Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦AiÀiÁ𢠲æà §¸ÀÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UËgÀA¥ÉÃmÉAiÀĪÀgÀÄ. 55ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á-ªÀiÁåzÀgÀUÉÆüÀ.FvÀ£À  ºÉÆ®ªÀÅ ªÀiÁåzÀgÀUÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°zÀÄÝ,  LzÀÄ JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, EzÀÄ PÀȵÁß £À¢ zÀqÀzÀ°èzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀA¥À¸Émï PÀÆr¹zÀÄÝ ¸ÁÖlðgÀ¢AzÀ ¥ÀA¥À¸ÉlUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 ¦üÃmï GzÀÝzÀ PÉç¯ï ªÉÊgï C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ;-30/04/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄjzÉÆrØ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ zÀqÀzÀ°è K£ÉÆà ±À§Ý PÉý, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Áålj ºÁQ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ, M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ K£ÉÆà ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr,  ¥ÀA¥À¸Émï PÀÆr¹zÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ¦ümï GzÀÝzÀ PÉç¯ï ªÉÊgï PÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÉç¯ï ªÉÊgÀ£ÀÄß vÀªÀÄÆäj£À gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CuÉÚ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÉç¯ï ªÉÊgï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  9600/-gÀÆ ¨É¯É  ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ;-30/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA; 97/2016.  PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:02-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÉ.¤ÃgÀeÁ UÀAqÀ KPÁAvÀgÉrØ, PÀtðA, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, G: «ÃgÀUÀAUÁzsÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð, ¸Á: ªÀ¼ÀUÀÄA¢ vÁ:DzÉÆä, ºÁªÀ: J.¦.JªÀiï.¹ AiÀiÁqÀð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «ÃgÀUÀAUÁzsÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÀ¼Àî£ÀÄ [¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ ]¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MAzɼÉAiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ vÀÆPÀ 25 UÁæA C.Q gÀÆ 70,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ E§âgÀÆ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃrzÀÄÝ, £ÀA§gï KA-34 V-1805 EzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ²æà ¥ÀÄgÀA dAPÀë£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ vÁ½ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2016 PÀ®A 392 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
.C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ:02.05.2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪರಮೇಶಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತು ಸಾ:ಶಕ್ತಿನಗರ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರು ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:20.04.2016 ರಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವು.ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ 01.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ@ಸೋನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿನ್ನು@ವಿನೀತ ತಂದೆ ಡೇವಿಡ್ ಸಾ:ಶಕ್ತಿನಗರ.ಈತನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬರದವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹದನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂಪಮ್ಮ ಇವರಿಗೂ ಸಹ  ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 32/2016 ಕಲಂ 366.504.506 ಐಪಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
           ¢£ÁAPÀ:02-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÉ.¤ÃgÀeÁ UÀAqÀ KPÁAvÀgÉrØ, PÀtðA, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, G: «ÃgÀUÀAUÁzsÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð, ¸Á: ªÀ¼ÀUÀÄA¢ vÁ:DzÉÆä, ºÁªÀ: J.¦.JªÀiï.¹ AiÀiÁqÀð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «ÃgÀUÀAUÁzsÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÀ¼Àî£ÀÄ [¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ ]¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MAzɼÉAiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ vÀÆPÀ 25 UÁæA C.Q gÀÆ 70,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ E§âgÀÆ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃrzÀÄÝ, £ÀA§gï KA-34 V-1805 EzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ²æà ¥ÀÄgÀA dAPÀë£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ vÁ½ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2016 PÀ®A 392 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 02.05.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಮರೇಶಪ್ಪ  ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಗುಂಡೆಗೌಡರ್ 24 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ, ಗುಂಡಸಾಗರ ತಾ, ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು. FvÀ£ÀÄ  ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ, 36 EF 6639 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗದೇ ಮಸ್ಕಿಯ ಗಾಂಧಿವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ರೊಡಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲಿಮಾಬೆಗಂ ಗಂಡ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ 40 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ, ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು   FvÀ¤ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಾಲ ಪಾದದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ  ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 54/16 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.  
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ.02.05.2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಲಪ್ಪ ದೇವತಗಲ್ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಸಾ-ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ-ಸುರಪೂರು ಈಕೆಯು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ನು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾರಿಗು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà zÉêÀvÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-²æäªÁ¸À¥ÀÄgÀ vÁ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ f-AiÀiÁzÀVj  FvÀ£À ಮೋದಲನೆಯ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮಗಳಾದ ಕರೇಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಮಗಳಾದ ಬಸ್ಸಮ್ಮ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಂಗಪ್ಪನು ಎರಡನೇಯ ಸಂಬಂದವಾಗಿ ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪ ಇವರ ಮಗಳಾದ ದುರುಗಮ್ಮ ಈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವಳಿಗೆ ಇಂದು ತಿಂಗಳು ಗಂಡು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವಾನಾಗಿದ್ದು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-05-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಜು 08-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಬುಂಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೃತ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.05/16 ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.                                                             
     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :02.05.2016 gÀAzÀÄ 38 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -6,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.