Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Aug 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
     ¢£ÁAPÀ:- 04.08.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀĺÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:05/08/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ ¨ÁV°£À aîPÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) 3 vÉƯÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀ¼ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ C.Q.60,000/-  ªÀÄvÀÄÛ 2) 10 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ JgÀqÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.20,000/-  ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁåUï£À°ènÖzÀÝ 3) 5,000 £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 85,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ   PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

        ದಿನಾಂಕ:-04.08.2015 ರಂದು ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನು ಒಂದೇ ಊರಿನವರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬಾದಿತಳು 7 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇದೇ ಮಸ್ಕಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು 10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 23-06-2015 ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನು ದಿನಾಂಕ: 23.06.2015 ರಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 24.06.2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಾದಿತಳನ್ನು ಕಲಂಗೇರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಸ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ಬಸಾಪೂರು, ಹಾಲಾಪೂರು ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಸ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ರೋಡಿಗೆ ಬರದೆ ಹಾಲಾಪೂರು ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಾಲುವೆ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಬಾದಿತಳು ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೊರಟಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈೀ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತನು ಬಾದಿರಳಿಗೆ ನೀನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿ ಹತ್ತಿರ ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದ ಹಠ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ದಿನಾಂಕ:04/08/15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.10 ಗಂಟೆಗೆ  ಉಳಿಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ 214, 283, 612 ರವರೊಂದಿಗೆ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ, ಕೆ,-36/ಜಿ-106 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಎರಡು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ 1) ಕೆ.-36/ಟಿ.ಸಿ-2347 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ 2) ಕೆ.-36/ಟಿ.ಬಿ-9473 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ.-1535  ಅಂತಾ ಇದ್ದು  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಚಾಲಕರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
     ದಿನಾಂಕ:-04.08.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಕಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ  ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಪಾನಶಾಪ  ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮುದಗಲ್ಲ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ನಗದು ಹಣ 1240/- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮುದುಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
.

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2015 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.