ ºÉÆÃj ¸ÀwÛzÀÄÝ, C®èzÉà 1 ºÉÆÃjUÉ, 2 DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 DPÀ¼ÀÄ PÀgÀÄ«UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ, ¸ËAzÀgÀ£ï, ¸ÀgÀªÀt, ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.
413/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢: 23-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4 gÀ°è ¦æAiÀiÁAPÀ qÁ° UÀAqÀ ¥À«vÀæ 30ªÀµÀð ¸Á: DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4 FPÉUÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÉÎ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt vÀ£ÀUÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ eÉêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4gÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ CA§Äå¯É£Àì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¹gÀÄUÀÄ¥Àà zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÀå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «£ÉÆÃzÀ 30ªÀµÀð, £ÀªÀ±ÀÆzÀæ, ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á: DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 39/2011 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.12.2011 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,100/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.