Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Apr 2017

Reported Crimes


                                                   

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ  23/04/2017 ರಂದು 1415 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಾಪಾಸ ಬಂದು 9 ಜನ ಆರೋಪಿತರು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಹಾಗೂ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ  ಮೆಹೆಬೂಬ ಗ್ಯಾರೇಜ ಪಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1]  ಸುಧಾಕಾರ ತಂದೆ ವೆಂಕಯ್ಯ ವಯಾ 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕಮ್ಮ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:  ಪೋತ್ನಾಳ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ   ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 17,160/- ರೂ ಗಳು  ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ -ಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಆಗುತಿದ್ದರಿಂದ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 8-10-2016 ರಂದು1700 ಗಂಟೆಗೆ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.129/17 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                    
     ¢£ÁAPÀ 23/04/2017 gÀAzÀÄ, ¯ÉÆÃPÉñÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà dUÀ¯Á¸Àgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è,  ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ   zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ QëÃgÀ¸ÁUÀgÀ ¯ÁrÓAUï & ¨ÉÆÃrðAUï£À gÀÆA £ÀA. 110 gÀ°è  CAzÀg狀Ágï JA§ E¹ámï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀAeÉ 18-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½ PÁ®PÉÌ 1).£ÁUÀgÁd vÀAzÉ: °AUÀ£ÀUËqÀ, 38ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ,  ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð. 2).²ªÀÅ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ: ¹zÁæªÀÄ¥Àà, 38ªÀµÀð, eÁw: ¹A¥ÀUÉÃgÀ,   ¸Á: UËvÀANt zÉêÀzÀÄUÀð. 3). ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀįÉèñÀ, vÀAzÉ: wªÀÄätÚ §rUÉÃgÀ, 28ªÀµÀð,   eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð, ¸Á: eÉqï.¦ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð.  4).¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 40ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ,   ¸Á:UËvÀANt zÉêÀzÀÄUÀð, 5)±ÉÃRgï vÀAzÉ: ªÀįÉèñÀ¥Àà, 39ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ,   ¸Á: UËvÀANt zÉêÀzÀÄUÀð  6).ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ: ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, 40ªÀµÀð,   eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ,  ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð.7).QëÃgÀ¸ÁUÀgÀ ¯ÁrÓAUï & ¨ÉÆÃrðAUï zÉêÀzÀÄUÀðzÀ, ªÀiÁ®PÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EªÀgÀ£ÀÄß, 44,360/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹ámïJ¯É, 6 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ, 1 ¯ÁrÓAUï£À gÀføÀÖgï, ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÉÆlgï ¨ÉÊPïUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¤rzÀÄÝ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÀÅ PÀ®A. 79, 80 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ D¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ, £ÀªÀÄä  oÁuÉAiÀÄ J£ï.¹. ¸ÀASÉå. 11/2017 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2017 PÀ®A. 79, 80 PÉ.¦ DåPïÖ..¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ದಿನಾಂಕ;-23/04/2017 ರಂದು ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜಾಲವಾಡಗಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ-ಕೆ.ಎ-36 ಜಿ-211 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಜಾಲವಾಡಗಿ ಹಳ್ಳದ ದಾರಿಗೆ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡವರು ಅಂದರ್-ಬಹಾರ್ ಎನ್ನುವ ನಸೀಬದ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 1] ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 32 ವರ್ಷ ನಾಯಕ 2] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 35 ವರ್ಷ ಈಳಿಗೇರ್3] ರಮೇಶ  ತಂದೆ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿ 40 ವರ್ಷ ಮಾದಿಗ 4] ಪೊತಣ್ಣ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ 42 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪಾರ5] ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ 45 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪಾರ 6] ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಈಶಪ್ಪ 48 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ7] ಬೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 42 ವರ್ಷ ಮಾದಿಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಜಾಲವಾಡಗಿ8] ಬಸಲಿಂಗ ತಂದೆ ಯಮುನಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ ಕುರುಬರು ಸಾ:ಗೌಡನಬಾವಿ9] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ 38 ವರ್ಷ ಹೂಗಾರ ಸಾ:ಉಟಕನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಣದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3,200/-ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಓ.ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 21-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೇಲಿಂದ  §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.64/2017 ಕಲಂ.87.ಕೆ.ಪಿ..ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÀgÉñÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ©.PÉÆÃmɸÁé«Ä 26 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-12-61/ (J) ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ C¥ÁlðªÉÄAmï UÀuÉñÀ  PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲದ ಪತ್ತಾ ಹಾಕುವ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ ರೂಮಿದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಒಟ್ಟು .ಕಿ.ರೂ. 59,100/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:  17-04-2017 ರಂದು 1730 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 21-04-2017 1730 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2017 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 23-04-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀgÁzÀ CPÀâgÀ ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-49-Dgï-7978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ M¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀ¼Éà ¨ÁzÀ°ð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁzÀ°ð £ÁUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M¼À§¼ÁîjAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CPÀâgÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ PɼÀUÉ PÀÄwÛUÉAiÀĪÀgÉUÉ ¹Ã½ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ PɼÀUÉ §®¨sÁUÀzÀ JzɬÄAzÀ ¸ÀÛ£ÀzÀªÀgÉUÉ JzÉ ¹Ã½ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÆtPÁ°£À ZÀªÀÄð QwÛ§A¢zÀÄÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. FgÀ¥Àà FvÀ£À §®ªÉÆtPÁ®Ä J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀtÂÚUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ £ÁUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ©¢ÝvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlĺÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄrAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁQãÀ ¨ÁzÀ°ð vÁ®ÆPÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2017 U/s 279, 304 (A) Ipc & 187 IMV Act gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

      ದಿನಾಂಕ-23/04/2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 15-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮುದುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 20 ವರ್ಷ ಗೋಲ್ಲರ ಕುರಿಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಸಾ:-ಬೊಮ್ಮನಾಳ ತಾ:-ಸಿಂಧನೂರ FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:-22/04/2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 21-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಿರವಾರ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಲು ದಿನಾಂಕ;-22/04/2017 ರಂದು 21-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ  ಸಿರವಾರ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ ನಂಬರ ಕೆಎ-04-ಎಂ ಈ-1249 ನೆದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋತ್ನಾಳ ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ  ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ಅ ಕಿ 9000-ಬೆಲೆಬಾಳುವದು ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂರು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನಡುವಿಗೆ ಭಾರಿಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಅ ಕಿ 10000/-ಬೆಲೆಬಾಳುವವುಇದ್ದು ಕಾರ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಕಾರ ಸಮೇತ ಒಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಲುಕ್ಸನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಘಟನೆಯು ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿನ ಅನಾನೂಕೂಲತೆಯಿಂದ  ಈಗ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-63/2017 ಕಲಂ-279,429 .ಪಿ.ಸಿ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 23/04/2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚರಣೆ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಾಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀtÚ UÀAmÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 30ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß  ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವಳು ಪ್ರಜ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುದ ಕಾರಣ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಸ್ಥೀಯಲ್ಲಿರದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯಲು ಜಾಗೆಕ್ಕೇಂದು ಹೋಗಿ, ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಮುಸಕುಧಾರಿಗಳು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಒಬ್ಬನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿದ್ದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡನ್ನು ಸುರಿದಾಗ ತನಗೆ ತಲೆ,ಮುಖ, ಮೈ,ಕೈ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮಲೆ ಉರಿ ಹತ್ತಿದಂತಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಓಡಿ ಹೋದರು.ತನಗೆ ವಿರುಫಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರೋ 4 ಜನರು ಮುಸಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನಗೆ ಆಸಿಡನ್ನು ಎರಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/17 PÀ®A 341,323,326©, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦ügÁå¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ: qsÁPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï, 33ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¹ÃvÀªÀÄä vÁAqÁ §AqÉUÀÄqÀØ. gÀªÀgÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄÈvÀ £ÀÆgÀ¥Àà FvÀ¤UÉ 1 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆgɹzÀÄÝ EzÀPÁÌV ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¹ÛçñÀQÛ UÀÄA¦£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀĪÀgÉ ®PÀëgÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ PÀȶ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆArzÀÝ £ÀÆgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁUÀ Hl ªÀiÁqÀzÉà ¨ÉÃgÁ¤AzÀ NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20/04/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀÆgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¨É¼É ¸Á®zÀ ¨ÁzɬÄAzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 23-04-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.08/2017 PÀ®A.174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :24.04.2017 gÀAzÀÄ 237 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37600/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.